П Р О Т О К О Л

16.01.2019 година                                                                Град *

 

Малкотърновският районен съд                                                     наказателна колегия        

На шестнадесети  януари                                                                   2019 година

в  публично заседание  в  следния състав:

                                                                       

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧАНКО ПЕТКОВ

                                                               Съдебни заседатели:     

 

Секретар: Мара Димова

Прокурор: Райко Стоянов         

Сложи за разглеждане докладваното от съдията Петков

Наказателно ОХ дело  № 77  по описа за 2018 година                     

На именното повикване в 11.40 часа се явиха:

 

За Районна прокуратура * - прокурор  Стоянов.

Подсъдимият Х.В., редовно призован, се явява лично и с адв. Е.Т., редовно упълномощена.

Съдът докладва актуална справка за съдимост рег.№ 5 / 15.01.2019г. за подс.В..

 

По хода на делото.

Прокурора: Да се даде ход на делото.

Адв.Т.: Да се даде ход на делото.

Подсъдимият: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ счита, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото в съдебно заседание, тъй като се явяват лицата по чл.247 б от НПК, съгласно разпореждането за насрочване на разпоредително заседание, поради което, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

 

На осн. чл. 272 от НПК председателят провери самоличността на явилите се лица.

ПОДС. Х.В. с ЕГН **********, с адрес ***, български гражданин, женен, неосъждан.

Председателят на състава провери връчени ли са преписите и съобщенията по чл. 247б от НПК.

ПОДС. В.: Получил съм съобщението и другите книжа, запозната съм със съдържанието на ОА, разпореждането за насрочване на разпоредително заседание и както и съм уведомена за всички въпроси по чл.248, ал.1 от НПК, които подлежат на обсъждане в днешното съдебно заседание.

 

Председателят на състава разясни правата на явилите се лица правата по НПК, както и за последствията от влязло в сила определение по въпросите на чл.248, ал.1, т.3 от НПК.

 

ПРОКУРОРЪТ: Нямам искания за отводи.

АДВ.Т.: Нямам искания за отводи.

ПОДС. В.: Нямам искания за отводи.

 

ПРОКУРОРЪТ: Не са налице пречки за даване ход на разпоредителното заседание.

АДВ.Т.: Запозната съм с материалите по делото. Да се даде ход на разпоредителното заседание.

ПОДС. В.: Запозната съм с материалите по делото. Да се даде ход на разпоредителното заседание.

           

СЪДЪТ като взе предвид явилите се лица и тяхното становище, намира, че са налице условията за провеждането на разпоредително заседание, поради което 

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА РАЗПОРЕДИТЕЛНОТО ЗАСЕДАНИЕ

 

СЪДЪТ пристъпва към изслушване на лицата по чл. 247б ал.1 и 2 от НПК по всички въпроси, посочени в чл.248 ал.1 от НПК.

 

 ПРОКУРОРЪТ: Считам, че делото е подсъдно на съда и не са налице основания за прекратяване и спиране на наказателното производства. В хода на ДП не са допуснати съществени процесуални нарушения и са налице предпоставките за разглеждане на делото по реда на глава ХХVІІ или по реда на глава ХХІХ от НПК. Не са налице предпоставки делото да се гледа при закрити врати, нито да се привлича резервен съдия или резервни съдебни заседатели. Защитата е задължителна в производството по глава ХХІХ от НПК. Не се налага извършването на следствени действия по делегация, нито назначаването на вещо лице, преводач, или тълковник. Не са налице основания за налагане на мярката за неотклонение. Нямам искания по доказателствата.

           

АДВ.Т.: Считам, че делото е подсъдно на съда и не са налице основания за прекратяване и спиране на наказателното производства. В хода на ДП не са допуснати съществени процесуални нарушения и са налице предпоставките за разглеждане на делото по реда на глава ХХІХ от НПК. Не са налице предпоставки делото да се гледа при закрити врати, нито да се привлича резервен съдия или резервни съдебни заседатели. Защитата е задължителна в производството по глава ХХІХ от НПК. Не се налага извършването на следствени действия по делегация, нито назначаването на вещо лице, преводач, или тълковник. Не са налице основания за налагане на мярката за неотклонение. Нямам искания по доказателствата.

ПОДС. В.: Считам, че делото е подсъдно на съда и не са налице основания за прекратяване и спиране на наказателното производства. В хода на ДП не са допуснати съществени процесуални нарушения и са налице предпоставките за разглеждане на делото по реда на глава ХХІХ от НПК. Не са налице предпоставки делото да се гледа при закрити врати, нито да се привлича резервен съдия или резервни съдебни заседатели. Защитата е задължителна в производството по глава ХХІХ от НПК. Не се налага извършването на следствени действия по делегация, нито назначаването на вещо лице, преводач, или тълковник. Не са налице основания за налагане на мярката за неотклонение. Нямам искания по доказателствата.

Желая да сключа споразумение в днешно съдебно заседание.

 

СЪДЪТ като взе становището на страните и материалите по делото намира следното:

 

Делото е образувано по внесен обвинителен акт за престъпление чл.279  ал.1 от НК и е подсъдно на МТРС. Няма основание за прекратяване или спиране на наказателното производство. По делото не са допуснати на досъдебното производство отстраними съществени нарушение на процесуални правила, довело до ограничаване на процесуалните права на обвиняемия. Налице са основания за разглеждане на делото по реда на глава 29 от НПК с оглед становището на защита и подсъдимия, че желаят делото да бъде разгледано по посочения процесуален ред. Не са налице основания делото да се гледа при закрити врати, да се привлича резервен съдия или съдебен заседател, да се назначава защитник, вещо лице, преводач или тълковник и да се извършват съдебни следствени действия по делегация.

В хода на досъдебното производство по отношение на подсъдимата не е взета МНО и съдът намира, че такава не следва да бъде вземана.

По делото не се направиха искания за събиране на нови доказателства и на този етап такива не е наложително да бъдат ангажирани и според съда.

 

            Предвид горното, съдът

 

О П Р Е  Д Е Л И:

 

1.Делото е подсъдно на МТРС.

2.Няма основание за прекратяване или спиране на наказателното производство.

3.По делото не е допуснато на досъдебното производство отстранимо съществено нарушение на процесуални правила, довело до ограничаване на процесуалните права на обвиняемия.

4. Налице са основания за разглеждане на делото по реда на 29 от НПК.

5. Няма основание делото да се разглежда при закрити врати, да се привлича резервен съдия или съдебен заседател, да се  назначава защитник, вещо лице, преводач или тълковник и да се извършват съдебни следствени действия по делегация.

6. Няма основание за вземане на  МНО.

7. Няма искания и не се налага събирането на нови доказателства на този етап от производството;

 

Определението по чл. 248  ал.1 т. 3 и т. 6 от НПК подлежи на обжалване в седмодневен срок пред ОС-Бургас по реда на глава ХХІІ от НПК.

 

СЪДЪТ като взе предвид искането на страните за разглеждане на делото по реда на чл.29 от НПК, и предвид разпоредбата на  чл.252, ал.1 от НПК,

    

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОДА НА ДЕЛОТО ПО РЕДА НА ГЛАВА 29 ОТ НПК

 Прокурора: Господин съдия, постигнахме споразумение с подсъдимата и нейния защитник, и моля да го одобрите, като дадете ход на делото по реда на чл.384 ал.1 НПК.

Адв.Т.: Да се даде ход на делото по реда на чл.384 ал.1 НПК, като заявяваме, че сме постигнали с представителя на Държавното обвинение споразумение за прекратяване на наказателното производство,  което поддържаме.

Подсъдимият: Присъединявам се към казаното от адвоката ми.

 

СЪДЪТ разяснява правата на подсъдимия по чл.274 и чл.275 от НПК.

Подсъдимият: Разяснени са ми правата които има в наказателния процес. Няма да правя отвод на състава на съда, съдебния секретар и прокурора.

 

ДАВА ХОД НА СЪДЕБНОТО СЛЕДСТВИЕ.

Прокурора: Господин съдия, постигнали сме споразумение между РП- *, подсъдимия В. и неговия защитник адв.Т., с което същият се признава  за виновна в това,  че:

В началото на месец *г. в землището на гр.*, намиращо се в зоната за отговорност на ГПУ *, влязъл през границата на страната от *, без резрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места  - престъпление по чл.279, ал.1 НК.

Деянието е извършено от подсъдимия виновно при форма на вината пряк умисъл по смисъла на чл. 11, ал. 2 от НК.

За посоченото престъпление по чл. 279, ал.1 НК, на обвиняемия се налага наказание при условията на чл.54  НК - Лишаване от свобода за срок от четири месеца, като на основание чл.66 и сл. НК, изтърпяването на наказанието да бъде отложено за изпитателен срок от три години, както и глоба в размер на 100 лв.

Разноски по делото – няма.

Удовлетворени от споразумението, страните го подписват.

 

 

ПРОКУРОР:                                              ЗАЩИТНИК:                                                    

 /Райко Стоянов/                                     /адв.Е.Т./                                                                                             

 

                                                                    Обвиняем :

                                                                   / Х.В. /

 

 

АДВ.Т.: Господин съдия с представителя на Районна прокуратура * и подзащитната ми постигнахме споразумение относно извършеното престъпление. Считам, че постигнатото пред Вас споразумение отговаря на законовите изисквания и не противоречи на морала.

Подсъдимият:  Заявявам, че съм съгласен с така постигнатото споразумение и декларирам, че се отказвам от съдебно разглеждане на делото по общия ред. Съжалявам за извършеното.

СЪДЪТ, като разгледа сключеното между страните споразумение за решаване на делото намери, че същото не противоречи на закона и морала, поради което на осн.чл.384, във вр.чл.381 и сл.НПК,

ОПРЕДЕЛИ:

ОДОБРЯВА споразумението за решаване на делото, постигнато между РП- *, представлявана от прокурор Райко Стоянов, подсъдимия  Х.В. и неговия защитник АДВ.Е.Т., с което подсъдимият Х.В. с ЕГН **********, с адрес ***, български гражданин, женен, неосъждан, се ПРИЗНАВА  за ВИНОВЕН в това че:

В началото на месец *г. в землището на гр.*, намиращо се в зоната за отговорност на ГПУ *, влязъл през границата на страната от *, без резрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места  - престъпление по чл.279, ал.1 НК.

Деянието е извършено от подсъдимия виновно при форма на вината пряк умисъл по смисъла на чл. 11, ал. 2 от НК.

На основание чл. 279, ал.1 НК, вр.чл.54 от НК, ОСЪЖДА обвиняемия Х.В. на наказание - Лишаване от свобода за срок от четири месеца, като на основание чл.66 и сл. НК, изтърпяването на наказанието да бъде отложено за изпитателен срок от три години, както и глоба в размер на 100 лв.

Разноски по делото – няма.

 

На осн.чл.24 ал.З от НПК,

СЪДЪТ

О П Р Е Д Е Л И:

ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 77 / 2018г.

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване. 

 

Протокола изготвен в с., което приключи с.з. в 11.58 ч.

 

                                                                       

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

           

                                   

                                                                        Секретар: