П Р О Т О К О Л

                                    Гр.МАЛКО ТЪРНОВО  05.07.2017 г.

 

МАЛКОТЪРНОВСКИ РАЙОНЕН СЪД в открито публично съдебно заседание  на  пети  юли  две хиляди и седемнадесета  година в  състав:

 

Председател: Чанко Петков

            Съдебни заседатели:  С.Г.

                                                  Г.Г.

 

при участие на секретар М.Д. и прокурора  Борис Луков    

сложи за разглеждане  НОХ дело    62    по описа за 2017 год.

докладвано от съдията Петков

            На именното повикване в   12.00  часа се явиха:

 

За МТРП се явява прокурор Луков.

            Обвиняемият С.С.А., редовно призован се явява лично и с адв.К.Я., редовно упълномощен.

           

            Прокурора:  Да се даде ход на делото.

Адв. Я.: Да се даде ход на делото.

Обвиняемият: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ,

ОПРЕДЕЛИ:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО:

Снема самоличността на обвиняемия:

С.С.А. с ЕГН:**********, притежаващ л.к. ** г. с постоянен адрес:*** и настоящ адрес:*** .

Прокурора: Постигнахме споразумение за решаване на делото с обвиняемия С.С.А. и неговия защитник адв. К.Я. за прекратяване на наказателното производство, чрез споразумение на осн.чл.381 и сл. от НПК. Според постигнатото споразумение обвиняемият С.С.А. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл. 281, ал. 2, т. 1, предложение първо, т. 4 и т. 5, вр. ал. 1 от НК, вр. чл. 8, ал.1 и чл.19, ал.1, т. 1 от Закона за чужденците в Република България,   а именно в това, че:  

На ** г. движейки се по главен път **", в зоната за отговорност на ГОДГ 04 към ГПУ Малко Търново, на територията на **, с цел да набави за себе си или за другиго имотна облага противозаконно подпомогнал, чрез осигуряване и извършване на превоз на 26 /двадесет и шест/ чужденци, а именно: ** / - мъж, роден на *** ***, **, без документи за самоличност; ** - мъж, роден на *** ***, **, без документи за самоличност; ** / - мъж, роден на *** ***, **, без документи за самоличност; ** / - мъж, родено на *** ***, **, без документи за самоличност; ** / - мъж, роден на *** ***, **, без документи за самоличност; ** / - мъж, роден на *** ***, **, без документи за самоличност; ** / - момче, родено на *** ***, **, без документи за самоличност; ** / - мъж, роден на *** ***, **, притежаващ паспорт серия ** г.; ** / - момче, родено на *** ***, **, без документи за самоличност; ** / - мъж, роден на *** г. в **, **ски гражданин, **чанин, без документи за самоличност; ** / - жена , родена на *** г. в **, **ска гражданка, **чанка, без документи за самоличност; ** / - мъж, роден на *** г. в **, **ски гражданин, **чанин, без документи за самоличност; ** / - жена, родена на *** г. в **, **ска гражданка, **чанка, без документи за самоличност; ** / - мъж. роден на *** г. в **, **ски гражданин, **чанин, без документи за самоличност; ** / - мъж, роден на *** г. в **, без документи за самоличност; ** / - жена, родена на *** г. в **, без документи за самоличност; ** / - мъж,роден на *** г. в **, без документи за самоличност; ** / - момче, роден на *** ***, **, без документи за самоличност; ** / - момче, родено на *** г. в **, **ски гражданин, **чанин, без документи за самоличност; ** / - момче, родено на *** г. в **, **ски гражданин, **чанин, без документи за самоличност; ** / - момче, родено на *** г. в в **, **ски гражданин, **чанин, без документи за самоличност; ** / - момче, родено на *** г. в **, **ски гражданин, **чанин, без документи за самоличност; ** / - момиче, родено на *** г. в **, **ска гражданка, **чанка, без документи за самоличност; ** / - момче, родено на *** г. в **, **ски гражданин, **чанин, без документи за самоличност; ** / - момче, родено на *** г. в **, **ски гражданин, **чанин, без документи за самоличност; ** / - момче, родено на *** г. в **, **ски гражданин, **чанин, без документи за самоличност ненавършили шестнадесет годишна възраст, да преминават в страната в нарушение на закона по смисъла на чл. 8, ал. 1 от Закона за чужденците в Република България „Чужденец може да влезе в Република България, ако притежава редовен документ за задгранично пътуване или друг заместващ го документ, както и виза, когато такава се изисква" и чл. 19, ал. 1, т. 1 от Закона за чужденците в Република България - „Чужденец, който влиза в Република България или преминава транзитно през нейната територия, в зависимост от целта на пътуването, трябва да притежава: редовен документ за задгранично пътуване или друг заместващ го документ, както и виза, когато такава е необходима, съгласно Регламент (ЕО) № 539/2001г. на Съвета от 15 март 2001 година", като деянието е извършено, чрез използване на моторно превозно средство - лек автомобил ** С.А., ЕГН: **********, по отношение на девет от гореупоменатите лица ненавършили шестнадесет годишна възраст, както и по отношение на повече от едно лице /26 лица/ - престъпление по чл. 281, ал. 2, т. 1, предложение първо, т. 4 и т. 5, вр. ал. 1 от НК, вр. чл. 8, ал.1 и чл.19, ал.1, т. 1 от Закона за чужденците в Република България.

Господин съдия правя допълнение към така постигнатото споразумение, като на основание чл.281 ал.3 от НК, се отнеме в полза на Държавата моторно превозно средство - лек автомобил ** С.А., ЕГН: **********.

Деянието е извършено от обвиняемия С.С.А. виновно, при форма на вината пряк умисъл по смисъла на чл. 11, an. II от НК.

3а посоченото в т.1 престъпление по чл. 281, ал. 2, т. 1, предложение първо, т. 4 и т. 5, вр. ал. 1 от НК, вр. чл. 8, ал.1 и чл.19, ал.1, т. 1 от Закона за чужденците в Република България.на обвиняемия се налага наказание при условията на чл. 55 ал. 1 т.1 от НК , а именно Лишаване от свобода за срок от 11 месеца.

На основание чл. 66 ал. 1 от НК, изтърпяването на така наложеното наказание ЛОС,  се отлага за срок от три години.

На основание чл.281 ал.3 от НК, се отнема в полза на Държавата моторно превозно средство - лек автомобил ** С.А., ЕГН: **********.

На основание чл.55 ал. 3 от НК, не се налага предвиденото наказание глоба.

 

Удовлетворени от споразумението, страните го подписват.

 

 

ПРОКУРОР:                                                   ЗАЩИТНИК:                                                     

/Борис Луков/                                                /адв. К.Я. /      

                                                                                      

 

                                                                         ОБВИНЯЕМ:

                                                                         / С.С.А. /

 

 

Адв. Я.: Постигнали сме споразумение с представителя на МТРП, същото не противоречи на закона и морала подписано е от моя подзащитен доброволно,  същият е запознат с него, наясно е с правните последици. Съгласен съм със споразумението и условията, които предлага прокуратурата и моля да го одобрите, като  непротиворечащо на закона и морала.

Обвиняемият: Разбирам обвинението. Признавам се за виновен по повдигнатото ми обвинение. Разбирам последиците от споразумението. Наясно съм с наложеното наказание, което следва да изтърпя. Споразумението подписах доброволно. Заявявам, че се отказвам от разглеждане на делото по общия ред. Наясно съм, че споразумението има характер на влязла в сила присъда.

СЪДЪТ, като намери, че така постигнатото споразумение, не противоречи на закона и морала , на осн.чл. 382 ал.7 от НПК,

ОПРЕДЕЛИ: 

ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по ДП   80 / 2016 г. по описа на ГУП на МВР Малко Търново, ДП №  192 /2016 г. по описа на МТРП, постигнато между РП-гр.Малко Търново представлявана от прокурор Борис Луков, обвиняемия С.С.А. представляван от неговият защитник адв.К.Я., съгласно условията на което, обвиняемият С.С.А. с ЕГН:**********, притежаващ л.к. ** г. с постоянен адрес:*** и настоящ адрес:***, се ПРИЗНАВА за  виновен в умишлено извършване на престъпление  по чл. 281, ал. 2, т. 1, предложение първо, т. 4 и т. 5, вр. ал. 1 от НК, вр. чл. 8, ал.1 и чл.19, ал.1, т. 1 от Закона за чужденците в Република България, а именно в това, че: 

На ** г. движейки се по главен път **", в зоната за отговорност на ГОДГ 04 към ГПУ Малко Търново, на територията на **, с цел да набави за себе си или за другиго имотна облага противозаконно подпомогнал, чрез осигуряване и извършване на превоз на 26 /двадесет и шест/ чужденци, а именно: ** / - мъж, роден на *** ***, **, без документи за самоличност; ** - мъж, роден на *** ***, **, без документи за самоличност; ** / - мъж, роден на *** ***, **, без документи за самоличност; ** / - мъж, родено на *** ***, **, без документи за самоличност; ** / - мъж, роден на *** ***, **, без документи за самоличност; ** / - мъж, роден на *** ***, **, без документи за самоличност; ** / - момче, родено на *** ***, **, без документи за самоличност; ** / - мъж, роден на *** ***, **, притежаващ паспорт серия ** г.; ** / - момче, родено на *** ***, **, без документи за самоличност; ** / - мъж, роден на *** г. в **, **ски гражданин, **чанин, без документи за самоличност; ** / - жена , родена на *** г. в **, **ска гражданка, **чанка, без документи за самоличност; ** / - мъж, роден на *** г. в **, **ски гражданин, **чанин, без документи за самоличност; ** / - жена, родена на *** г. в **, **ска гражданка, **чанка, без документи за самоличност; ** / - мъж. роден на *** г. в **, **ски гражданин, **чанин, без документи за самоличност; ** / - мъж, роден на *** г. в **, без документи за самоличност; ** / - жена, родена на *** г. в **, без документи за самоличност; ** / - мъж,роден на *** г. в **, без документи за самоличност; ** / - момче, роден на *** ***, **, без документи за самоличност; ** / - момче, родено на *** г. в **, **ски гражданин, **чанин, без документи за самоличност; ** / - момче, родено на *** г. в **, **ски гражданин, **чанин, без документи за самоличност; ** / - момче, родено на *** г. в в **, **ски гражданин, **чанин, без документи за самоличност; ** / - момче, родено на *** г. в **, **ски гражданин, **чанин, без документи за самоличност; ** / - момиче, родено на *** г. в **, **ска гражданка, **чанка, без документи за самоличност; ** / - момче, родено на *** г. в **, **ски гражданин, **чанин, без документи за самоличност; ** / - момче, родено на *** г. в **, **ски гражданин, **чанин, без документи за самоличност; ** / - момче, родено на *** г. в **, **ски гражданин, **чанин, без документи за самоличност ненавършили шестнадесет годишна възраст, да преминават в страната в нарушение на закона по смисъла на чл. 8, ал. 1 от Закона за чужденците в Република България „Чужденец може да влезе в Република България, ако притежава редовен документ за задгранично пътуване или друг заместващ го документ, както и виза, когато такава се изисква" и чл. 19, ал. 1, т. 1 от Закона за чужденците в Република България - „Чужденец, който влиза в Република България или преминава транзитно през нейната територия, в зависимост от целта на пътуването, трябва да притежава: редовен документ за задгранично пътуване или друг заместващ го документ, както и виза, когато такава е необходима, съгласно Регламент (ЕО) № 539/2001г. на Съвета от 15 март 2001 година", като деянието е извършено, чрез използване на моторно превозно средство - лек автомобил ** С.А., ЕГН: **********, по отношение на девет от гореупоменатите лица ненавършили шестнадесет годишна възраст, както и по отношение на повече от едно лице /26 лица/ - престъпление по чл. 281, ал. 2, т. 1, предложение първо, т. 4 и т. 5, вр. ал. 1 от НК, вр. чл. 8, ал.1 и чл.19, ал.1, т. 1 от Закона за чужденците в Република България.

Деянието е извършено от обвиняемия С.С.А. виновно, при форма на вината пряк умисъл по смисъла на чл. 11, an. II от НК.

3а посоченото в т.1 престъпление по чл. 281, ал. 2, т. 1, предложение първо, т. 4 и т. 5, вр. ал. 1 от НК, вр. чл. 8, ал.1 и чл.19, ал.1, т. 1 от Закона за чужденците в Република България, на обвиняемия се налага наказание при условията на чл. 55 ал. 1 т.1 от НК , а именно ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ  ЕДИНАДЕСЕТ  МЕСЕЦА.

На основание чл. 66 ал. 1 от НК, изтърпяването на така наложеното наказание ЛОС,  се отлага за срок от ТРИ ГОДИНИ.

На основание чл.281 ал.3 от НК, ОТНЕМА в полза на Държавата моторно превозно средство - лек автомобил ** С.А., ЕГН: **********.

На основание чл.55 ал. 3 от НК, не се налага предвиденото наказание глоба.

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.

На осн.чл.24 ал.3 от  НПК,

СЪДЪТ,

ОПРЕДЕЛИ:

ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 62  от  2017 г.

 

Протокола изготвен в с.з., което приключи с.з. в   12.20 часа.

                                                                                                                                                                                                                                   

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

Съдебни заседатели: 1/

 

                                     2/

 

                                                                                                Секретар: