Р Е Ш Е Н И Е

№…     / 21.01.219 г. град Малко Търново

 

 В ИМЕТО НА НАРОДА

 

М.Търновски районен съд                                        наказателен състав

На седемнадесети януари                                                         2019 година

В публичното заседание в следния  състав :

 

                                                     Председател :   ЧАНКО П.

                                    Съдебни заседатели :  1.

                                                                           2.

Секретар: М.Димова

прокурор ………...........................

като разгледа докладваното от съдията П.

НАХ дело №73 по описа за 2018 година, и за да се произнесе взе предвид следното:

      

       Производството по делото е по реда на глава трета, раздел V от ЗАНН. Образувано е по жалба на Н.И.П., ЕГН **********,*** против наказателно постановление №63 от 16.10.2018 г.  на  Директор на РИОСВ Бургас,с което на жалбоподателя за нарушение на чл. 17, ал. 1 от Закона за защитените територии и Заповед №*при МС на основание чл.81,ал.1,т.1 от Закона за защитените територии е наложено наказание ГЛОБА в размер на 500.00 (петстотин/ лв.

          Жалбоподателят редовно призован     се явява лично.Моли съда за отмяна на НП.

          Защитата на жалбоподателя пледира НП да бъде отменено.

Във въззивната жалба се оспорва извършеното нарушение и се излагат основания за отмяна на наказателното постановление.

          Процесуалният представител на административнонаказващия орган изразява становище за неоснователност на жалбата.   

Въззивната жалба е подадена в срока по чл.59, ал.2 от ЗАНН, от лице, имащо право да обжалва и отговаря на изискванията на закона. Същата е допустима.

          Съдът намира за установено от фактическа страна следното:               Административно наказателното производство е образувано с акт за установяване на административно нарушение   сериен  № *г. съставен от В.Г.М. - гл.
експерт в отдел „ Биологично разнообразие, защитени територии и защитени зони” при Регионална инспекция по околната среда и водите (РИОСВ)- гр. Бургас  за това, че при  извършена проверка на *“, находящ се в землище на с*, жалбоподателят е навлязъл с камион в резерват „*“,като е оформил път с дълбоки коловози през горското насаждение в резервата. За осигуряване проходимост на
превозното средство през насаждението са отсечени дървета от вида габър и цер  с диаметър от 10 до 16 см. С извършените действия от лицето е нарушен самобитния характер на природата в резервата.

 

    Актосъставителят квалифицирал нарушението по чл. 17, ал. 1 от Закона за защитените територии и Заповед №*при МС .

      Административнонаказващият орган въз основа на съставения акт издал атакуваното наказателно постановление.

       Въз основа на приетите факти по делото съдът прави следните правни изводи:

Съдът намира,че по делото от АНО са допуснати съществени процесуални нарушения нарушаващи правото на защита на жалбоподателя, изразяващи се в следното : И в Акта и в НП е посочено ,че процесното нарушение е извършено от жалбоподателя с камион без да е посочено конкретната марка на автомобила и номер.Посочено е общо,че нарушението е извършено в резерват „*”,без да е конкретизирано в кой отдел и пототдел е извършено конкретно. Посочено е,че са отсечени дървета от вида габър и цер с определен диаметър,без да е конкретизирана бройката ,както и каква е оценката на дървения материал.Не се доказа по безспорен начин,че именно жалбоподателя е извършил конкретното нарушения.Твърди се,че нарушителя е установен с Постановление от 21.05.2018 г. на Районна прокуратура гр. Малко Търново.В самото постановление са посочени две лица ,които са шофьори на камиони които са влизали в резервата.Не става ясно защо АНО е преценил ,че именно жалбоподателят е нарушител.По делото липсват превозни билети.Не е установена и датата на извършване на нарушението.Актосъставителят М* заявява в с.з. ,че на 08.02.2018г. охраната на резервата е сигнализирала за извършено нарушение, а проверката е извършена на 09.02.2018г. и като дата на извършване на нарушението е посочена именно датата 09.02.2018г.Не става ясно точно на коя дата е извършено самото нарушение.

Поради което съдът намира,че по делото са допуснати съществени процесуални нарушения водещи до нарушаване правото на жалбоподателя н`а защита .Допуснатите нарушения не могат да бъдат санирани в настоящия процес ,поради което съдът намира,че НП следва да бъде отменено като незаконосъобразно,без да изследва въпроса по същество на спора.

      Мотивиран от гореизложеното, съдът

                                        Р      Е     Ш     И   :

     ОТМЕНЯ наказателно постановление №63 от 16.10.2018 г.  на  Директор на РИОСВ БУРГАС,  с което на Н.И.П., ЕГН **********,*** за нарушение на на чл. 17, ал. 1 от Закона за защитените територии и Заповед №*при МС на основание чл.81,ал.1,т.1 от Закона за защитените територии е наложено наказание ГЛОБА в размер на 500.00 (петстотин/ лв.

 

         НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ подлежи на касационно обжалване пред Административен съд Бургас в 14-дневен срок, считано от съобщаването му на страните.

 

                                                        РАЙОНЕН СЪДИЯ: