М О Т И В И към НОХД № 62/2016 г.

 

          Съдебното производство по делото е образувано по обвинителен акт на МТРП срещу Х.Х.М. с ЕГН **********,***, неосъждана, с основно образование, безработна с обвинение  по чл.234В, ал.1 от НК.

           В съдебно заседание представителя на МТРП поддържа обвинението и пледира за наказание пробация.

       Защитникът на подсъдимия, пледира, че подзащитният му е действал невиновно и моли да бъде оправдан.

          Подсъдимата  не  признава вината си, моли съда да бъде оправдана.

        Съдът след като се съобрази със събраните на досъдебното производство доказателства поотделно и в тяхната съвкупност приема за установено следното:

 

І. ФАКТИЧЕСКА ОБСТАНОВКА

 

          Подсъдимата Х.М. ***. **. В РУ М. Търново получили анонимен сигнал, че М. се е включила нелегално към ВиК системата и продължава да ползва вода.        На 18 март 2016 г. св. Р.С., мл. разузнавач ** и експертът към РУ ** заминали за З** да проверят сигнала. Около 11,00 часа били на мястото, почукали и М. им отворила. Запитали я дали има пусната вода в апартамента и тя честно отговорила, че има. Полицаите поискали да извършат проверка и тя ги поканила вътре. Отишли в банята и видели, че на основната тръба има поставена жълта пломба като същата е отметната встрани и е монтиран преходник с мека връзка. Водомер за отчитане на разходваната вода нямало. Такова било положението още от 29 февруари 2016 г.

             Подсъдимата не дава обяснения както по време на досъдебното производство така и по време на съдебното следствие.Тава е нейно законово право.

            По делото бе разпитан св.С. чиито показания са безпристрастни и непротиворечиви.Същият заявява,че при проверка в апартамента обитаван от подсъдимата  в банята  установил,че на крана където е поставена тапа има преходник  и водата е пусната  оттам.Няма поставен водомер.Самата подсъдима признала ,че сама е направила това.

           Съдът приобщи по реда на НПК протокол за оглед на местопроизшествието,от който е видно,че на „основната тръба има поставена жълта пломба като същата е отметната встрани и е монтиран преходник с мека връзка.Протокола е подписан от подсъдимата без възражения.

              Така приетата от съда фактическа обстановка се потвърждава от приложените и събрани гласни и писмени доказателства-показания на св.С.,протокол  за оглед на местопроизшествие,св.за съдимост на подсъдимата.

 

         

       ІІ. ПРАВНА КВАЛИФИКАЦИЯ

 

         При така изяснената фактическа обстановка подсъдимата М. е осъществила от обективна и субективна страна състава на престъпление по чл.234в,ал.1 за това ,че през периода от ** с.г. в обитаемия от семейството на подсъдимата М. ***, е осъществила неправомерно присъединяване към водопроводната система, собственост на ВиК Бургас, с което е създала условия за непълно отчитане на потребената вода.

       От обективна страна е осъществен състава на престъплението по чл.234в,ал.1 от НК,тъй като подсъд.М., е осъществила неправомерно присъединяване към водопроводната система-монтирана преходна мека връзка,като е отметната поставена жълта пломба.

        От субективна страна деянието е извършено при пряк умисъл-чл.11,ал.2 НК.

                              ІІІ. ОПРЕДЕЛЯНЕ НА НАКАЗАНИЕТО

 

За престъплението по  чл.234В,ал.1 от НК  законът предвижда наказание  до пет години  лишаване от свобода и глоба до петнадесет хиляди лв.При индивидуализацията на наказанията следващо се на подсъдимата,  съдът прецени следното:

Причини за извършване на деянието според съда са ниската правна култура на подсъдимата и незачитане на установения правов ред.

Като отегчаващи отговорността обстоятелства според настоящия съдебен състав следва да бъде възприето , липсата на критично отношение към деянието.

Степента на обществена опасност на деянието също е висока-неправомерно присъединяване към ВиК ,като по този начин се ощетява дружеството и се създават условия за икономически загуби. Недопустимо и ползвател на услуга,каквато и да е тя да се ползва от нея  без да заплаща съответното възнаграждение.    

Смекчаващи наказателната отговорност обстоятелства -липсата на отрицателни характеристични данни за личността на подсъдимата и това че е неосъждана.

 

След извършената преценка на данните по делото и на отегчаващите и смекчаващите вината и отговорността на подсъдимата обстоятелства, степента на обществена опасност на деянието и на дееца, съдът определи размера на наложеното на подсъдимата наказание „лишаване от свобода за срок от три  месеца” към минималния такъв, предвиден в общата част на НК за наказанието  „лишаване от свобода”.

Съдът прецени, че в случая са налице предпоставките за приложение на разпоредбата на чл. 66, ал.1 от НК, тъй като наложеното на подсъдимата наказание по вид и размер съответства на изискванията на цитираната разпоредба,  съдът намира, че за постигане целите на наказанието и преди всичко за поправянето на осъдения не е наложително той да изтърпи наказанието. Поради това съдът отложи изпълнението на наложеното на подсъдимата наказание лишаване от свобода за изпитателен срок от три години, считано от влизане на присъдата в сила. Съдът преценява, че с оглед характера на престъплението, както и с оглед степента на обществена опасност на същото и на дееца, изпитателният срок ще следва да бъде определен в неговия минимум, а именно – три години.Съдът наложи и кумулативно предвиденото наказание –глоба в размер на 1000лв.

Съдът намира,че по този начин ще бъдат постигнати целите визирани в чл.36 от НК- както на специалната превенция спрямо подсъдимата но и на генералната превенция –да се въздейства превъзпитателно върху останалите членове на обществено да не вържат престъпления.

 

            Мотивиран от горното съдът постанови присъдата си.

 

 

 

                                                       РАЙОНЕН СЪДИЯ: