М О Т И В И   КЪМ ПРИСЪДА № 32 /26.09.2012г. по НОХД  № 68/2012г.

 

 

         Производството е образувано по повод внесен за разглеждане обвинит**ен акт на РП -  Малко Търново срещу  ** М.Х.,  роден на ***г. в М**, марокански гражданин,    неосъждан, с мароканска лична картd ** и марокански международен паспорт **, понастоящем в чужбина без известен адрес, с обвинение за това, че на 04.08.2012г. в района между 8-ма и 9-та гранична пирамида при  ГПУ-Малко Търново влязъл през границата на страната от Република Турция  в Република България без разрешение от надлежните органи на властта - престъпление по чл.279 ал.1от НК.

         Съдът е дал ход на д**ото при условията на чл.269 ал.3 т.4 б.”а”от НПК.

         Представит**ят на държавното обвинение в съдебно заседание поддържа повдигнатото обвинение и пледира за реализиране на наказат**ната отговорност спрямо подсъдимия към опред**ения от закона минимум.

Служебният защитник на подсъдимия, назначен във фазата на досъдебното производство – адв.Р., не оспорва фактическата обстановка, изложена в обвинит**ния акт.  Пледира при опред**яне на наказанието да се вземат предвид чистото съдебно минало и ниската степен на обществена опасност.

В резултат на съдебното дирене, съдът намира за установено от фактическа страна следното:

На 04.08.2012г. св.К.Т. ***  бил дневен наряд – автопатрул заедно с колегата си Й.Д**. По време на обхождането на маршрута, около 13.30 часа в района на разклона за с**о С**, община Малко Търново, заб**язали две лица, движещи се пеша по международен път І-9 в посока от град Малко Търново за град Бургас.  Поради съмнит**ния вид на лицата, служит**ите на ГПУ-Малко Търново решили да пров**ят тяхната самоличност. При спирането на служебвия автомобил до тях, двете лица ускорили ход с намерение да се отдалечят, а при подадената команда: «стой», двете лица не се подчинили, а побегнали в различни посоки с ц** да се укрият. Св. Т. и колегата му Д** незабавно уведомили оперативния дежурен ОДЧ-Малко Търново за подкрепление и започнали преследването на лицата. Св.Т. последвал лицето, което било побягнало в посока град Бургас  и  го заловил, а подсъдимия Х., който бил побягнал в посока с**о С**, бил заловен от мобилната група на ГПУ-Малко Търново след 4 –часово издирване със следово куче, в близост до с**о С**. При задържането на лицата не са били използвани оръжие и помощни средства. В хода на предприетите оперативни действия граничните полицаи установили по наличните следите, оставени от лицата, че същите са  пресекли държавната граница в района между 8-ма и 9-та гранична пирамида на ГПУ-Малко Търново. Със заповед № ОЧ-51/06.08.2012г. на началника на ГПУ-Малко Търново на подс.Х.  била наложена ПАМ «Принудит**но отвеждане до границата на РБългария, а със заповед  № ОЧ-52/06.08.2012г. и «Забрана за влизане в Република България». С двустранен протокол от 06.08.2012г. за връщане на хора, незаконно преминали държавната граница, подс.Х. бил върнат на турските гранични власти на 06.08.2012г. на основание спогодба от 1967г.между РБългария и РТурция /л.19/

         Горната фактическа обстановка се доказва от събраните устни доказат**ства - показанията на св.Т., и приобщените на основание чл.283 от НПК  писмените доказат**ства – материали по ПД № 145/2012г. по описа на РУП-Малко Търново.

ОБСЪЖДАНЕ НА ДОКАЗАТ**СТВАТА И ПРАВНИ ИЗВОДИ НА СЪДА:

При така установената фактическа обстановка съдът прие, че с гореописаните деяния подсъдимият ** М.Х.,  роден на ***г. в М**, марокански гражданин,    неосъждан, с мароканска лична картd ** и марокански международен паспорт **, понастоящем в чужбина без известен адрес,  е осъществил от обективна и субективна страна състава на престъпление по чл.279 ал.1 от НК. От събраните безспорни доказат**ства по д**ото налага извода, че действията на подсъдимия са предварит**но обмислени и внимат**но планирани, с ясно посочена ц**. Подсъдимият  е влязъл през границата на страната, знаейки, че не разполага с разрешение за преминаване на българската държавна граница и въпреки това е преминал същата на 04.08.2012г. без разрешението на органите на властта, като е искал и ц**ял престъпния резултат.  

          В случая от обективна страна изпълнит**ното деяние  е осъществено от подсъдимия чрез действие като на 04.08.2012г.  е  влязъл през границата на страната без разрешение на надлежните органи на властта на ГКПП-Малко Търново.

Субект на престъплението е подсъдимият,  за когото няма данни да страда от умствена недоразвитост, продължит**но или краткотрайно разстройство на съзнанието, да не разбира свойството или значението на извършеното или да не може да ръководи постъпките си, следоват**но вменяемо наказат**ноотговорно лице.

От субективна страна деянията са извършени от подсъдимият с пряк умисъл, тъй като е съзнавал общественоопасния характер на деянията, предвиждал е общественоопасните им последици и е искал настъпването им съгласно чл.11 ал.2 от НК.

ОПРЕД**ЯНЕ НА НАКАЗАНИЕТО:

          При опред**яне вида и размера на наказанието съобразно изискването на чл.54 НК, съдът намира, че макар престъплението, извършено от подсъдимия да е против дейността на държавни органи, то в случая извършеното от подсъдимия   ** М.Х.,  роден на ***г. в М**, марокански гражданин,    неосъждан, с мароканска лична карат ** и марокански международен паспорт **, понастоящем в чужбина без известен адрес, престъпление по чл.279 ал.1 от НК не се отличава с по-висока обществена опасност в сравнение с обикновените случаи на престъпление от същия вид. Съдът отчита и ниската обществената опасност на подсъдимия– същият е с необременено съдебно минало и не е оказал съпротива при задържането, които обстоят**ства от своя страна са смекчаващи отговорността. При тези данни и с оглед изпълнение ц**ите на наказанието, съобразно изискването на чл.36 НК – да се поправи и превъзпита дееца към спазване на законите и добрите нрави, да се въздейства предупредит**но върху него и му се отнеме възможността да върши други престъпления и да се въздейства възпитат**но и предупредит**но върху другите членове на обществото, съдът наложи на подсъдимият наказание лишаване от свобода за срок от три месеца и глоба в размер на сто лева, като на основание чл.66 от НК отложи изпълнението на така наложеното наказание ЛОС за срок от три години.

         Мотивиран от горното съдът постанови присъдата си.

 

                                                            

                                                    РАЙОНЕН СЪДИЯ: