П Р О Т О К О Л

                                     Гр.МАЛКО ТЪРНОВО  05.06.2017 год.

 

МАЛКОТЪРНОВСКИЯТ  РАЙОНЕН СЪД в открито публично съдебно заседание  на пети юни две хиляди и седемнадесета година   в  състав:

 

                                                            ПРЕДСЕДАТЕЛ: Пламен Дойков

                                                                        Съдебни заседатели:

 

при участие на секретар М.Д. и прокурора Райко Стоянов

сложи за разглеждане НОХ дело  № 58     по описа за  2017 год.,

докладвано от съдията Дойков

На именното повикване в 14.20 часа се явиха:

 

            За Районна прокуратура Малко Търново - прокурор Стоянов.

            Обвиняемият С.С., редовно призован се явява.

Явява се адв.Е.Т. редовно упълномощена.

Прокурора: Да се даде ход на делото.

Адв.Т.: Да се даде ход на делото.

Обвиняемият: Да се даде ход на делото.

СЪДЪТ,

ОПРЕДЕЛИ:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

Снема самоличността на обвиняемия:

С.С. роден на ***г. гр.**, ** гражданин, с висше образование, разведен, индустриален мениджмънт, ЛНЧ: **********, с адрес: ***, неосъждан.

СЪДЪТ разяснява на страните правата им по чл.274 и 275 от НПК, да направят отводи на съда и съдебния секретар, както и да направят искания по реда на съдебното следствие.

Прокурорът: Няма да правя отводи на съда, и секретаря.

Адв. Т.: Няма да правя отводи на съда, съдебния секретар.

Обвиняемият: Няма да правя отводи на съда, съдебния секретар.

Съдът

            О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И  :

ДАВА ХОД НА СЪДЕБНОТО СЛЕДСТВИЕ.

ДОКЛАДВА внесеното на основание чл. 381, ал.1 от НПК споразумение за решаване на делото.

Прокурора: Поддържам внесеното споразумение с обвиняемия и неговия защитник, и моля да го одобрите , същото не противоречи на закона и морала.

Адв.Т.: Поддържам споразумението. Моля да го одобрите.

Обвиняемият: Моля да одобрите споразумението.

На основание чл. 382 , ал.4 от НПК, съдът

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И  :

ЗАПИТВА обвиняемия разбира ли обвинението, признава ли се за виновен, разбира ли последиците от споразумението.

Обвиняемият: Разбирам обвинението. Признавам се за виновен, разбирам последиците на споразумението, съгласен съм с тях, отказвам се от разглеждане на делото по общия ред. Подписал съм споразумението доброволно. Разбирам смисъла на условната присъда и това което трябва да изтърпя като наказание.

Адв.Т.: Моля да одобрите споразумението.

На основание чл.382 ал.5 от НПК, съдът предлага изменение и допълнение на споразумението в следния смисъл: В частта по разноските за воденото ДП да се впише възлагане за плащането на изготвената химическа експертиза, а именно сумата от 47.73 лв.

Прокурора: Съгласен съм с промяната.

Адв.Т.: Съгласна съм с промяната.

Обвиняемият: Съгласен съм с промяната.

Съдът на основание чл. 382, ал.6 от НПК,

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И  :

ВПИСВА в съдебния протокол текста на споразумение за решаване на БП № 83 / 2017 год. по описа на РУП на МВР Малко Търново,  №. 126 / 2017г. по описа на МТРП, с което обвиняемият  С.С. се признава за виновен в това, че:

На 23.05.2017 година в 14.30 часа на главен път І-9 на КПП – 1 на входа за  гр.* управлявал моторно превозно средство – лек автомобил марка **  с концентрация на алкохол в кръвта си над 1.2 на хиляда, а именно 1.47 на хиляда промила алкохол, установени по надлежния ред с протокол за химическа експертиза № 294 / 25.05.2017г.  престъпление по чл. 343 б, ал. 1 от НК.

Деянието е извършено от обвиняемия С.С. виновно, при форма на вината „пряк умисъл“ по смисъла на чл. 11, ал. 2 от НК.

За посоченото престъпление по чл. 343б, ал. 1 от НК, на обвиняемия се налага наказание при условията на чл. 55, ал. 1, т. 1 от НК – лишаване от свобода за срок от 4 месеца и на основание чл.54 ал.1 от НК, глоба в размер на 300лв.

На основание чл. 66, ал. 1 от НК, изтърпяването на наложеното наказание „лишаване от свобода“ се отлага за срок от 3 години.

На основание чл. 343г от НК, лишава обвиняемият С.С. от правото да управлява МПС за срок от 6 месеца.

На основание чл. 59, ал. 4 от НК, се приспада времето, през което обвиняемият С.С. е бил лишен по административен ред от правото да управлява МПС, считано от 23.05.2017 година.

На основание чл.189 ал.3, вр.ал.1 от НПК, разноските по делото в размер на 47.73 лв. се възлагат на обвиняемия.

Обвиняемият С.С. ДЕКЛАРИРА, че се отказва от разглеждане на делото по общия ред, както и, че е уведомен, че в случай на одобряване на споразумението за решаване на делото, същото има последиците на влязла в сила присъда.

Адв.Т.: Уважаеми господин председател, с представителя на Районна прокуратура Малко Търново и подзащитния ми постигнахме споразумение относно извършеното престъпление. Считам, че постигнатото пред Вас споразумение отговаря на законовите изисквания, също така и не противоречи на морала. Съгласна съм с направената промяна.

Обвиняемият:  Заявявам, че съм съгласен с така постигнатото споразумение и декларирам, че се отказвам от съдебно разглеждане на делото по общия ред. Съжалявам за извършеното. Съгласен съм с направената промяна.

 

Удовлетворени от споразумението страните го подписват.

ПРОКУРОР:                                                              ЗАЩИТНИК:                                                    

/Райко Стоянов/                                                        /адв.Е.Т. /

 

ОБВИНЯЕМ:

/ С.С. /       

                                             

            Срещу обвиняемия е повдигнато обвинение за престъпление, за което Законът допуска реализиране на наказателната отговорност по съкратен ред - чрез споразумение. Постигнатото между страните споразумение е пълно – съдържа съгласие по всички въпроси, посочени в разпоредбата на чл. 381, ал.5 от НПК. Споразумението не противоречи и на Морала, поради което следва да бъде одобрено, а производството по делото прекратено.

СЪДЪТ по доказателствата

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА като доказателства по делото материалите по БП № 83 / 2017 год. по описа на РУП на МВР Малко Търново,  №. 126 / 2017г. по описа на МТРП.

ПРИЕМА представеното по делото споразумение за решаване на делото.

 

По горните съображения и на основание чл. 382, ал.7 от НПК, съдът

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И  :

ОДОБРЯВА споразумението за решаване на делото, постигнато между РП- Малко Търново, представлявана от прокурор Райко Стоянов, обвиняемия С.С. и  неговия защитник адв.Е.Т. с което обвиняемият С.С. роден на ***г. гр.**, ** гражданин, с висше образование, разведен, индустриален мениджмънт, ЛНЧ: **********, с адрес: ***, неосъждан,  се ПРИЗНАВА  за ВИНОВЕН в това че:

На 23.05.2017 година в 14.30 часа на главен път І-9 на КПП – 1 н входа за  гр.* управлявал моторно превозно средство – лек автомобил марка **  с концентрация на алкохол в кръвта си над 1.2 на хиляда, а именно 1.47 на хиляда промила алкохол, установени по надлежния ред с протокол за химическа експертиза № 294 / 25.05.2017г.  престъпление по чл. 343 б, ал. 1 от НК.

Деянието е извършено от обвиняемия С.С. виновно, при форма на вината „пряк умисъл“ по смисъла на чл. 11, ал. 2 от НК.

За посоченото престъпление по чл. 343б, ал. 1 от НК, на обвиняемия се налага наказание при условията на чл. 55, ал. 1, т. 1 от НК – лишаване от свобода за срок от 4 /четири/ месеца и  на основание чл.54 ал.1 от НК, глоба в размер на 300 /триста/лева.

На основание чл. 66, ал. 1 от НК, изтърпяването на наложеното наказание „лишаване от свобода“ се отлага за срок от 3 /три/ години.

На основание чл. 343г от НК, лишава обвиняемият С.С. от правото да управлява МПС – за срок от 6 /шест/ месеца.

На основание чл. 59, ал. 4 от НК, се приспада времето, през което обвиняемият С.С. е бил лишен по административен ред от правото да управлява МПС, считано от 23.05.2017 година.

На основание чл.189 ал.3, вр.ал.1от НПК, обвиняемия С.С. със снета по-горе самоличност да заплати разноски по делото в размер на  47.73 лв. за експертиза по сметка на ОД на МВР гр.Бургас.

 

На осн.чл.24 ал.З от НПК, съдът

О П Р Е Д Е Л И:

ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 58 / 2017г.

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване. 

 

Протокола изготвен в с.з., което приключи с.з.   в 14.40 часа.  

 

 

                                                                                                                                   

РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

 

                                                                                    Секретар: