Р Е Ш Е Н И Е

 

                            № … / 19.11.2018 г.     град М.Търново

 

                               В ИМЕТО НА НАРОДА

Малкотърновски районен съд                             наказателен състав

На четиринадесети ноември                                                   2018 година

В публичното заседание в следния  състав :

                                                    Председател :   ЧАНКО ПЕТКОВ

                                         Съдебни заседатели : 1.

                                                                             2.

Секретар:М. Димова

Прокурор ………...........................

като разгледа докладваното от съдията ПЕТКОВ

НАХ дело № 65 по описа за  2018 година и за да се произнесе взе предвид следното:

         Производството по делото е по реда на глава трета, раздел V от ЗАНН. Образувано е по жалба на  А.И.М., ЕГН/ЛНЧ ********** с адрес: *** против наказателно постановление 18-0299-000138 от 21.09.2018г. на Началник РУП към ОДМВР Бургас, РУ-М.Търново, с което на жалбоподателя на основание чл.638, ал.3,   от Кодекса за застраховането е наложено наказание глоба в размер на 400 лева  за нарушение на чл. .638, ал.3,   от КЗ.

Жалбоподателят редовно призован  се явява лично.Моли съда НП да бъде отменено.

 Във въззивната жалба се излагат основания за отмяна на наказателното постановление.

Административнонаказващият орган редовно призован не изпраща представител.   

Въззивната жалба е подадена в срока по чл.59, ал.2 от ЗАНН, от лице, имащо право да обжалва и отговаря на изискванията на закона. Същата е допустима.

           Съдът намира за установено от фактическа страна следното:

           Срещу жалбоподателя М.  е съставен акт за установяване на административно нарушение **г.  от Я.А. на длъжност мл. автоконтрольор към ОДМВР Бургас , РУ Малко Търново  за това, че на  **часа в община МАЛКО ТЪРНОВО на път ПЪРВИ КЛАС № 1-9 - разклон "Петрова нива” в посока "Петрова нива" управлява колесен трактор **собственост на "**като при проверката се установи,че  МПС което е регистирано на територията на Р.България и не е спряно от движение няма сключен и действащ Договор застраховка "Гражданска отговорност" с което виновно е нарушил чл.638 ал. 3 от КЗ а именно: лице,което не е собственик и управлява МПС във връзка с чието притежаване и използване няма сключен и действащ договор за задължителна застраховка гражданска отговорност на автомобилистите.

 

На основание съставения акт е издадено и атакуваното НП.

При съставянето на акта и издаването на наказателното постановление не са допуснати съществени нарушения на процесуалните правила. Актосъставителят и административно-наказващият орган са спазили разпоредбите, съответно на чл.40-44 и чл.57,58 от ЗАНН. Актът за установяване на административно нарушение е съставен при отказ и в присъствието на свидетел според изискванията на  ЗАНН. Актът съдържа всички необходими елементи, посочени в чл.42 от ЗАНН. Наказателното постановление, издадено на основание акта за установяване на административно нарушение е съобразено с изискванията на чл.53 и 57 от ЗАНН,

Въз основа на приетите факти по делото съдът прави следните правни изводи:

         Жалбоподателят е осъществил от обективна и субективна страна състава на нарушението по чл.638,ал.3 от Кодекса за застраховането като на **часа в община МАЛКО ТЪРНОВО на път ПЪРВИ КЛАС № 1-9 - разклон "Петрова нива” в посока "Петрова нива" управлява колесен трактор **собственост на "**като при проверката се установи,че  МПС което е регистирано на територията на Р.България и не е спряно от движение няма сключен и действащ Договор застраховка "Гражданска отговорност" с което виновно е нарушил чл.638 ал. 3 от КЗ а именно: лице,което не е собственик и управлява МПС във връзка с чието притежаване и използване няма сключен и действащ договор за задължителна застраховка гражданска отговорност на автомобилистите

      Тази фактическа обстановка се потвърждава и от показанията на актосъставителя А., дадени в съдебно заседание.

     Действително по делото е представена заплатена гражданска отговорност,но същата е заплатена след извършване на проверката. Видно от Акта проверката е извършена на 21.08.2018г. около 13.26ч. а гр.отговорност е заплатена на  21.08.2018г. в 14.33ч.

      На жалбоподателя е наложена  санкция от 400 лева глоба, предвидена в закона. Съдът не споделя доводите за маловажност на случая. Нарушението е формално. Не е необходимо от него да са настъпили вредни последици. Нарушението е често извършвано от гражданите, поради което не може да се приеме, че представлява маловажен случай на нарушение. Наказателното постановление следва да бъде потвърдено.

Мотивиран от гореизложеното, съдът    

 

Р     Е     Ш     И   :

 

        ПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление **. на Началник РУП към ОДМВР Бургас, РУ-М.Търново с което на А.И.М., ЕГН/ЛНЧ ********** с адрес: *** на основание чл.638, ал.3,   от Кодекса за застраховането е наложено наказание глоба в размер на 400 лева  за нарушение на чл.638, ал.3   от КЗ

НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ подлежи на касационно обжалване пред Административен съд Бургас в 14-дневен срок, считано от съобщаването му на страните.

 

 

РАЙОНЕН   СЪДИЯ: