Р Е Ш Е Н И Е

 

 

№:                                05.10**009г.             гр.***********,

 

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

 

Малкотърновският районен съд,  наказателна колегия в публично заседание на двадесет и девети септември  две хиляди и девета година в състав:

 

Председател:Мария Москова

Членове:...................................

Съдебни заседатели:...............

 

Секретар: М.Д.

Прокурор:

като разгледа доклад***ото от съдия Мария Москова  Н.А.Х.дело № 65  по описа за 2009год., за да се произнесе взе пред вид следното:

 

 

Съдебното производство е по реда на чл. 59 и сл. от Закона за административните нарушения и наказания и е образу***о е по жалба на С.Т.З., ЕГН- **********,*** ******, к/с “******”, бл**вх**, община ***********, област ******,  срещу наказателно постановление № 17 / 29.07**009г. на Кмета на община ***********, с което на осно***ие чл.36 ал.1 от Наредба № 1 за обществения ред в община ***********, във вр. със Заповед № 230/12.06**009г. на кмета на община *********** му е наложено наказание имуществена санкция /глоба/ в размер на 500 лв. за нарушение на чл.17 ал.1 и ал.3 от  от Наредба № 1 за обществения ред в община *********** .

В жалбата се навеждат доводи за незаконосъобразност на обжал***ото наказателно постановление поради неправилно приложение на закона и допуснати процесуални нарушения и се иска неговата отмяна.

В съдебно заседание жалбоподателят поддържа жалбата по изложените съображения.

Въззиваемата страна Община ***********, редовно призо***а, чрез своя процесуален представител, като счита жалбата за неоснователна, пледира за оставянето й без уважение и потвържда***е на наказателното постановление.

По делото бяха събрани писмени доказателства. Разпитани са свидетелите по акта – К.Г., Д.Ф. и С.Л..

Съдът, след като обсъди поотделно и в тяхната съвкупност събраните и проверени в хода на съдебното следствие доказателства по делото, приема за установена следната фактическа  обстановка:

Жалбоподателят Ст.З. бил упълномощен представител и представлявал ПП ГЕРБ пред общински органи на територията на община ***********, съгласно т.3 на Пълномощно с рег. № 25/16.05**009г. /л.30/, от Д.****** – областен ръководител на ПП ГЕРБ за област ******, по всички неупоменати в пълномощното въпроси, касаещи провеждането на избор на народни представители.

Със Заповед № 230/12.06**009г. на И*** И***ов – Кмет на община ***********, във връзка с провеждането на избори за народни представители на 05.07**009г.  и на осно***ие чл.58 ал.3 от ЗИНП, на ПП ГЕРБ съгласно т.1 абзац втори  било определено “таблото при Отдел “Социална закрила” като място за постаняве на агитационни материали по време на предизборната кампания, която започвала на 14.06**009г. Със същата заповед отговорността за спаз***ето на установения с нея ред за разлеп***е на агитационни материали на територията на община *********** била възложена на общинските координатори или представители на съответните политически партии, поименно посочени в т.4. Препис от заповедта е бил връчен на жалбоподателят Ст.З., представител на ПП ГЕРБ, срещу подпис /л.15 /

На 30.06**009г. в 09.00 час в град ***********, община ***********, област ******,  във връзка с провеждането на избори за народни представители на 05.07**009г., била извършена проверка от К.Я.Г. – Началник отдел “******” при община *********** в качеството й проверяващо длъжностно лице, съгласно Заповед № 72/18.03**004г. на кмета на община *********** , Д.Ф. – гл.специалист в отдел “Обществени поръчки и ******” община *********** и С.Л. – ст.специалист в отдел “Общинска собственост” община *********** и констатирали, че ПП ГЕРБ, представля***а от С.З. – упълномощен представител за град ***********,  има разлепени агитационни материали в град ***********, поставени на неразрешените за тази цел места.

Разпитаните в съдебно заседание свидетели заявяват, че при констатиране на нарушението -“...ПП ГЕРБ..............,  има разлепени агитационни материали в град ***********, поставени на неразрешените за тази цел места”, и като съобразили Заповед № 230/12.06**009г., заключили, че З. в качеството си на упълномощен представител на ПП ГЕРБ е извършил визираното в акта нарушение, за което  бил съставен АУАН № 17/30.06**009г. на С.З. за нарушение на чл.17 ал.1 и ал.3 от Наредба № 1 за обществения ред в община ***********. Актосъставителката Г.  не е отправила покана към нарушителя да се яви за съставянето на акта, което се установява от показанията й, дадени в съдебно заседание.

Като състав на нарушението в акта е посочено, че “...ПП ГЕРБ, представля***а от С.З. – упълномощен представител за град *********** с пълномощно № 25 от 16.05**009г.,  има разлепени агитационни материали в град ***********, поставени на неразрешените за тази цел места”.

 Актът за установя***е на административно нарушение бил съставен на 30.06**009г. съставен в канцеларията на свид.Г. - Началник отдел “******” при община *********** в отсъствието на жалбоподателят З. и на свидетелката по акта Л., като преди това актосъставителят Г. я запознала със съдържанието на акта, което се установява от показанията на свид.Г., свид.Ф. и свид.Л. .

АУАН № 17 / 30.06**009г.  бил предявен за подпис на жалбоподателят  на 03.07**009г.  и  отказът да получи препис от същия, бил удостоверено с подпис на свидетел.

Въз основа на така съставеният акт било издадено Наказателно постановление № 17 / 29.07**009г. на Кмета на община ***********, с което на жалбоподателят З. на осно***ие чл.36 ал.1 от Наредба № 1 за обществения ред в община *********** било наложено наказание “имуществена санкция / глоба/ в размер на 500 лева”. Като състав на нарушението в наказателното постановление е посочено:  С.З. ....... нарушил Заповед № 230/12.06**009г. на кмета на община *********** с това, че допуснал и не е контролирал поставянето  на агитационни материали на ПП ГЕРБ на места, различни от определените за това за ПП ГЕРБ”  и “ С.З. е допуснал поставяне на агитационни материали на ПП ГЕРБ, а именно: на електрически стълбове и дървета по ул.”***”, ул.”***”, ул.”***” и ул.”***”, а определеното в цитираната заповед място за ПП ГЕРБ е таблото при Отдел Социална закрила”.

Изложената фактическа обстановка по делото се установява от показанията на свидетелките Г., Ф. и Л. и събраните по делото писмени доказателства, приобщени към доказателствения материал по реда на чл**83 от НПК.

При извършената служебна проверка на представените по делото АУАН и НП съдът констатира, че същите са издадени от компетентните длъжности лица.

Въз основа на така установената фактическа обстановка съдът прави следните правни изводи:

Жалбата е процесуално допустима, като подадена в преклузивния срок по чл.59 ал** от ЗАНН от надлежно легитимирано лице. Разгледана по същество жалбата е   основателна, поради следните съображения:

Настоящото производство е от административно наказателен характер. Същественото при него е да се установи има ли извършено деяние, което да представлява административно нарушение по смисъла на чл.6 от ЗАНН, дали това деяние е извършено от лицето, посочено в акта и наказателното постановление като нарушител и дали е извършено от това лице виновно.

Следва да се отбележи, че актовете за установя***е на административно нарушение нямат обвързваща доказателствена сила, т. е. посоченото в акта не се счита за доказано, тъй като при това производство се прилагат съответно правилата на НПК, а съгласно чл. 14 от НПК обвиняемият (административно отговорното лице) се счита за невиновен до доказ***е на противното.  (Така и ППВС № 10/1973 г.). Това означава, че в тежест на административно наказващия орган е да докаже по безспорен начин пред съда, че има административно нарушение. Освен това, за да бъде наказателното постановление правилно и законосъобразно е необходимо стриктно да бъдат спазени и изиск***ията на ЗАНН относно съставянето на акта и изда***ето на наказателното постановление.

В конкретния казус съдът констатира, че са налице допуснати съществени процесуални нарушения при съставяне на акта за административно нарушение, които от своя страна са довели до процесуална незаконосъобразност и на издаденото въз основа на него наказателно постановление, изразили се в следното:

В чл.40 ал.1 от ЗАНН е предвидено съставянето на акта по чл.36 ЗАНН да се извършва в присъствието на нарушителя. Като изключение от този принцип в ал** на същия член е допуснато и неприсъствено съставяне на акта, но само при наличие на някоя от изчерпателно изброените предпоставки: нарушителят, макар и известен, да не е могъл да бъде намерен и втората – когато същият след покана не се е явил за съставянето на акта. При липсата на която и да било от тези две предпоставки на процесуалния закон актосъставителят е длъжен да състави акта в присъствието на нарушителя. В конкретния случай от показанията на свидетелите се установява по недвусмислен начин, че актосъставителят е съставил акта по чл.36 ЗАНН в отсъствието на нарушителя З.. По делото липсват  представени доказателства  нарушителят да не могъл да бъде намерен. Към същия не е била отправена покана да се яви за съставянето на акта, установено от показанията на свидетелите по акта, поради което неоправдано това действие е било извършено в негово отсъствие. Доколкото АУАН е бил съставен в отсъствие на жалбоподателят при липсата на която и да е от двете хипотези по чл.40 ал** ЗАНН, е допуснато нарушение на чл.40 ал.1 от същия закон. Нарушението е съществено такова, доколкото е довело до огранича***е правото на защита на жалбоподателят, тъй като същит не е могъл да се възползва от субективното си право да даде непосредствени обяснения и да направи възражения при съставянето на акта, така както предвижда чл.42 т.8 ЗАНН. Отказът на същия да получи препис от акта и непода***ето в последствие на писмени възражения не води до саниране на горната нередовност, доколкото нарушителят  има право на и на двата вида възражения – устни при съставянето на акта и писмени, в тридневен срок от връч***ето му. Законодателят е допуснал огранича***е на правото на устни обяснения и възражения само в два случая – по чл.40 ал** ЗАНН, която хипотеза в конкретния случай не е налице.Допуснатото съществено процесуално нарушение при съставянето на АУАН е довело до цялостна незаконосъобразност на издаденото въз основа на него наказателно постановление, което подлежи на отмяна. Нещо повече, в конкретния случай, както се посочи по-горе , актът е бил съставен и в отсъствието на свид.Л., намираща се в съседна канцелария, доколкото в ЗАНН липсва предвидена хипотеза за съставяне на акт в отсъствието на свидетел по акта.

Съгласно констатната съдебна практика, за да е описано нарушението, следва в обстоятелствената част на актовете да са изложени всички онези обстоятелства и факти, индивидуализиращи извършеното нарушение посредством неговите обективни и субективни признаци и участието на нарушителя в него като съществен елемент от обективната съставомерност наред с признаците, предвидени в съотвения състав безспорно преставляват и времето и мястото на извърш***е на нарушението.

 В конкретния случай в обстоятелствената част на АУАН липсва каквото и да било описание от обективна страна на нарушението, към което физическото лице З. е привлечено към административнонаказателна отговорност. На следващо място в АУАН липсва дата и място на извърш***е на нарушението.Всъщност обстоятелствената част на АУАН се сътои от едно изречение, което по никакъв начин не изпълва изиск***ето за описание на нарушението, дата на извърш***е, посоч***е на обстоятелствата, при които е извършено и участието на жалбоподателят в извърш***е на нарушението.

Съдът намира, че посоченото по-горе нарушение на процесуалните правила е съществено такова и е достатъчно осно***ие за отмяна на атаку***ото НП само на това осно***ие, тъй като е допуснато грубо наруша***е правото на защита на наказаното лице. Същото е лишено от възможността да разбере в извърш***ето на какво точно нарушение е обвинено, кога го е извършило, при какви приети за установени факти, за да организира адекватно защитата си срещу повдигнатото обвинение.

Съдът намира за нужно да отбележи, че с АУАН се повдига конкретно обвинение, срещу конкретно лице, за конкретно нарушение като главната му цел е да формулира така обинението, че да определи предмета на доказ***е от гледна точка на извършеното нарушение и участието на обвинения в него като по този начин да постави основните рамки на процеса на доказ***е и осъществя***е правото на защита. В случая минимални предспоставки за това липсват.

Като се запозна със съдържанието на атаку***ото НП, съдът констатира, че и обжал***ото наказателно постановление е издадено при непълнота на посочените в чл.57 ал.1 от ЗАНН реквизити. Липсва дата на извърш***е на нарушението, с което е нарушена забраната за неизда***е на наказателно постановление без законоустановени реквизити.

Административнонаказателното производство е строго формално и нарушението и обстоятелствата, които не са установени по надлежен ред, а именно с акта за установя***е на административно нарушение, който поставя началото на това производство, а наказателното постановление следва да бъде издадено въз основа единствено на установените с него факти и обстоятелства. Недопустимо е за първи път в наказателното постановление да се сочат нови обстоятелства и факти, които не са установени с АУАН. За първи път в издаденото въз основа на АУАН наказателно постановление е посочено, че жалбоподателят в качеството си на упълномощен представител на ПП ГЕРБ “ е допуснал поставяне на агитационни материали на ПП ГЕРБ, а именно: на електрически стълбове и дървета по ул.”***”, ул.”***”, ул.”***” и ул.”***”, а определеното в цитираната заповед място за ПП ГЕРБ е таблото при Отдел Социална закрила” , като по този начин е посочено, и че се ангажира отговорността на жалбоподателя за допустителство, а не личната отговорност на жалбоподателя, тъй като личната административнонаказателна отговорност за извършено нарушение и отговорността за допустителство са различни по вид и се изключват взаимно. Едно лице може да носи отговорност или за виновно извършено лично от него административно нарушение, или в изрично предвидените от закона случаи може да носи отговорност за допустителство за това, че е допуснал да бъдат извършени административни нарушения при осъществя***е дейността на представля***ата от него ЮЛ. Лицето, срещу което е започнало административнонаказателното производство, има право да научи конкретните обстоятелства и нарушението, което му се вменява още в началото на производството, и когато съществува неяснота относно тези обстоятелства, се ограничава неговото право на защита.

Посочените съществени процесуални нарушения са достатъчно осно***ие за отмяна на обжал***ото наказателно постановление, но независимо, че това не води до промяна на крайния извод за незаконосъобразност на наказателното постановление, съдът намира, че следва да отбележи и следното:

Разпоредбата на чл.11 от ЗАНН указва, че по въпросите на вината, вменяемостта, обстоятелствата, изключващи отговорността, формите на съучастие, приготовлението и опита се прилагат разпоредбите на общата част на Наказателния кодекс, доколкото в този закон не се предвижда друго. Горното налага извода, че за да се обоснове административнонаказателната отговорност на лицето, следва да има установено деяние, извършено от административнонаказателно отговорно лице. Това е така и защото в процеса следва за се изяснят отношенията между участниците в извърш***е на деянието и техните качества, съгласно чл**0 от НК. Допустителството по своя обхват предполага действия или бездействия на лицето, което е довело до определено поведение на трети лица и съответно до настъп***е на събитието, което съставлява административно нарушение. Освен това за пълнота следва да се отбележи,че за отговорността за допустителство, предпоставка е установя***е на нарушение от страна на прекия извършител.  Наказващия орган не е установил кои са тези трети лица, причинили пряко с поведението си противоправния резултат, увредил съответните обществени отношения.

 На второ място – разпоредбата на чл.10 от ЗАНН установява, че при административните нарушения подбудителите, помагачите и укривателите, както и допустителите се наказват само в случаите, предвидени в съответния закон или указ.

В чл.17 ал.1 от Наредба № 1 за обществения ред в община *********** отговорност за допустителите не е предвидена. И тъй като в цитирания текст от Наредба № 1 за обществения ред в община *********** не е посочено изрично, че административнонаказателна отговорност  се носи и за допустителство, то такава не следва да се налага. Налице е допуснато съществено нарушение на процесуалните правила, което съставлява осно***ие за отмяна на атаку***ото НП само на това осно***ие, тъй като не съществува процесуална възможност да се ангажира административнонаказателната отговорност на жалбоподателят З. за извършено нарушение чрез допустителство, тъй като в състава на административното нарушение не е предвидена такава възможност.

 

По изложените съображения и на осно***ие чл.63 ал.1 от ЗАНН, съдът

 

Р     Е     Ш     И   :

 

ОТМЕНЯВА като незаконосъобразно наказателно постановление № 17 / 29.07**009г. на Кмета на община ***********, с което на С.Т.З., ЕГН- **********,*** ******, к/с “******”, бл**вх**, община ***********, област ******, на осно***ие чл.36 ал.1 от Наредба № 1 за обществения ред в община ***********, във вр. със Заповед № 230/12.06**009г. на кмета на община *********** му е наложено наказание имуществена санкция /глоба/ в размер на 500 лв. за нарушение на чл.17 ал.1 и ал.3 от  от Наредба № 1 за обществения ред в община *********** .

 

Решението подлежи на касационно обжал***е в 14-дневен срок от съобща***ето му на страните пред ******ки административен съд.

 

 

                                                                    СЪДИЯ: