МОТИВИ към ПРИСЪДА № 28/19.07.2012г., постановена по НОХД № 55/2011г. по описа на РС-Малко Търново

 

         РП-Малко Търново е предявила обвинение против С.А.Д. за престъпление по чл.183, ал.4 вр. ал.1вр.чл.28 ал.1  от НК.

         В хода на съдебното следствие на основание чл.287 от НПК прокурорът е изменил обвинението досежно периода и общата стойност на неплатената издръжка, като счита, че събраните по делото доказателства установяват по безспорен начин факта на неизпълнение задължението за издръжка от страна на подсъдимия в размер на повече от две месечни вноски и пледира да бъде признат за виновен, като при условията на чл.54 от НК, му се наложи наказание „пробация” и „обществено порицание”.

         Подсъдимият, редовно призован, участва лично в с.з., като признава вината си и изразява съжаление за стореното. Като причина за извършване на деянието сочи обстоятелството, че през инкриминирания период от време е бил безработен.

         От доказателствата по делото се установява следната фактическа обстановка:

         Подсъдимият Д. и св.М. са живели на семейни начала от 2002г. до 2005г., като от съвместното си съжителство имат родени две деца -  малолетните *** Д. ЕГН ********** и *** Д. ЕГН **********. С решение № 28 от 25.07.2008г. по гр.д. № 27/2007г. на РС-Малко Търново, влязло в сила на 28.09.2007г., подсъдимият бил осъден за заплаща  месечна издръжка в размер на 30 лева за всяко едно от двете деца на св.М., в качеството й на майка и законен представител на децата им ***. В хода на съдебното следствие се събраха безспорни доказателства, че подсъдимият Д.  е заплатил дължимата за двете деца месечна издръжка в размер на 60 лева за месец юни  и месец октомври 2011г. с пощенски запис, както и за месец май 2012г. с пощенски запис, изпълнявайки по този начин задължението си за посочените месеци, поради което РП-Малко Търново е изменила обвинението. През месец януари 2011г. подсъдимият Д.  е заплатил на св.М. с три пощенски записа сумата общо в размер на 410 лева, представляваща забавено плащане на дължимата за периода от месец февруари 2010г. до месец юли 2010г. издръжка, като през месеците януари, февруари, март, юни,октомври и ноември 20011г. и месеците април и май 2012г. е заплащал дължимата от него издръжка.

Независимо от това, за инкриминирания период подсъдимият не е изпълнил задължението си за издръжка към децата си *** в размер общо на  8 месечни вноски, като общия размер на неплатената издръжка възлиза на 480 лева, като деянието е извършено повторно.Установеното плащане на дължимата издръжка за месеците извън инкриминирания период не променя горния извод, тъй като издръжката цели да задоволи нуждите на издържания за съответния период, и се дължи в началото на всеки месец, т.е., бездействието и неизпълнение на задължението в размер на повече от две месечни вноски за заплащането на дължимата издръжка, се счита за неизпълнение на задължението.

         Видно от справката за съдимост на подсъдимия, към момента на извършване на горното деяние същият е бил осъждан за друго такова престъпление – по силата на присъда № 30 от 01.07.2008г. постановена по НОХД № 19/2008г. на РС – Малко Търново и по силата на присъда № 2 от 07.03.2011г. по НОХД № 5/2011г. на РС-Малко Търново, като съответно му е било наложено наказание пробация за престъпление по чл.183 ал.1 от НК, извършено за периода от м.10.2007г. до м.02.2008г. и наказание пробация и обществено порицание за престъпление по чл.183 ал.4 вр. ал.1 от НК, извършено в периода от месец февруари 2010г. до месец декември 2010г.

         Горната фактическа обстановка съдът прие за установена от обясненията на подсъдимия, от показанията на свидетелката М., както и от писмените доказателства по делото, които преценени поотделно и в тяхната съвкупност са последователни, логични и безпротиворечиви.

         При така установената фактическа обстановка съдът прави следните правни изводи:

         Както от обективна, така и от субективна страна подс.Д. е извършил престъпление по чл.183, ал.4 вр. ал.1 вр. с чл.28 ал.1 от НК, тъй като, в гр.Малко Търново, след като с влязъл в сила съдебен акт по гр.д.№ 27/2007г. на РС-Малко Търново е бил осъден да издържа свои низходящи – малолетните си деца *** Д. ЕГН ********** и *** Д. ЕГН **********, като заплаща на Ю.И.М.  в качеството й на майка и законен представител на малолетните деца, месечна издръжка в рамер общо на 60 лева, съзнателно не е изпълнил това си задължение в размер на повече от две месечни вноски, а именно – осем месечни вноски по 30 лева всяка за всяко едно от двете деца, на обща стойност 480 лева, за месец април,юли, август,септември и декември 2011г. и месец януари, февруари и март 2012г., като деянието е извършено повторно.

         В случая безспорно е налице извършено от подсъдимия съставомерно деяние по посочения текст на наказателния закон. Авторството на деянието и броят на неплатените вноски се установяват, както от гласните доказателства по делото, така и от писмените такива.

         Изпълнителното деяние по чл.183 от НК е осъществено чрез бездействие и се изразява в неплащане на две или повече месечни вноски от присъдена на низходящ на подсъдимия издръжка. В конкретният случай Д. не е изпълнил задължението си за плащане издръжка на децата си *** за 8 месеца, като общата дължима сума е в размер на 480 лв. Касае се за престъпление на просто извършване, тъй като за съставомерността на деянието не е необходимо настъпването на вредоносен за издържаното лице резултат. Счита се обаче, че обществените отношения са увредени с неплащането на повече от две месечни вноски за издръжка. Установеното  плащане на дължимата издръжка за месеците, извън инкриминирания период, не променя горния извод, тъй като издръжката цели да задоволи нуждите на издържания за съответния период, и се дължи в началото на всеки месец, т.е., бездействието и неизпълнение на задължението в размер на повече от две месечни вноски за заплащането на дължимата издръжка, се счита за неизпълнение на задължението.

От субективна страна подсъдимият е действал с пряк умисъл. Същият е знаел, че съгласно влязлото в сила съдебно решение по гр.д. № 27/2007г. на РС-Малко Търново, дължи на децата си *** месечна издръжка общо в размер на 60 лева, съзнавал е, че през целия инкриминирания период не предприема никакви действия по изпълнение на задълженията си, че последните възлизат на повече от две месечни вноски и пряко е целял това.

         Субективно, подсъдимият е съзнавал и обстоятелствата, предвидени от закона като квалифициращи, тъй като е знаел, че върши деянието след като по силата на присъда по  НОХД № 19/2008г. на РС-Малко Търново  вече е бил осъждан за друго престъпление по чл.183 от НК.

         ОТНОСНО НАЛОЖЕНОТО НАКАЗАНИЕ НА ПОДСЪДИМИЯ.

         За извършеното от подсъдимия престъпление законът предвижда две алтернативни наказания – лишаване от свобода или пробация, и кумулативно с това наказание обществено порицание. В тези рамки, съдът му наложи наказание по по-леката алтернатива на предвиденото в закона – пробация, с конкретни  пробационните мерки: 1. задължителна регистрация по настоящ адрес за срок от  шест месеца, с явяване и подписване на осъдения пред пробационен служител два пъти седмично; 2. задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от шест месеца и кумулативно с това – наказание обществено порицание, което следва да бъде изпълнено по постоянния адрес на подсъдимия чрез прочитане на присъдата по местното радио в община Малко Търново. Съдът предприе санкциониране на подсъдимия по по-леката алтернатива на санкцията, след като отчете за смекчаващи отговорността му обстоятелствата -  проявената критичност към извършеното и демонстрираното желание да изпълнява задължението си за издръжка, макар и нередовно, и в двете фази на процеса дава подробни обяснения, с което в значителна степен е допринесъл за разкриване обективната истина по делото, както и това, че през инкриминирания период е бил безработен, което е и основната причина за извършване на деянието. Видът и размера на пробационните мерки са съобразени с целите по чл.36 НК и преди всичко-поправянето и превъзпитанието на подсъдимия, с характера на засегнатите обществени отношения - задълженията да осигурява средства за нормалното съществуване на издържаните деца, поради което спрямо подсъдимия е оправдано определяне на срока на пробационните мерки към законовия минимум.

         Разноски по делото не са направени, поради което такива не бяха присъдени в тежест на подсъдимия, независимо от изхода му.

         По изложените съображения съдът постанови присъдата си.

 

                                               РАЙОНЕН СЪДИЯ: