Р Е Ш Е Н И Е

 

№…/               08.07.2015 г.     град М.Търново

 

                     В ИМЕТО НА НАРОДА

 

М.Търновски районен съд                             наказателен състав

На първи юли                                                                         2015 година

В публичното заседание в следния  състав :

Председател :   ЧАНКО ПЕТКОВ

        Съдебни заседатели :  1.

                                                                                  2.

Секретар М.Д.

Прокурор ………...........................

като разгледа докладваното от съдията ПЕТКОВ

НАХ дело №77 по описа за 2015 година, и за да се произнесе взе предвид следното:

          Производството по делото е по реда на чл.375 и сл. от НПК. Образувано е по постановление на М.Търновска районна прокуратура, с което се предлага освобождаване от наказателна отговорност на обвиняемите  К.Б.К.,*** и С.Г.С.,***  за извършено престъпление по чл. 131,ал.1т.12,вр.чл.20,ал.2 от НК. с предложение за налагане на административно наказание на основание чл. 78а от НК.

          Прокурорът, редовно призован, не се явява в съдебно заседание.                                                                         Обвиняемите К.Б.К. и С.Г.С.  редовно призован,  се явяват лично.Молят съда за минимално наказание.

      Съдът, като взе предвид обстоятелствата, изложени в постановлението, намира за установено от фактическа и правна страна следното:

Обвиняемите К.К. *** и са приятели .На 30.08.2014 год. двамата обвиняеми били в гр. Малко Търново , където празнували 100 години от създаването на ловно сдружение „** .На 31.08.2014 год. около 02.00 часа двамата обвиняеми и други техни познати отишли в дискотека ** .В този момент в дискотеката били свидетелите ** Същите седели на бар плота на столове тип ** като компанията била от 6 човека. Около 02.00 часа компанията била на дансинга , като на столовете стоял свидетелят ** и в страни от него свидетелят ** .На плота пред столовете стояли поръчаните напитки от компаниятатози момент обвиняемите К.К. и С.С. влезли в дискотеката и се насочили към празните столове пред бар плота , на които стояли компанията на св. ** . Свидетелят ** им обяснил ,че местата са заети и посочил поръчаните по - рано напитки В този момент дошъл и свидетелят ** ,който си седнал на стола . В същия момент св. ** чул как обвиняемия С.С. извикал към св. ** „Ще те пребия“В този момент св. ** бил с гръб към обвиняемия. Св. ** извикал към св. **“Братле      тоз

иска да те бие“ и при обръщането си безпричинно по хулигански подбуди , без да са предизвиквани от пострадалите обвиняемият С.С. , започнал да нанася удари по св. ** в областта на лицето . В същия момент обвиняемият К.К. нанесъл поредица от удари отново без мотив в областта на главата на св. ** , при които удари свидетелят се подпрял барплота В следващия момент върху него се стоварил вторият обвиняем С.С. , скъсал фланелката на свидетеля и го съборил на земята .Последвали ритници и удари причинени от обвиняемия С.. Свидетели на инцидента били лицата ** **а и други лица присъствали в дискотеката

          Видно от назначените медицинско- съдебни експертизи свидетелите ** получили увреждания довели до болка и страдание.

         Разпитани в хода на производството, обвиняемите признават извършеното от тях престъпление и изразяват съжаление; обещават да не се повтаря.

При така изложената и установена в хода на разследването фактическа обстановка,  обвиняемите К. и  С.  на 31.08.2014 год.- около 02.00 часа в гр. **“ действали в съучастие като извършители причинили на ** ** и ** лека леки телесни повреди довели да временно разстройство на здравето , неопасно за живота , като де**ето е причинено по хулигански подбуди – престъпление по чл. 131,ал.1т.12,вр.чл.20,ал.2 от НК  от НК

   От субективна страна обвиняемите са извършили де**ето при форма на вината „пряк умисъл" по см. на чл.11, ал. 2 от НК. Същите са съзнавали общественоопасния характер на де**ето, предвиждали са неговите вредни последици и са искали тяхното настъпване.

 

Изложената фактическа обстановка и правна квалификация се установяват по несъмнен и категоричен начин от събрания в хода на разследването доказателствен материал:признание на обвиняемите, протоколи за разпит на свидетелите, , справка съдимост.

 

   За престъплението по чл. 131,ал.1т.12 от НК  предвиденото за него наказание е до три години лишаване от свобода. Към датата на де**ето обвиняемите  не са осъждани за престъпление от общ характер и не са били освобождавани от наказателна отговорност.  С де**ето не са      причинени имуществени вреди.  Не са налице ограниченията за освобождаване от наказателна отговорност, предвидени в чл. 78а, ал. 7 от НК. Не са налице множество престъпления,от престъплението няма причинена тежка телесна повреда или смърт, дейците не са били в пияно състо**е, както и престъплението не е извършено спрямо орган на власт при и по повод изпълнението на службата му. Същите осъзнават вината си.

л

V

При тези факти съдът намира, че са налице едновременно условията, предвидени в чл.78а, ал.1 от НК за освобождаване на обвиняемите К. и  С.       от наказателна отговорност с налагане на административно наказание като им бъде наложена глоба в размер на 1500 лв. /хиляда и петстотин лева/.  за всеки един от двамата.      

     Двамата обвиняеми следва да заплатят направените по делото разноски за експертиза в размер на по 40лв. за всеки един от двама                         

Мотивиран от гореизложеното, съдът

 

Р      Е     Ш     И   :

     ПРИЗНАВА обвиняемия К.Б.К.,*** за ВИНОВЕН в това, че 31.08.2014 год.- около 02.00 часа в гр. **“ действал в съучастие като извършител със С.Г.С.,***  причинили на ** ** и **  леки телесни повреди довели да временно разстройство на здравето , неопасно за живота , като де**ето е причинено по хулигански подбуди – престъпление по чл. 131,ал.1т.12,вр.чл.20,ал.2 от НК , като на ОСНОВАНИЕ чл. 78а от НК го освобождава от наказателна отговорност и му налага административно наказание глоба в размер на 1500 /хиляда и петстотин/ лева.

     ПРИЗНАВА обвиняемия С.Г.С.,***  за ВИНОВЕН в това, че 31.08.2014 год.- около 02.00 часа в гр. **“ действал в съучастие като извършител със К.Б.К.,ЕГН ********** причинили на ** ** и ** леки  телесни повреди довели да временно разстройство на здравето , неопасно за живота , като де**ето е причинено по хулигански подбуди – престъпление по чл. 131,ал.1т.12,вр.чл.20,ал.2 от НК , като на ОСНОВАНИЕ чл. 78а от НК го освобождава от наказателна отговорност и му налага административно наказание глоба в размер на 1500 /хиляда и петстотин/ лева.

           Осъжда К.Б.К.,*** и С.Г.С.,*** да заплатят всеки един от тях  по 40/четирдесет/лв. за експертизи.

 

     НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ подлежи на обжалване пред Бургаския окръжен съд в 15-дневен срок, считано от съобщаването му на страните.

 

 

 

 

 

 

                                                       РАЙОНЕН СЪДИЯ: