Р Е Ш Е Н И Е  

 

гр.М.Т***, 29.01.2010г.

 

В  И М Е Т О  Н А  Н А Р О Д А

 

МАЛКОТЪРНОВСКИ РАЙОНЕН СЪД,…………….колегия в открито заседание на двадесет и девети януари през две хиляди и десета  година в състав:

                                                                                  Председател: Мария Москова

като разгледа докладваното от съдията Москова гр.дело № 48 по описа за 2009 г.и за да се произнесе, взе предвид следното:

Образувано е по повод исковата молба на «Дъбрава 99» АД, ЕИК ***, със седалище и адрес на управление гр.Б***, ул.»***» № 8, представлявано от изп.директор Д*** Я*** С*** против  «***» ООД, ЕИК *** със седалище и адрес на управление гр. М***Т***, ул.»***» № 17, представлявано заедно и поотделно от управителите Р*** А*** З***, И***Г*** В*** и И***Д*** П***, с която са предявени обективно съединени искове с правно основание чл.228 ал.2 от ЗЗД и чл.86 от ЗЗД.

В исковата молба се твърди от ищцовото дружество, че по силата на сключен с ответното дружество договор за наем от 01.04.2008г. е предоставил на отметника за възмездно ползване дърводелски цех при определена наемна цена в размер на  1 000лв. месечно без ДДС. Сочи, че ответното дружество за периода от 01.04.2008г. до 30.06.2009г. е направило частично заплащане и твърди, че неразплатената част от дължимите наемни вноски за процесния период възлизат общо  на 12 700лв.  с ДДС. Поискано е от съда да постанови решение, с което да бъде осъдено   «***» ООД, ЕИК ***да заплати на «Дъбрава 99» АД, ЕИК ***,  сумата от 12 700лв., представляваща обезщетение за неплатен наем за исковия период, ведно със законната лихва от подаването на исковата молба до окончателното изплащане на задължението, както и да бъдат присъдени направените разноски по делото.

В едномесечния преклузивен срок за отговор, отговор от ответното дружество не е постъпил, а в с.з. ответното дружество, редовно призовано, не се явява, не е постъпило писмено становище, не е постъпила молба делото да се разгледа в негово отсъствие.

В съдебно заседание процесуалния представител на ищцовото дружество адв.*** –БАК поддържа предявените искове и моли да бъдат уважени и да бъде постановено неприсъствено решение спрямо ответното дружество.

Съдът, като взе предвид направеното искане от страна на процесуалния представител на ищцовото дружество, намира, че са налице предпоставките на чл. 238 ал. 1 от ГПК, а именно ответното дружество не е представило в срок отговор на исковата молба в дадения едномесечен - преклузивен срок, не се явява в първото по делото заседание, не е направило искане делото да се разгледа в негово отсъствие. Съответно налице са и предпоставките на чл. 239 ал. 1 от ГПК, а именно т. 1 - на ответника са указани последиците от неподаването на писмен отговор с връчването на разпореждане № 125 на 30.11.2009 г. при условията на чл.50 ал.2 от ГПК, а също така са  указани и последиците от неявяването в с.з. с призовката връчена  на 13.01.2010 г. при условията на чл.50 ал.2 от ГПК.  Налице е и предпоставката на чл. 239 ал. 1 т. 2 от ГПК, а именно: искът е вероятно основателен, предвид на представените към исковата молба писмени доказателства.

С оглед на изложеното, следва да бъде постановено неприсъствено решение, като предявеният иск с правно основание чл.228 ал.2 от ЗЗД ще следва да бъде уважен в предявения размер, ведно с акцесорния иск за законната лихва, считано от 10.11.2009 г. до окончателното изплащане.

На основание чл. 78 ал. 1 от ГПК  ще следва да бъде осъдено ответното дружество да заплати на ищцовото направените по делото разноски в размер на 1 308.00 лв. , от които ДТ – 508.00лв

Така мотивиран, съдът, на основание чл.238 и чл.239 от ГПК

 

Р  Е  Ш  И :

 

            ОСЪЖДА «***» ООД, ЕИК *** със седалище и адрес на управление гр. М***Т***, ул.»***» № 17, представлявано заедно и поотделно от управителите Р*** А*** З***, И***Г*** В*** и И***Д*** П***, да заплати на «Дъбрава 99» АД, ЕИК ***, със седалище и адрес на управление гр.Б***, ул.»***» № 8, представлявано от изп.директор Д*** Я*** С*** сумата в размер на 12 700.00 лева, представляваща неплатени наемни вноски за периода от 01.04.2008г. до 30.06.2009г. по договор за наем от от 01.04.2008г., ведно със законната лихва, считано от датата на завеждане на иска в съда - 10.11.2009г. до окончателното издължаване

ОСЪЖДА«***» ООД, ЕИК *** със седалище и адрес на управление гр. М***Т***, ул.»***» № 17, представлявано заедно и поотделно от управителите Р*** А*** З***, И***Г*** В*** и И***Д*** П***, да заплати на «Дъбрава 99» АД, ЕИК ***, със седалище и адрес на управление гр.Б***, ул.»***» № 8, представлявано от изп.директор Д*** Я*** С*** сумата в размер на 1 308.00лв., представляваща разноски по делото, от които 508.00лв. заплатена ДТ и 800.00лв. - адвокатско възнаграждение.

            Решението не подлежи на обжалване.

            Препис от решението да се връчи на страните.

                         

                                                                       РАЙОНЕН СЪДИЯ: