П Р И С Ъ Д А

     

                                          26.07.2012 год.                                  гр.***

 

                 В    И М Е Т О   Н А   Н А Р О Д А

 

Малкотърновският районен съд                                        Наказателен състав,

На двадесет и шести юли  две хиляди и дванадесета година

В открито съдебно заседание, в следния състав                                                                  

      Председател:МАРИЯ МОСКОВА 

                                                                Съдебни заседатели                             

Секретар: К.М.

Прокурор: Борис Луков

като разгледа докладваното от съдия Мария Москова

наказателно общ характер дело № 54 по описа за 2012 г.

 

П  Р  И  С  Ъ  Д  И:

 

ПРИЗНАВА подсъдимия Г.К.К., роден ***г***, ЕГН ********** ,български гражданин, женен, неосъждан, висше образование, директор на ДЛС ***, п.а.: гр.***, ул.”***” №**,  ЗА НЕВИНЕН в това, че на *** в *** с.***, община ***, е потвърдил неистина в писмена декларация, която се подава на основание чл.107а ал.1 от КТ пред орган на властта – директора на *** *** за удостоверяване на истинността на някои обстоятелства, като в качеството си на заместник директор по лова, назначен на трудово правоотношение към ***, декларирал в т.2 от декларацията, че не е търговски пълномощник, а в действителност той е бил упълномощен да представлява „***” ***- с.***, община *** от управителя на дружеството Г.Ж.И. с пълномощно с нотариална заверка на подписите, извършена на *** от нотариус *** с рег.№*** на НК, и в периода ***. до ***. е представлявал дружеството пред община *** във връзка със съставянето на следните фактури за извършени услуги: № *** –всичките от дата ***., № ** от ***., № липсва ***. за сумата от 3 770лв. и фактура № липсва ***. за сумата от 7 020лв. с доставчик *** „***” и получател община ***; при подписването на протоколи за установяване и заплащане на натурални видове СМР с инвеститор община *** и изпълнител *** „***” под № *** всичките от дата ***. и № 10 от ***.; както и пред *** *** като възложител и *** „***” като изпълнител при сключването на договор между страните №2 -2007 от ***., поради което и на основание чл.304 от НПК, ГО ОПРАВДАВА по повдигнатото обвинението по чл.313 ал.1 от НК.

ПРИЗНАВА подсъдимия Г.К.К., род. ***г***, ЕГН ********** ,български гражданин, женен, неосъждан, висше образование, директор на ДЛС ***, п.а.: гр.***, ул.”***” №** ЗА ВИНОВЕН в това, че при условията на продължавано престъпление на ***. в с.***, община ***, съставил неистински частни документи – декларации по чл.47 от ЗОП и ги употребил да докаже, че съществува право на сключване на договор за престъргване на ловни пътища № *** от ***. между *** *** като възложител и *** „***” като изпълнител, както следва:

1. На ***. в с.*** е съставил неистински частен документ – декларация по чл.47 ал.1 от ЗОП, на който е придаден вид, че представлява конкретно писмено волеизявление от Г.Ж.И. в качеството й на управител и едноличен собственик на *** „***” и на същата дата го употребил пред инж.С.С.С. – директор на *** ***, с цел да докаже, че съществува право на сключване на договор за престъргване на ловни пътища № *** от ***. между *** и ***.

2. По същото време и на същото място е съставил неистински частен документ – декларация по чл.47 ал.2 от ЗОП, на който е придаден вид, че представлява конкретно писмено волеизявление от Г.Ж.И. в качеството й на управител и едноличен собственик на *** „***” и на същата дата го употребил пред инж.С.С.С. – директор на *** ***, с цел да докаже, че съществува право на сключване на договор за престъргване на ловни пътища № *** от ***. между *** и ***.

3. По същото време и на същото място е съставил неистински частен документ – декларация по чл.47 ал.5 от ЗОП, на който е придаден вид, че представлява конкретно писмено волеизявление от Г.Ж.И. в качеството й на управител и едноличен собственик на *** „***” и на същата дата го употребил пред инж.С.С.С. – директор на *** ***, с цел да докаже, че съществува право на сключване на договор за престъргване на ловни пътища № *** от ***. между *** и *** – престъпление по чл.309 ал.1 вр. чл.26 ал.1 от НК, поради което и на основание чл.309 ал.1 вр. чл.26 ал.1 връзка с  чл.78а от НК го освобождава от наказателна отговорност и му налагана административно наказание „глоба” в размер на 500.00 лв. /петстотин лева/

ПРИЗНАВА подсъдимата   Р.К.М., род.на ***г***, ЕГН **********, българска гражданка, омъжена, средно образование, безработна, п.а  : гр.***, ж.к.„*** ЗА ВИНОВНА в това,  че на 01.10.2007г. в *** *** в качеството си на управител на *** „***”-гр.*** потвърдила неистина в писмена декларация, която по силата на чл.47 ал.8 от ЗОП се дава пред орган на властта – директора на ***, за удостоверяване на истинността на някои обстоятелства, като в т.7 е декларирала, че „членове на управителния и/или контролния орган, както и временно изпълняващ такава длъжност не са свързани лица по смисъла на § 1 от Закона за държавния служител с възложителя – директора на *** или служители на ръководна длъжност в неговата организация, като Р.К.М. е сестра на Г.К.К., който към 01.10.2007г. е заемал длъжността „заместник директор по лова” в ***, назначен с трудов договор № ***. по чл.*** – престъпление по чл.313 ал.1 от НК,  поради което и на основание чл.313 ал.1 вр.  с  чл.78а от НК я освобождава от наказателна отговорност и й налагана административно наказание „глоба” в размер на 500.00 лв. /петстотин лева/

На основание чл.189 ал.3 и ал.4 от НПК, осъжда Г.К.К. със снета по-горе самоличност да заплати в полза на държавата по сметка на ОД на МВР-***, направените по делото в досъдебното производство разноски в размер на 25.00 /двадесет и пет/ лева.

На основание чл.189 ал.3 от НПК, осъжда Р.К.М. със снета по-горе самоличност да заплати в полза на държавата по сметка на ОД на МВР-***, направените по делото в досъдебното производство разноски в размер на 25.00 /двадесет и пет/ лева.

 

Присъдата подлежи на обжалване или протест в 15- дневен срок пред Окръжен съд - ***.

                                                       

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: