Р Е Ш Е Н И Е

№…     / 15.05.215 г. град Малко Търново

 

 В ИМЕТО НА НАРОДА

 

М.Търновски районен съд                                        наказателен състав

На дванадесети май                                                                   2015година

В публичното заседание в следния  състав :

 

                                                     Председател :   ЧАНКО ПЕТКОВ

                                    Съдебни заседатели :  1.

                                                                           2.

Секретар: М.Д.

прокурор ………...........................

като разгледа докладваното от съдията ПЕТКОВ

НАХ дело №47 по описа за 2015 година, и за да се произнесе взе предвид следното:

 

       Производството по делото е по реда на глава трета, раздел V от ЗАНН. Образувано е по жалба на Г.Н.А. с ЕГН: **********, адрес:***,  против наказателно постановление № 981 от 30.03.2015 г. на  Директор на РДГ БУРГАС упълномощен със Заповед – ** на Министъра на земеделието и храните,с което на жалбоподателя за нарушение на чл. 213. ал. 1, т. 2 от Закона за горите, на основание  чл. 266, ал. 1 от ЗГ, е наложена ГЛОБА в размер на 500.00 лв. (петстотин лева) и са отнети в полза на държавата вещите, предмет на нарушението: 3 пл. куб. м. обли за занаятчийски материали (ОЗМ), на основание чл. 273, ал. 1 от ЗГ .

          Жалбоподателят редовно призован   се явява лично.Моли съда НП да бъде отменено.

Във въззивната жалба се оспорва извършеното нарушение и се излагат основания за отмяна на наказателното постановление.

Процесуалният представител на административнонаказващия орган изразява становище за неоснователност на жалбата.   

Въззивната жалба е подадена в срока по чл.59, ал.2 от ЗАНН, от лице, имащо право да обжалва и отговаря на изискванията на закона. Същата е допустима.

 Съдът намира за установено от фактическа страна следното:               Административнонаказателното производство е образувано с акт за установяване на административно нарушение   сериен  № 029715 от 06.11.2014 г. съставен от Т.М. Г** - старши специалист ГС "ПГС" при РДГ Бургас, за това, че при  извършена проверка на  06.11.2014 г., на територията на гр. Малко Търново, **, транспортира 3 пл. куб. м. обли за занаятчийски материали, без да притежава превозен билет, с товарен автомобил **, което се установи и от свидетеля: **, с адрес: гр. **.

Актосъставителят квалифицирал нарушението по чл.213. ал. 1, т. 2 от ЗГ. Актът е подписан без възражения с признание,че нарушението е извършено.

        Административнонаказващият орган въз основа на съставения акт издал атакуваното наказателно постановление.

Въз основа на приетите факти по делото съдът прави следните правни изводи:

При проверка на акта и НП съдът не откри допуснати от АНО съществени процесуални нарушения, водещи до нарушаване правото на защита на жалбоподателя.Акта и НП имат необходимите реквизити съобразно разпоредбите на ЗАНН. АНО правилно е приложил и материалния закон.

Жалбоподателят е осъществила от обективна и субективна страна състава на нарушението по чл.213. ал. 1, т. 2  от ЗГ. Тези изводи бяха подкрепени и от показанията на св. Г**. Следователно е налице извършването на административно нарушение. Нарушението е извършено при пряк умисъл, тъй като жалбоподателят съзнателно е нарушила забраната на закона.

Относно размера на наложената глоба,съдът намира,че АНО не е съобразил разпоредбата на чл.27 ЗАНН,като не е съобразил обстоятелството,че извършеното нарушение е за първи път,както и това ,че размера на дървения материал не е в голямо количество,като съдът намира,че размера на глобата следва да бъде намален от 500лв. на 300лв.,като НП в останалата му част следва да бъде потвърдено.                    Мотивиран от гореизложеното, съдът

                                        Р      Е     Ш     И   :

         ИЗМЕНЯ наказателно постановление № 981 от 30.03.2015 г . на  Директор на РДГ БУРГАС упълномощен със Заповед – ** на Министъра на земеделието и храните , с което на Г.Н.А. с ЕГН: **********, адрес:*** за нарушение на чл. 213. ал. 1, т. 2 от Закона за горите, на основание  чл. 266, ал. 1 от ЗГ, е наложена ГЛОБА в размер на 500.00 лв. (петстотин лева) като намаля  размера  на глобата от 500/петстотин/ лв . на 300/триста/лв.

         ПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление № 981 от 30.03.2015 г . на  Директор на РДГ БУРГАС упълномощен със Заповед – ** на Министъра на земеделието и храните в частта в която  са отнети в полза на държавата вещите, предмет на нарушението: 3 пл. куб. м. обли за занаятчийски материали (ОЗМ), на основание чл. 273, ал. 1 от ЗГ.  

НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ подлежи на касационно обжалване пред Административен съд Бургас в 14-дневен срок, считано от съобщаването му на страните.

 

                                                        РАЙОНЕН СЪДИЯ: