Р Е Ш Е Н И Е

 

Номер                                             20.11.2009 год.                  Град  *****

 

В  ИМЕТО  НА  НАРОДА

 

Малкотърновският районен съд                                                                        наказателен състав

на четвърти ноември                                                           две хиляди и девета година

в публично заседание, в следния състав:             Председател: М. Москова

Секретар: Д.Б.

 

като разгледа докладваното от съдия М. Москова

НАХД номер 56 по описа за 2009 год. за да се произнесе, взе предвид следното:

 

 

Производството по делото е от административно наказателен характер, по реда на чл. 59 и сл. от ЗАНН. 

Образувано е по повод постъпила жалба от Д.л.с. ***, със седалище и адрес на управление: село *****, община *****, БУЛСТАТ *****, представлявано от директора на ДЛС”*****” – инж.*****К*****К., против наказателно постановление № *****год. на Директора на Агенцията за държавна финансова инспекция, с което на основание чл. 129, ал. 1, предл. 1 от ЗОП, е наложено административно наказание „имуществена санкция” в размер на 10 000 лв. за нарушение на чл. 16, ал. 8, вр. чл. 3, ал. 1, т. 2, чл. 14 ал. 1, т. 3 и чл. 15, ал. 2, т. 2, буква „б" и ал.6 от Закона за обществените поръчки(ЗОП).

В жалбата се излагат съображения за процесуална незаконосъобразност на наказателното постановление. Изтъкват се доводи за допуснати съществени процесуални нарушения при провеждане на административно наказателното производство, в хода на което е издадено обжалваното наказателно постановление, както и противоречие на същото с материалния закон. Поради изложените причини, се иска от съда да  отмени атакуваното НП.

В съдебно заседание, жалбоподателят се представлява от юрисконсулт защитник. Процесуалния представител на жалбоподателя, пледира наказателното постановление да бъде отменено.

Ответникът по жалбата АДФИ-гр.София, се представляват от юрисконсулт в съдебно заседание. Процесуалния представител на ответника, пледира НП да бъде потвърдено, като правилно и законосъобразно.

По делото бяха събрани множество писмени доказателства. Разпитани са актосъставителят Д.К. и свидетелите по съставяне на акта Д.П.  и Г.Г.. Изслушана е СЛТЕ.

Съдът, като взе предвид събрания по делото доказателствен материал, намира за установено от фактическа страна следното:

Актосъставителят К. - държавен финансов инспектор, в изпълнение на заповед на директора на АДФИ- София, извършила финансова инспекция на Д.л.с. *** в периода от 30.03.2009 год. до 27.04.2009 год.

При извършената проверка, същата констатирала, че жалбоподателя ДЛС”*****”- юридическо лице- на 7 януари 2008 год. в качеството си на възложител на обществени поръчки по смисъла на чл. 7, т. 1 от Закона за обществените поръчки, е нарушило условията и реда на ЗОП, като при наличие на правно основание за това, не е проведена процедура за възлагане на обществена поръчка, чрез открита процедура за услугата “Сеч, извоз и рампиране до временн склад на маркирана дървесина”  през 2008 год. В резултат на това, през 2008 год. са извършени разходи  за дърводобив на обща стойност 715 704.37лв., съгласно сключени без правно основание  30 броя договори чрез открит конкурс, чрез пряко договаряне и чрез три ценови оферти по реда на НВМОП. , като възложителят е допуснал да се раздели обществената поръчка с цел заобикаляне прилагането на ЗОП.

Констатирани са и следните обстоятелства при които било извършено нарушението: Съгласно Комплектования лесосечен фонд на Д.л.с. ***,  общия обем маркиран лесосечен фонд за 2008г. е 34 117 куб.м., в т.ч. 32 394 куб.м. редовни. Съгласно Финансовия план за 2008г. на Д.л.с. ***, одобрен от Председателят на ДАГ, стойността на предвидените разходи за сеч и извоз през 2008г. са в размер на 793 165 лв.  През 2008г. възложеният дърводобив е общо 34 117 куб.м. на стойност 751 968.39 лв., в т.ч. : възложен за 2008 – 32 394 куб.м. на стойност 715 704.37 лв. и преходни обекти от 2007г. – 1 723 куб.м. на стойност 36 264.02 лв. Редовният добив  за 2008г. на обща стойност 715 704.37лв  е възложен съгласно сключени 30 броя договори чрез открит конкурс, чрез пряко договаряне и чрез три ценови оферти по реда на НВМОП.  Актосъставителят приел, че  услугите са изпълнявани върху идентични по вид обекти – насаждения на територията на Д.л.с. ***, което ги прави систематично свързани  и ги дефинира като части от предмета на една обществена поръчка, т.е. като обособени позиции по смисъла на §1, т.16 от ДР на ЗОП Предвид прогнозната стойност на услугата “Сеч, извоз и рампиране до временн склад на маркирана дървесина” за 2008г. възложителят е следвало да вземе решение за възлагане на обществена поръчка чрез открита процедура за услуга по реда на чл. 14, ал. 1, т. 3 и чл. 16, ал. 8, вр. чл. 3, ал. 1, т. 2 и чл. 15, ал. 2, т. 2, буква „б" от ЗОП. Въпреки законоустановеното задължение, в ДЛС”*****” не е била проведена процедура за възлагане на обществена поръчка чрез открита процедура за извършване на услугата“Сеч, извоз и рампиране до временн склад на маркирана дървесина” , а били сключени 30 броя договори чрез открит конкурс, чрез пряко договаряне и чрез три ценови оферти по реда на НВМО П на обща стойност  715 704.37лв.

Констатираното нарушение мотивирало актосъставителя да състави акт за установяване на административно нарушение № 11010581 от 27.04.2009 год. в който нарушението било описано както следва: “ На 7 януари 2008 година в Д.л.с. ***, община *****, ДЛС”*****” в качеството си на възложител по смисъла на чл. 7,  т. 1 от Закона за обществените поръчки, при наличие на правно основание за това, не е проведена процедура за възлагане на обществена поръчка чрез открита процедура за   извършване на услугата “Сеч, извоз и рампиране до временен склад на маркирана дървесина” общо с прогнозна стойност 793 165 лв., съгласно Комплектования лесосечен фонд на Д.л.с. ***, и финансовия план за 2008г., одобрен от председателя на ДАГ. В резултат на това, през 2008 год. без правно основание са извършени разходи за дърводобив на обща стойност 715 704.37лв., съгласно сключени 30 броя договори чрез открит конкурс, чрез пряко договаряне и чрез три ценови оферти по реда на НВМОП, като възложителят е допуснал да се раздели обществената поръчка с цел заобикаляне прилагането на ЗОП“

В АУАН изрично е посочено, че нарушението е установено със справка за отговорните длъжностни лица изх. № ****год., анкетна карта, справки за възлагане услугата дърводобив и изплатените суми за изпълнение на услугата изх.№ ****., договор № ****. за извършване на услугата “Сеч, извоз и рампиране до временен склад на маркирана дървесина” в обект № ** със ЕТ”****”с.***** и констативен протокол. Същите са представени по делото. Актът бил предявен за подпис на представителя на жалбоподателя- директора на ДЛС”*****” в деня на издаването му, което е удостоверено с неговия подпис.

Въз основа на съставения АУАН, било издадено наказателно постановление №****. на Директора на Агенцията за държавна финансова инспекция, гр. София, с което на основание чл. 129, ал. 1 от ЗОП, на жалбоподателят била наложена имуществена санкция в размер на 10 000лв. за нарушение на чл.16 ал.8 вр. с чл.3 ал.1 т.2; чл.14 ал.1 т.3 и чл.15 ал.2 т.2 б.”б” и ал.6 от ЗОП.

Видно от приложената разписка по делото, наказателното постановление е било връчено на жалбоподателя и последният го е обжалвал в срок.

По искане на жалбоподателя по делото е допусната и изслушана съдебно- лесотехническа експертиза.  Одобреният  комплектованият лесосечен фонд на ДЛС”*****” през 2008г.  обхваща извеждането на отгледни, възобновителни, санитарни, селекционни сечи във иглолистни, широколистни високостъблени гори и в издънкови гори за превръщане в семенни. Съгласно лесосечния фонд е трябвало да бъдат отсечени 32 394 куб.м. дървесина, като сечите е трябвало да бъдат изведени на площ от 8 077 дка. Възобновителни сечи във широколистните стъблени гори били  планувани на площ от 2 508дка, като е трябвало да се добият 11 229 куб.м.дървесина. Вещото лице в заключението си приема, че  различията в типа насаждения  в различните подотдели, ограничителните състави в нормативната  уредба досежно сроковете на провеждане на различните видове сечи в различните насаждения, използване на различна техника и технология  на дърводобивния процес, както и голямата зависимост на дърводобивната дейност от природни фактори, които не могат да бъдат предвидени при комплектоването на ЛФ, водят до извеждане на различни по видове и срокове сечи  и че не е възможно в техническо, технологично и лесовъдстко отношение да бъде обединена сечта  на дървесина във всички подотдели, подлежащи на сеч за 2008г.

Изложената фактическа обстановка, съда установи по безспорен начин от събраните по делото писмени доказателства, както и от показанията на разпитаните свидетели и изслушаната съдебно лесотехническа експертиза. 

При така установената фактическа обстановка и след като съобрази разпоредбите на закона, съда прие от правна страна следното:

Жалбата е подадена от легитимирано да обжалва лице, посочено в наказателното постановление като нарушител, в законоустановения срок по чл. 59, ал. 2 от ЗАНН, съдържа всички необходими реквизити, поради което същата е процесуално допустима и като такава следва да бъде разгледана.

Разгледана по същество обаче, същата е неоснователна.

Настоящото производство е от административно- наказателен характер. Същественото при него е да се установи има ли извършено деяние, което да представлява административно нарушение по смисъла на чл. 6 от ЗАНН, това деяние извършено ли е от лицето посочено в акта и наказателното постановление като нарушител, както и дали деянието е извършено от това лице виновно. Следва и да се отбележи, че актовете за установяване на административни нарушения нямат обвързваща, доказателствена сила, т.е. посоченото в акта не се счита за доказано, тъй като при това производство се прилагат съответно правилата на НПК, съгласно чл. 14 от НПК обвиняемият /в случая административно отговорното лице/ се счита за невинен до доказване на противното. /ППВС № 10/ 1973 год./. Това от своя страна означава, че в тежест на административно наказващия орган е да докаже по безспорен начин пред съда, че има административно нарушение. Освен това, за да бъде наказателното постановление правилно и законосъобразно е необходимо стриктно да бъдат спазени изискванията на ЗАНН относно съставянето на акта и издаването на наказателното постановление.

В конкретния казус, съда съобрази следното:   

В настоящият случай, актът за установяване на нарушението е съставен от служител на АДФИ, а атакуваното наказателно постановление е издадено от Директора на Агенцията за държавна финансова инспекция, гр. София, оправомощен с нарочна заповед на Министъра на финансите, т.е. в съответствие с разпоредбите на чл. 37 и чл. 47 от ЗАНН.

При внимателна преценка на събраните по делото доказателства, съда констатира, че жалбоподателя- юридическо лице- в качеството си на възложител на обществени поръчки, е допуснал нарушение на ЗОП, като  не е провел процедура за възлагане на обществена поръчка, чрез открита процедура за услугата “Сеч, извоз и рампиране до временн склад на маркирана дървесина”  през 2008 год. и в нарушение на закона са извършени разходи  за дърводобив на обща стойност 715 704.37лв., съгласно сключени без правно основание  30 броя договори чрез открит конкурс, чрез пряко договаряне и чрез три ценови оферти по реда на НВМОП. С това деяние безспорно е бил осъществен посочения състав на административно нарушение. Предвид прогнозната стойност на услугата “Сеч, извоз и рампиране до временен склад на маркирана дървесина” за 2008г. възложителят е следвало да вземе решение за възлагане на обществена поръчка чрез открита процедура за услуга по реда на чл. 14, ал. 1, т. 3 и чл. 16, ал. 8, вр. чл. 3, ал. 1, т. 2 и чл. 15, ал. 2, т. 2, буква „б" от ЗОП. Въпреки наличието на прогнозирани разходи, процедура не е била проведена. Задължението за провеждане на тази процедура следва от закона. Отчитайки, че различията в типа насаждения в различните подотдели водят до извеждане на различни по видове и срок сечи, както и използване на различна техника и технология на дърводобивния процес, е имал възможност  да ги дефинира като части от предмета на една обществена поръчка, т.е. като обособени позиции по смисъла на §1 т.16 от ДР на ЗОП, поради което и съда намира за неоснователни възраженията на жалбоподателя в тази насока. Съдът намира за неоснователни и възраженията на жалбоподателя за допуснати нарушения на материалния и процесуални закон при съставяне на АУАН и издаване на атакуваното НП. Видно от доказателствата по делото, както при съставянето на АУАН, така и при издаването на обжалваното НП, са спазени всички процесуални правила и норми. Същите са постановени от оправомощени лица, в кръга на тяхната материална и териториална компетентност, при спазване на изискванията за форма и съдържание. Посочените в тях фактически обстоятелства бяха безспорно установени в хода на съдебното производство. Правилно са приложени и съотносимите законови разпоредби към установеното административно нарушение, което позволява на нарушителя да разбере в извършването на какво точно административно нарушение е обвинен.

Вида и размера на административните наказания, които могат да бъдат наложени за констатираните нарушения, са определени в чл. 129 от ЗОП, където е посочено, че възложител, който не проведе процедура за възлагане на обществена поръчка при наличие на основание за това, се наказва с имуществена санкция в размер от 10 000 до 50 000 лв. Това налага извода, че в конкретния случай, размера на наказанието е определен в границите на нормативно определения такъв, като според съда при индивидуализирането му, административно- наказващият орган го е съобразил с разпоредбите на чл. 27, ал. 2 от ЗАНН, като правилно е отчел факторите определящи тежестта на наказанието, поради което е наложил наказанието в минималния, нормативно определен размер.

По тези съображения, съдът намира, че обжалваното НП е правилно и законосъобразно и като такова, следва да бъде потвърдено.

 

Мотивиран от горното и на основание чл. 63, ал. 1 от ЗАНН, съдът

 

Р Е Ш И

 

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ жалбата на Д.л.с. ***, със седалище и адрес на управление: село *****, община *****, БУЛСТАТ *****, представлявано от директора на ДЛС”*****” – инж.*****К*****К., против наказателно постановление № *****год. на Директора на Агенцията за държавна финансова инспекция, с което на основание чл. 129, ал. 1, предл. 1 от ЗОП, е наложено административно наказание „имуществена санкция” в размер на 10 000 /десет хиляди/ лв. за нарушение на чл. 16, ал. 8, вр. чл. 3, ал. 1, т. 2, чл. 14 ал. 1, т. 3 и чл. 15, ал. 2, т. 2, буква „б" и ал.6 от Закона за обществените поръчки и ПОТВЪРЖДАВА наказателното постановление като ЗАКОНОСЪОБРАЗНО.

 

Решението подлежи на касационно обжалване, пред Административен съд - гр. **, в 14- дневен срок от  съобщаването му на страните..

 

 

 

 

СЪДИЯ :