МОТИВИ към присъда № 35/26.09.2012г.  по НОХД №77/2012г.

 

Подсъдимият С.С.Г. с ЕГН ********** ***  е предаден на съд по реда на глава 25 от НПК- Незабавно производство, за престъпление по чл. 343б, ал. 1 от НК, за това, че на 25.09.2012г. около 14.30ч. на 17.06.2011г. на КПП-Босна, община Малко Търново, управлявал МПС – микробус марка „Форд Транзит”  с рег.№ а 3201 КР / с концентрация на алкохол в кръвта си над 1.2 на хиляда , а именно – 2.23 на хиляда, установена по надлежния ред с техническо средство „Алкомер 931” с фабр. № 2243544.

В съдебно заседание подсъдимият С.С.Г. заявява, че е получил препис от обвинителния акт и че разбира свойството и характера на предявеното му обвинение. В хода на съдебното следствие, подсъдимият заявява, че признава фактите, изложени в обстоятелствената част на обвинителния акт.

В хода на съдебните прения представителят на Районна прокуратура-Малко Търново заявява, че поддържа обвинението и го намира за установено и доказано по несъмнен начин с оглед и направеното от подсъдимия признание. Прокурорът счита, че независимо, че подсъдимият признава фактите, не са на лице предпоставките на чл. 55 от НК, с оглед високата концентрация на алкохол в кръвта на подсъдимия. Пледира съдът да наложи на подсъдимия наказание на основание чл.343б ал.1 вр. чл.54  от НК, а именно лишаване от свобода за срок четири месеца, чието изпълнение да бъде отложено на основание чл. 66 ал. 1 от НК, като подсъдимия бъде лишен от право да управлява моторно превозно средство за срок от две години.

Подсъдимият С.С.Г. изразява съжаление за стореното.

Въз основа на показанията на св.Н., самопризнанието на подсъдимия С.С.Г. и писмените доказателствата, събрани по Незабавно производство № 201/2011г. по описа на РУ „Полиция” – гр. Малко Търново и приобщени по реда на чл.283 от НПК, а именно:  АУАН № 93/25.09.2012г., талон за медицинско изследване № 347621, протокол от разпит на свидетел, справка за съдимост с рег.№127/26.09.2012г. и копие от бюлетин за съдимост, преценени поотделно и в тяхната съвкупност, съдът приема за установено следното:

На 25.09.2012г. подсъдимият С.С.Г., след като употребил алкохол се качил на микробус марка „Форд Транзит”  с рег.№ а 3201 КР и потеглил от град Бургас за град Малко Търново. Около 14.30 ч. часа, в района на КПП-Босна, община Малко Търново, бил спрян за проверка от патрул на РУ „Полиция” – гр. Малко Търново. След проверката на документите, при която полицейският служител –с в.Н., първоначално констатирал, че водачът силно лъха на алкохол, същият е бил изпробван с техническо средство „Алкомер 931” с фабр. № 2243544. Устройството отчело 2.23 на хиляда в издишания въздух. На подсъдимия С.С.Г. бил съставен Акт за установяване на административно нарушение. Издаден му бил в 15,00ч. и талон за медицинско изследване, като му е определен срок на явяване в лечебно заведение до 60 минути. Подсъдимият е подписал талона за медицинско изследване, но не се явил в ЦСМП – Малко Търново. И в хода на незабавното производство, и в хода на съдебното следствие подсъдимият не оспорва показанията на техническото средство.

Видно от справка за съдимост подсъдимият С.С.Г. не е осъждан. От същата справка е видно, че по НАХД № 1845/2006г. по описа на БРС подсъдимият С.С.Г.  през 2006г. е  бил освободен от наказателна отговорност, като му е било наложено административно наказание глоба в размер на 600 лева за престъпление по чл.343б ал.1 от НК - управление на МПС след употреба на алкохол.  От справка на сектор КАТ ОДП гр.Бургас се установява, че същият е правоспособен водач и притежава СУМПС № 20365572.

Въз основа на така установеното от фактическа страна, съдът счита, че с деянието си подсъдимият С.С.Г. е осъществил както от обективна, така и от субективна страна състава на престъплението по чл.343б, ал.1 от НК, за което следва да бъде признат за виновен и да носи наказателна отговорност.

От обективна страна подс. С.С.Г. е управлявал МПС след употреба на алкохол - концентрацията на алкохол в кръвта му е била над 1,2‰ – 2,23‰, установена по надлежния ред с техническо средство „Алкомер 931” с фабр. № 2243544.

От субективна страна деянието е извършено при пряк умисъл - подсъдимият е съзнавал общественоопасния характер на деянието, предвиждал е настъпването на общественоопасни последици и е искал те да настъпят.

При определяне на вида и размера на наказанието и при извършената преценка по чл.54  от НК,  съдът приема направеното от подсъдимия самопризнание и проявеното критично отношение към извършеното за смекчаващи отговорността на подсъдимия обстоятелства. Като отегчаващи обстоятелства съдът отчита изключително високата концентрация на алкохол в кръвта на подсъдимия 2,23‰, както и факта, че същият е  бил освободен от наказателна отговорност, като му е било наложено административно наказание глоба за престъпление по чл.343б ал.1 от НК -управление на лек автомобил след употреба на алкохол през 2006г.

При съвкупната преценка на тези обстоятелства, съдът намира, че приетите като смекчаващи отговорността обстоятелства не са нито многобройни, нито изключителни и не сочат на по-ниска степен на обществена опасност на деянието и дееца от типичните за този вид престъпления. За извършеното от подсъдимия  умишлено престъпление по чл.343б, ал.1 от НК се предвижда наказание лишаване от свобода до една година. Анализирайки обстоятелствата, обуславящи вината на подсъдимия, съобразно разпоредбата на чл. 54 от НК, съдът достига до извода, че следва да се определи наказание от четири месеца лишаване от свобода. Съдът намира, че в случая са налице предпоставките на чл. 66, ал. 1 от НК - подсъдимият не е осъждан на лишаване от свобода за престъпление от общ характер. Наложеното наказание лишаване от свобода е в размер на четири месеца и за постигане целите на превенцията и преди всичко за поправяне на осъдения не е наложително същият да изтърпи ефективно наказанието. Поради изложеното и на основание чл. 66, ал. 1 от НК съдът отложи изпълнението на така наложеното наказание лишаване от свобода за срок от три години, считано от влизане на присъдата в сила.

На основание чл. 343г от НК вр. чл.37 ал.1 т.7 от НК, съдът лиши подс. Г. от право да управлява МПС за срок от две години, като при определяне на срока на това наказание, отчете както високата концентрация на алкохол в кръвта на подсъдимия, така и факта, че през 2006г. е  бил освободен от наказателна отговорност, като му е било наложено административно наказание глоба за престъпление по чл.343б ал.1 от НК, което безспорно не е мотивирало подсъдимия да спазва установените правила и норми на поведение и да не управлява МПС след употреба на алкохол.

Съдът  намира, че така определеният срок най-пълно ще способства за постигане на целите, установени в чл. 36 НК и най-вече за поправянето и превъзпитанието на дееца.

На основание чл. 59, ал. 4 от НК следва да се приспадне времето, през което подсъдимият Г. е бил лишен по административен ред от възможността да упражнява това право, считано от 25.09.2012г.

Разноски по делото не са направени, поради което такива не следва да бъдат присъждани.

Мотивиран от горното съдът постанови присъдата си.

 

 

 

                                     РАЙОНЕН СЪДИЯ :