М О Т И В И   КЪМ ПРИСЪДА № 9/29.09.2011г. по НОХД  № 53/2011г.

 

 

                   Производството е образувано по повод внесен за разглеждане обвинителен акт на РП -  Малко Търново срещу  М.К.,  роден на ***г. в Кралство ** – **, ** гражданин, безработен, неженен, неосъждан, понастоящем в чужбина без известнен адрес, с обвинение за това, че при условията на продължавано престъпление на **. в района между 7 и 8 гранични пирамиди в района на община Малко Търново влязъл през границата на Република България без разрешение от надлежните органи на властта и на **. в  района между 7 и 8 гранични пирамиди в района на община Малко Търново влязъл през границата на Република България без разрешение от надлежните органи на властта - престъпление по чл.279 ал.1, вр.чл.26 ал.1 от НК.

         Съдът е дал ход на делото при условията на чл.269 ал.3 от НПК.

         Представителят на държавното обвинение в съдебно заседание поддържа повдигнатото обвинение и пледира за реализиране на наказателната отговорност спрямо подсъдимия към определения от закона минимум.

Служебният защитник на подсъдимия, назначен във фазата на досъдебното производство – адв.Р., не оспорва фактическата обстановка, изложена в обвинителния акт.  Пледира при определяне на наказанието да се вземат предвид многобройните смекчаващи вината обстоятелства.

В резултат на съдебното дирене, съдът намира за установено от фактическа страна следното:

На **. служители на ГПУ-Малко Търново  забелязали две съмнителни лица в град Малко Търново, при проверката на които се оказало, че същите били без документи за самоличност и не владеели български език, поради което били задържани и отведени в ГПУ-Малко Търново. Самоличността на задържаните лица, а именно – на подсъдимият М.К.,  роден на ***г. в Кралство **, и на **, роден на ***г. в Кралство **  била  установена в хода на преприетите оперативни действия по образуваните заявителски материали №4 и №5/**. по описа на ГПУ-Малко Търново. Служителите на ОИД-ГПУ-Малко Търново заложили данните на задържаните лица – подс.М.К. и ** в АФИС, а задържаните лица - подс. М.К. и ** на основание наложена ПАМ със заповед № ОЧ-7/06.02.2011г. на началника на ГПУ-Малко Търново «Принудително отвеждане до границата на РБългария» били предадени на 06.02.2011г. в 15.30 часа в района на 06 гранична пирамида  на турските гранични власти с протокол на компетентните гранични власти, по линия на СБТГК за сектор А, участък 2-ри/л.22/.

На **. около 08.00 часа служителите на ГПУ-Малко Търново получили сигнал от местен жител, че по главен път Е-87 в посока от гр.Малко Търново към село ** в района на местността „**” се придвижват 2 съмнителни лица. Сформираната от ГОДГ-02 ОИГ в състав св.Н.Е., полицаи Х**, В**, З** и Н** се отзовала незабавно на сигнала и в района на местността „**”  близо до село ** и задържала  подс. М.К. и **. При повторното им залавяне от граничните власти  подс.М.К. и **, тъй като отново били  без документи за самоличност, заявили, че са ** граждани, но се представили  с други имена.

В хода на предприетите оперативни действия  служителите на ГПУ-Малко Търново, установили, че  заявената от лицата самоличност  при задържането им на **.  в района на местността „**”  близо до село ** не е вярна, че истинската самоличност на задържаните лица е М.К., подсъдим по настоящето дело и **, че  подсъдимия М.К.  и ** са влезли през границата на страната на **. в района между 7 и 8 гранични пирамиди  без разрешение на надлежните власти, както и че данните на същите са заложени в АФИС и по-рано през годината на същите лица е била наложена ПАМ със заповед № ОЧ-7/06.02.2011г. на началника на ГПУ-Малко Търново «Принудително отвеждане до границата на РБългария».  Със Заповед № ОЧ-12/13-03.2011г. на Началника на ГПУ-Малко Търново на подс. М.К. отново  била наложена ПАМ «Принудително отвеждане до границата на РБългария» и същия отново предаден на  турските гранични власти.           

         Горната фактическа обстановка се доказва от събраните устнии и писмени доказателства -показанията на св.Е. и приобщените на основание чл.283 от НПК  писмените доказателства – материали по ПД № ** по описа на РУП-Малко Търново.

ОБСЪЖДАНЕ НА ДОКАЗАТЕЛСТВАТА И ПРАВНИ ИЗВОДИ НА СЪДА:

 

При така установената фактическа обстановка съдът прие, че с гореописаните деяния подсъдимият М.К.  е осъществил от обективна и субективна страна състава на престъпление по чл.279 ал.1 от НК,при условията на продължавано престъпление – чл.26 ал.1 от НК. От събраните безспорни доказателства по делото налага извода, че действията на подсъдимия са предварително обмислени и внимателно планирани, с ясно посочена цел . Подсъдимият  в рамките на един месец два пъти е влязъл през границата на страната, знаейки, че не разполага с разрешение за преминаване на българската държавна граница и въпреки това е преминал същата на **. и на **. без разрешението на органите на властта, като е искал и целял престъпния резултат.  

          В случая от обективна страна двете изпълнителни деяния са осъществени от подсъдимия чрез действие при условията на продължавано престъпление в периода  от **. до **. - престъпление по чл.279, ал.1, вр.чл.26 ал.1 от НК. Изпълнителните деяния са осъществени като на **. подсъдимият  е  влязъл през границата на страната без разрешение на надлежните органи на властта на ГКПП-М.Търново, и на **. е влязъл през границата на страната без разрешение на надлежните органи на властта на ГКПП-М.Търново, като двете деяния осъществяват поотделно  един състав на едно и също престъпление,  извършени са през непродължителен период от време, при една и съща обстановка и при еднородност на вината, при което последващото се явява от обективна и субективна страна продължение на предшестващото.

Субект на престъплението е подсъдимият М.К., за когото няма данни да страда от умствена недоразвитост, продължително или краткотрайно разстройство на съзнанието, да не разбира свойството или значението на извършеното или да не може да ръководи постъпките си, следователно вменяемо наказателноотговорно лице.

От субективна страна деянията са извършени от подсъдимият с пряк умисъл, тъй като е съзнавал общественоопасния характер на деянията, предвиждал е общественоопасните им последици и е искал настъпването им съгласно чл.11 ал.2 от НК.

 

ОПРЕДЕЛЯНЕ НА НАКАЗАНИЕТО:

 

         При определяне вида и размера на наказанието съобразно изискването на чл.54 НК, съдът намира, че макар престъплението, извършено от подсъдимия да е против дейността на държавни органи, то в случая извършените от подсъдимия М.К. при условията на продължавано престъпление деяния по чл.279 ал.1 от НК не се отличават с по-висока обществена опасност в сравнение с обикновените случаи на престъпление от същия вид. Съдът отчита и ниската обществената опасност на подсъдимия– подсъдимият е на 36 години и до настоящия момент  не е бил осъждан, които обстоятелства от своя страна са смекчаващи отговорността. При тези данни и с оглед изпълнение целите на наказанието, съобразно изискването на чл.36 НК – да се поправи и превъзпита дееца към спазване на законите и добрите нрави, да се въздейства предупредително върху него и му се отнеме възможността да върши други престъпления и да се въздейства възпитателно и предупредително върху другите членове на обществото, съдът наложи на подсъдимият наказание лишаване от свобода за срок от три месеца и глоба в размер на сто лева, като на основание чл.66 от НК отложи изпълнението на така наложеното наказание ЛОС за срок от три години.

На основание чл.189 ал.1 от НПК  съдът осъди подсъдимия М.К. да заплати по сметка на РС-Малко Търново направените по делото разноски в размер на 20.00 лева

         Мотивиран от горното съдът постанови присъдата си.

 

                                                            

 

                                                               РАЙОНЕН СЪДИЯ: