Р Е Ш Е Н И Е

 

№                                       11.02 2010г.                       гр.***

 

В    И М Е Т О  Н А   Н А Р О Д А

 

 

МАЛКОТЪРНОВСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД                    ГРАЖДАНСКИ СЪСТАВ

на тридесет и първи януари   две хиляди и единадесета година

в публично заседание в състав:                 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: М. Москова

 

Секретар М.Д.

като разгледа докладваното от съдия Москова

гр.дело № 71 по описа на МТРС за 2010г. и за да се произнесе, взе предвид следното:

 

            Правното основание на предявените обективно съединени искове е чл.344 ал.1 т.1, т.2  и т.3 във вр. с чл.225 ал.1 от КТ.

Производството по делото е по реда на чл.310 и сл. от ГПК и е образувано  по повод исковата молба на на С.П.Д. с ЕГН ********** ***, против Държавно ловно стопанство «***»,   със седалище и адрес на управление: с.***, община ***, ЕИК 102004333, представлявано от инж.*** К***-директор.

В исковата молба се излага от ищеца, че бил в трудови правоотношения с ответното предприятие съгласно трудов договор № РД 18-14 /11.03.1999г., като с допълнително споразумение № 34 от 01.06.2009г.  бил назначен на длъжност горски надзирател. Излага, че  със заповед № РД 18-025/05.10.2010г. на директора на ДГС»***» било прекратено трудовото му правоотношение на основание чл.330 ал.2 т.6 от КТ вр. чл.190 ал.1 т.7 от КТ, вр. чл.188 т.3 от КТ с мотиви, че като материално-отговорно лице, отговарящо за добитата и експедирана дървесина от временните складове на поверения му охранителен участък, е допуснал следните нарушения на трудовата дисциплина – на 31.08.2010г. от предоставения му за работа терминал е издал превозни билети с № 000731, № 000732, № 000733, № 000734 и № 000735 за транспорт на дървесина в размер на 107.10 пр.куб.м. от временен склад ***, а дървесината е превозена от временен склад ***  при издаване на превозни билети № 000739, № 000740 и № 000741 е записал ЕГМ 009, която се води на отчет на Т*** ***; при заприходяването и освобождаването на дървесина от обект 1008 временен склад *** не са записани превозни билети  № 000731, № 000732, № 000733, № 000734 и № 000735 за транспорт на дървесина в размер на 107.10 пр.куб.м.,както и превозен билет № 000737/0709.2010г. и че при липса на налична дървесина във временен склад *** отдел 213а и 213г към 09.09.2010г. са издадени превозни билети № 000743, № 000744 и № 000745/09.09.2010, в които дървесината е посочена като налична и извозена от там. Счита, че уволнението му на това основание е незаконно, а заповедта е незаконосъобразна. Твърди, че съгласно разписаната му длъжността характеристика не му е вменено качаството на материално-отговорно лице, отговарящо за добитата и експедирана дървесина от временните складове на поверения му охранителен участък. В подкрепа на твърдението си излага подробни доводи, като счита че не е осъществил от обективна и субективна страна сочените от работодателя в уволнителната заповед нарушения на трудовата дисциплина. Моли съда да постанови решение, с което да отмени заповед № РД 18-025/05.10.2010г. на директора на ДЛС»***» и да признае уволнението му за незаконно; да бъде възстановен на заеманата до уволнението длъжност горски надзирател; да бъде осъден ответника да му заплати обезщетение  за шест месеца, през които  е останал без работа поради уволнението. Претендира разноските по делото. Ангажира писмени и гласни доказателства.

В законоустановеният срок по чл.131 от ГПК ответната страна Държавно ловно стопанство «***», с.***, община ***, представлявана от директора инж.****** , чрез надлежно упълномощена юрисконсулт М.Т. е подала писмен отговор, с който изразява становище,  че предявените искове  са процесуално допустими, но по същество са неоснователни и като такива следва да се отхвърлят. Излага подробни съображения и доводи, поради които счита, че дисциплинарно наказание е наложено законосъобразно, в рамките на правомощията на директора, като представляващ предприятието и явяващ се работодател по смисъла на КТ, и след доказани извършени дисциплинарни нарушения. Поддържа, че уволнителната заповед е издадена при спазване на всички законови изисквания, указващи задълженията на работодателя преди налагането й, при направена съвкупна преценка на извършените дисциплинарни нарушения и наложеното наказание е съобразено с тях. Предвид изложеното счита уволнителната заповед за законосъобразна и като такава същата не следва да се отменя, а предявените претенции за неоснователни и като такива следва да бъдат отхвърлени. Ангажира писмени и гласни доказателства.

В с.з.  ищецът, чрез процесуалният си представител- адв.К.Л. –БАК, поддържа изцяло предявените искове като основателни и доказани.

В с.з. ответната страна Държавно ловно стопанство «***», с.***, община ***, чрез процесуалния си представител ю.к.Т., оспорва изцяло предявените искове като неоснователни и недоказани. Претендира разноските по делото.

По делото освен писмени, са събрани и  гласни доказателства - разпитани са св.Г.П***-  началник на І-ви горски участък в ДЛС «***», св.Т.Д*** – ***на криминалната престъпност към РУП-*** и св.Г.Р*** – съдружник и управител на *** ООД –***.  Показанията на св.П***противоречат на показанията на св.Р*** единствено в частта досежно дали в предварителната уговорка между съдружник и управител на *** ООД и ищеца С.Д. за извозването на дървесината от един обект / обекта на св.***/  с марка  и от терминал за друг обект /обекта на ищеца/ е участвал и св.П***и че дървесината е била извозена и със знанието и съгласието на св.***, а не само на ищеца, като в останалата си част са непротиворечиви както помежду си, така и с оглед останалите събрани в производството писмени доказателства – рапорти на, заповеди, превозни билети, доклад, предавателно-приемателни протоколи и др.

Съдът като взе предвид събраните по делото доказателства, преценени по отделно и в тяхната съвкупност, приема за установено от фактическа и правна страна следното:

Безспорно е, че страните са били в трудово правоотношение, видно от трудов договор № 14/11.03.1999г., като ищецът е изпълнявал длъжността «горски надзирател» съгласно допълнително споразумение № 34 от 01.06.2009г./л.21, л.22/. Съгласно утвърдената от директора на ДЛС и връчена на ищеца на 01.07.2008г. длъжността характеристика, задълженията на ищеца включват и изпълнението на допълнителни функции, които са му възложени от директора на ДЛС, като ищецът носи отговорност за достоверността на информацията в документите, които изготвя и нарушаването на нормативни документи, отнасящи се до дейността му /л.23/. Със заповед РД 16-040/08.02.2010г. на директора на ДЛС за осъществяване на дейностите по стопанисването и позването на горите – сеч, приемане и извозване на дървесина са били определени завеждащите охранителни участъци в ДГС, като ищецът е бил определен за завеждащ на VІІ-ми охранителен участък, в ІІІ ГСУ,  с територия - отдели 212-223 и 238-253 с площ от 1532.1 ха, урбанизирана територия– село Кондолово/л.25/. Със заповед № 182/18.05.2009г. на директора на ДЛС са били определени служителите от ДЛС, на които да бъдат предоставен електронен терминал и експедиционна горска марка / ЕГМ /, за извършване на  действия по приемане на дървесина на времемен склад и нейното транспортиране, издаване на електронен превозен билет и освобождаване на дървесина с ЕГМ , включваща и ищеца под № 8 /л.24/. Видно от регистъра на експедиционните горски марки на 29.03.2010г. срещу саморъчно положен подпис  ищецът е получил от касиера на стопанството ЕГМ : № Ж -10 – 007 и е поел отговорността за съхранението й и за маркираните с нея материали, съгласно заповед № РД 16-112/29.03.2010г. на директора на ДЛС /л.110, л.111-112/.  

В с.з. от 31.01.2011г. ищецът признава фактите, че е получил електронен терминал и ЕГМ № Ж -10 – 007, за извършване на  действия по приемане на дървесина на времемен склад, издаване на електронен превозен билет и освобождаване на дървесина с ЕГМ.

От заповед № РД 16-040/08.02.2010г. на директора на ДЛС за осъществяване на дейностите по стопанисването и позването на горите – сеч, приемане и извозване на дървесина за определяне завеждащите охранителни участъци в ДГС, както и от показанията на св.П***в хода на съдебното дирене се установи, че ищецът не е йерархично подчинен при изпълнението на служебните си задължения на св.***.

Видно от приложените по делото предавателно-приемателни протоколи №№117, 118, 119, 120, и121 всички от 11.05.2010г., №131/19.05.10г. и №№183 и 184/15.06.10г.  на комисии за приемане на извършена работа – сеч и извоз на дървен материал, както и от инвентаризационен опис от 30.12.2009г. за годишна инвентаризация и декларацията към нея от МОЛ – С.Д. //л.54 -61, л.130-138/, фактът, че е бил материално-отговорно лице / МОЛ / за обект № 1008 отдели 213г и 213а на ГСУ ІІІ ДГФ , е бил известен на ищеца и същият в това си качество е участвал в тези комисии и в това си качество е подписал горецитираните протоколи, описи  и декларация.

По делото не спори между страните, а и от приетите писмени доказателства - Доклад с рег.№ 93-00-006/20.09.2010г. на Комисията, назначена с устно нареждане на директора, за проверка на охранителните участъци на С.П., Т*** *** и ***л.27/; рапорти с рег.№ 1616/09.09.2010г. и №1621/10.09.2010г.;  превозни билети с № 000731, № 000732, № 000733, № 000734 , № 000735, всички от 31.08.2010г. /л.124-127/, и събраните в хода на съдебното дирене гласни доказателства - показанията на св.Г.Р***, Г.П***и Т.Д***, се установи, че  ищецът на 31.08.2010г. издал на ***ООД от предоставения му за работа терминал и със зачислената му ЕГМ – 007 цитираните по-горе пет броя превозни билети за транспорт на дървесина от местността ***, находяща се в участъка му - обект 1008, отдели 213а и 213г, общо в размер на 107.10 пр.куб., с които обаче същата  дървесина в размер на 107.10 пр.куб била извозена от друга местност на ДЛС - местността *** намираща се в друг участък, който се води на друго материално-отговорно лице - горския надзирател *** Йовнов. Така също от горепосочения доклад се установи, че ищецът е издал превозни билети с № 000739, № 000740 и № 000741, като е записал в тях  ЕГМ -009, която се води на отчет на друго лице – Т*** ***, а не зачислената му ЕГМ -007 /л.66-67/; че при заприходяването и освобождаването на дървесина от участъка му ищецът не е записал превозните билети с № 000731, № 000732, № 000733, № 000734 , № 000735, всички от 31.08.2010г. за транспорт на дървесина в размер на 107.10 пр.куб. и превозен билет № 000737/07.09.2010г., както и че при липса на налична дървесина на временен склад *** отдел 213 а и 213г към 09.09.2010г. ищецът е издал превозни билети № 000743, № 000744 и № 000745/09.09.2010г. /л.39/, в които е посочил дървесината като налична и извозена оттам.

От показанията на разпитаните по делото свидетели –Г.Р*** и Т.Д***,  се установи, че на 31.08.2010г. с превозните билети с № 000731, № 000732, № 000733, № 000734 , № 000735, всички от 31.08.2010г. за транспорт на дървесина в размер на 107.10 пр.куб., същата  е била извозена от временен склад *** Така също от показанията на св.Г.Р*** се установи, че ищецът лично е бил на  обекта  - временен склад *** където рано сутринта е издал превозните билети с № 000731, № 000732, № 000733 , а от показанията на св.Р*** и П***се установи, че другите два превозни билети с  № 000734 и № 000735 ищецът е издал около 15.30 часа  в близост до стопанския двор на село ***на път за гр.***, т.е. извън регламентираното от закона място.

Видно от приетото по делото писмо с изх№ 1618/09.09.2010г. , връчено на ищеца на същата дата/л.34/директорът на ДЛС «***» на основание чл.193 ал.1 от КТ е поискал писмени обяснения от ищеца защо с издадените от последния 5 бр.превозни билети за извоз на дървесина от склад *** -отдел 213а и213г са извозени материали от склад*** колко материали са приети от него в отдел 213а и 213г и колко са експедирани до 28.08.2010г. и къде са били предадени на шофьорите, превозващи материалите превозни те билети с №№0742,0743 и 0744/09.09.2010г., и получил от ищецът такива с вх.№1618/09.09.2010г./л.35/.

Със заповед № РД 18-025/05.10.2010г. на директора на ДЛС «***» на основание чл.330 ал.2 т.6, вр.чл.190 ал.1 т.7 и чл.188 т.3 от КТ на ищеца е било наложено дисциплинарно наказание «уволнение» за това, че като материално-отговорно лице, отговарящо за добитата и експедирана дървесина от временни складове в поверения му участък, е допуснал  следните нарушения на трудовата дисциплина: 1/ на  31.08.2010г от предоставения му за работа терминал е издал превозни билети с № 000731, № 000732, № 000733, № 000734 , № 000735, за транспорт на дървесина в размер на 107.10 пр.куб., от временен склад  ***, а дървесината била извозена от временен склад *** 2/ при издаването на  превозни билети с № 000739, № 000740 и № 000741,  е записана   ЕГМ -009, която се води на отчет на Т*** ***; 3/ при заприходяването и освобождаването на дървесина от обект 1008 вр.склад *** не са записани превозните билети с № 000731, № 000732, № 000733, № 000734 , № 000735, всички от 31.08.2010г. за транспорт на дървесина в размер на 107.10 пр.куб., както и превозен билет № 000737/0709.2010г. и 4/ при липса на налична дървесина на временен склад *** отдел 213 а и 213г към 09.09.2010г. са издадени превозни билети № 000743, № 000744 и № 000745/09.09.2010г. /л.39/, в които дървесината е посочена като налична и извозена оттам.

Заповедта е била връчена  лично на ищеца срещу подпис на 01.02.2010г., видно в инкорпорираната в самата заповед разписка за връчване. /л.4/

От приетата като доказателство по делото заповед № РД 16-463/16.12.2009г. на директора на ДЛС /л.40/ се установи, че ищецът е бил наказан с «предупреждение за уволнение» за нарушения на трудовата дисциплина, което наказание към момента на налагането на наказанието «дисциплинарно уволнение» не е било заличено.

От приетата като доказателство служебна бележка № 864/16.11.2010г., издадена от Дирекция «Бюро по труда» -гр.*** /л.89/, разпореждане № 025-00-288-1 от 14.12.2010г.  на РУ «Социално осигуряване» -гр.Бургас /л.97/ и ксерокопие на трудова книжка № 90 /л.98/ се установи, че  ищецът е регистриран под № 60000677 като безработно лице на 16.11.2010г. в «Бюро по труда» -гр.*** и към момента на разглеждане на делото не получава трудово възнаграждение.

От фактическа страна ищецът е наказан за нарушенията, установени при извършена нарочна проверка на 09-10.09.2010г. и инвентаризация в поверения му охранителен участък  на ищеца – издаване на превозни билети за дървесина, която се извозва от други обекти, издаване на превозни билети с чужда ЕГМ, издаване на превозни билети за дървесина, която не съществува в наличност, които работодателят е квалифицирал като други тежки нарушения на трудовата дисциплина, посочвайки цифрово чл.190 ал.1 т.7 от КТ в уволнителната заповед  и подробно описал в същата .

  Независимо от  твърденията и доводите на страните, при извършената от съдът извърши служебна проверка за спазена процедура по чл.193 КТ, предвид нормата на чл.193 ал.2 КТ, според която съдът отменя дисциплинарното наказание, без да разглежда спора по същество, когато работодателят предварително не е изслушал работника или служителя или не е приел писмените му обяснения. Преди да наложи дисциплинарното наказание, работодателят е длъжен да изслуша работника или служителя, или да приеме неговите писмени обяснения, както и да събере и прецени посочените доказателства, ако са налице такива.

В производството се установи от събраните писмени доказателства, че ответникът е искал обяснения във връзка с визираните в заповедта нарушения и такива  са били дадени от ищеца писмено. Работодателят е изпълнил задълженията си, като е манифестирал желание да изслуша обясненията на служителя, приел е дадените такива, преценил е обстоятелствата, при които са извършени нарушенията и поведението на работника,  поради което съдът намира, че при налагане на дисциплинарното наказание е спазена процедурата на чл.193 КТ. 

 Наличието  на длъжностна характеристика, надлежно връчена на ищеца, на заповед РД 16-040/08.02.2010г. на директора на ДЛС за осъществяване на дейностите по стопанисването и позването на горите – сеч, приемане и извозване на дървесина са били определени завеждащите охранителни участъци в ДГС, определяща ищеца за завеждащ на VІІ-ми охранителен участък, в ІІІ ГСУ,  с територия - отдели 212-223 и 238-253 с площ от 1532.1 ха, урбанизирана територия– село Кондолово,  на заповед № 182/18.05.2009г. за предоставянето на ищеца на електронен терминал и ЕГМ -007 за извършване на  действия по приемане на дървесина на времемен склад, издаване на електронен превозен билет и освобождаване на дървесина с ЕГМ -007, както и наличието на регистър на ЕГМ , представляват конкретизация на задълженията, които е имал ищецът и  дават възможност на съда да прецени извършени ли са описаните от работодателя нарушения, респ. законосъобразно ли е уволнението.

Съдът намира за установено от фактическа страна, че ищецът, като материално-отговорно лице, пряко отговарящо за приемане, съхраняване и освобождаване на дървесината от временните складове, намиращи се в поверения му участък, е извършил визираните в заповедта нарушения на трудовата дисциплина, а именно: като материално-отговорно лице, отговарящо за добитата и експедирана дървесина от временни складове в поверения му охранителен участък:  1/ на  31.08.2010г от предоставения му за работа терминал е издал превозни билети с № 000731, № 000732, № 000733, № 000734 , № 000735, за транспорт на дървесина в размер на 107.10 пр.куб., от временен склад  ***, а дървесината била извозена от временен склад *** 2/ при издаването на  превозни билети с № 000739, № 000740 и № 000741,  е записана   ЕГМ -009, която се води на отчет на Т*** ***; 3/ при заприходяването и освобождаването на дървесина от обект 1008 вр.склад *** не са записани превозните билети с № 000731, № 000732, № 000733, № 000734 , № 000735, всички от 31.08.2010г. за транспорт на дървесина в размер на 107.10 пр.куб., както и превозен билет № 000737/0709.2010г. и 4/ при липса на налична дървесина на временен склад *** отдел 213 а и 213г към 09.09.2010г. са издадени превозни билети № 000743, № 000744 и № 000745/09.09.2010г. /л.39/, в които дървесината е посочена като налична и извозена оттам, които нарушения представляват тежки нарушения на трудовата дисциплина по смисъла на чл.190 ал.1 т.7 от КТ.

 Съдът намира доводите на ищеца, че не е материално –отговорно лице , тъй като това «не било записано в длъжностната му характеристика» , поради което не следва да носи дисциплинарна отговорност за извършените от него нарушения , за неоснователни. Съгласно утвърдената от директора на ДЛС и връчена на ищеца на 01.07.2008г. длъжността характеристика, ищецът носи отговорност за достоверността на информацията в документите, които изготвя и нарушаването на нормативни документи, отнасящи се до дейността му, като задълженията на ищеца включват и изпълнението на допълнителни функции, които са му възложени от директора на ДЛС.  Съгласно т.2 от заповед РД 16-040/08.02.2010г. на директора на ДЛС на ищеца му е било вменено задължението да приема дървесината на временен склад, да издава електронни превозни билети при освобождаването й, както и да освобождава същата с ЕГМ, т.е. на служителя са били вменени функциите на МОЛ, тъй като приемането, заприходяването и освобождаването на дървесината представляват по своята същност дейности с материална отговорност, предвид факта, че дървесината представлява стока, оценена в левова равностойност. Съгласно т.2 на заповед № 182/18.05.2009г. на директора на ДЛС на ищеца в качеството му на горски надзирател са му били вменени задълженията да приема дървесината на временен склад, да издава превозни билети и да освобождава дървесината с ЕГМ. Предвид длъжността, която е заемал ищеца в ДЛС – горски надзирател и  съгласно разпоредбата на чл.59 ал.12 от Закона за горите, на ищецат  му е вменено от закона задължението, респективно и отговорността за издадените от него позволителни за извоз на дървесина от временните складове в участъка му, определен със заповед РД 16-040/08.02.2010г. на директора на ДЛС.  

Недоказано и неоснователно е твърдението на ищеца, че в последствие е разбрал, че *** ООД със издадените от него превозни билети  за временен склад *** отдел 213а и 213г., е натоварила и извозила дървесина от временен склад *** тъй като то бе категорично опровергано от показанията на водения от самия ищец св.Г.Р*** – съдружник и управител на *** ООД  - «С. дойде и ни издаде превозни билети» , «С. издаде превозни билети в участъка на ***, и марка удари и си замина», «Първите билети на самото сечище получихме» - / л.81/. За настоящето производство е ирелевантен факта, дали извозването на процесната дървесина от временен склад «Приево» е станало със или без знанието и съгласието на св.***, тъй като  ищецът не е бил подчинен йерархично на св.***, носи дисциплинарната отговорност за личните си действия - издал превозни билети за дървесина, която се извозва от друг обект, издал превозни билети с чужда ЕГМ, издал превозни билети за дървесина, която не съществува в наличност в зачисления му  временен склад, като именно реализираната от работодателя дисциплинарната отговорност за тях са предмет на настоящето дело.

С оглед на изложените съображения съдът приема за установено, че  визираните в уволнителната заповед нарушения на трудовата дисциплина се  дължат на виновните действия на ищеца. Нарушенията са допуснати от ищеца като материално-отговорно лице, пряко отговарящо за приемане, съхраняване и освобождаване на дървесината от временните складове, намиращи се в поверения му участък,  носещо отговорност за достоверността на информацията в документите, които изготвя, за издаването на  електронни превозни билети при освобождаването  на дървесината от зачисления му участък, както и освобождаването на  същата с предоставената му за работа ЕГМ.

Предвид изложеното, съдът намира, че при оспорване на законността на уволнението по съдебен ред, работодателят  е доказал вмененото му в тежест задължение: доказал е, че са налице фактическите обстоятелства на описаните нарушения, които са го мотивирали да наложи съответното наказание, и които обуславят неговата законосъобразност. При установяване на нарушенията и налагането на дисциплинарното наказание уволнение” на основание чл.190, ал.1 т. 7 КТ, са спазени всички законови предпоставки и ред.

По тези съображения, съдът приема, че  искът с правно основание чл.344 ал.1 т.1 КТ е неоснователен и следва да бъде отхвърлен, поради което следва да бъдат отхвърлени и искове с правно основание чл.344 ал.1 т.2, т. 3 вр. с чл.225 ал.1 от  КТ, тъй като предпоставката за уважаването им не е налице – не е уважен главния иск.

С оглед изхода на делото и на основание чл.78 ал.3  и ал. 8 от ГПК вр. чл.7 ал.1 т.1 пр. второ от Наредба № 1/2004г. за минималните размери на адвокатските възнаграждения, ищецът следва да бъде осъден да заплати на ответника направените от него разноски за защита по делото в размер на 240.00 лева.

            Воден от горните съображения, съдът

 

Р   Е   Ш   И   :

 

            ОТХВЪРЛЯ предявените от С.П.Д. с ЕГН ********** ***, против Държавно ловно стопанство «***»,  ЕИК 102004333, със седалище и адрес на управление: с.***, община ***, представлявано от инж.*** К***-директор, искове с правно основание чл.344 ал.1 т.1, т.2  и т.3 вр. с чл.225 ал.1 от КТ за признаване  уволнението, извършено със заповед № РД 18-025/05.10.2010г. на директора на ДЛС»***» за незаконно и неговата отмяна;  за възстановяване на заеманата до уволнението му длъжност «горски надзирател»  и осъждане на ответника да му заплати обезщетение  за шест месеца, през които  е останал без работа поради уволнението, като неоснователни и недоказани.

            ОСЪЖДА С.П.Д. с ЕГН ********** ***, ДА ЗАПЛАТИ на Държавно ловно стопанство «***»,  ЕИК 102004333, със седалище и адрес на управление: с.***, община ***, представлявано от инж.*** К***-директор, сумата в размер на 240.00 /двеста и четиридесет /лева, представляваща разноски за защита по делото, на основание чл.78 ал.3  и ал. 8 от ГПК вр. чл.7 ал.1 т.1 пр. второ от Наредба № 1/2004г. за минималните размери на адвокатските възнаграждения,

            Решението подлежи на въззивно обжалване пред БОС в двуседмичен срок от обявяването му – 11.02.2011г.

 

                                                                                    Районен съдия: