Р Е Ш Е Н И Е

№…     / 21.01.2019 г.

 

 В ИМЕТО НА НАРОДА

 

М.Търновски районен съд                                        наказателен състав

На шестнадесети януари                                                           2019година

В публичното заседание в следния  състав :

 

                                                     Председател :   ЧАНКО ПЕТКОВ

                                    Съдебни заседатели :  1.

                                                                           2.

Секретар: М.Димова

прокурор ………...........................

като разгледа докладваното от съдията ПЕТКОВ

НАХ дело №46 по описа за 2018 година, и за да се произнесе взе предвид следното:

 

       Производството по делото е по реда на глава трета, раздел V от ЗАНН. Образувано е по жалба на Ю.Х.Д., ЕГН **********, притежаващ паспорт № *.
издаден на *,
против наказателно постановление №1710/19.02.2018г. на  Началник на Митница Бургас,с което на жалбоподателя за нарушение на  чл. 233, ал. 1 от Закона за митниците , на основание чл.233 ал.1 от ЗМ  е наложена глоба в размер на 18 800 лева/осемнадесет хиляди и осемстотин лева/, представляваща 200% от митническата стойност на стоката и на основание чл.233 ал.6 от ЗМ са отнети в полза на държавата предмета на престъплението: препарат за растителна защита *туби по 5 литра всяка -
общо 200 литра с митническа стойност в размер на 9400.00 лева /девет хиляди и четиристотин лева/.

        Жалбоподателят редовно призован  не се явява лично.

        Защитата на жалбоподателя пледира да бъде отменено НП.Алтернативно моли съда да бъде намален размера на наказанието ГЛОБА.

Във въззивната жалба се оспорва извършеното нарушение и се излагат основания за отмяна на наказателното постановление.

Административнонаказващия орган редовно призован  изпраща представител. Моли съда НП да бъде потвърдено.

Въззивната жалба е подадена в срока по чл.59, ал.2 от ЗАНН, от лице, имащо право да обжалва и отговаря на изискванията на закона. Същата е допустима.

 Съдът намира за установено от фактическа страна следното:               Административно наказателното производство е образувано с акт за установяване на административно нарушение   сериен №*. съставен от Р.С.К. ***, на длъжност старши митнически инспектор при МП „Малко Търново”, за това ,че при  извършена проверка на28.08.2017 г. около 14.45 ч. на МП Малко Търново на трасе вход пристигнал
пътуващ от Р.Турция за Р.България автобус марка *. управляван от лицето *.

След приключване на паспортния контрол е постъпило Искане за съвместна проверка от ГКПП № 276/28.08.2017 г. Актосъставителят попитал шофьора и пътуващите в превозното средство пътници дали имат нещо за деклариране пред митническите органи
- стоки с търговски характер, акцизни стоки, валута и валутни ценности. След получени отрицателни отговори, актосъставителят съвместно с митническите служители *
*пристъпили към проверка на превозното средство и личния багаж на пътниците.

В хода на проверката, в багажното отделение на автобуса открили недекларирана стока, а именно:- препарат за растителна защита *туби по 5 литра всяка - общо
200 литра.

Па въпроса чий е препарата, лицето Ю.Х.Д. отговорил,че е негов за лично ползване, което е посочено и в даденото от него писмено обяснение.

За извършената проверка е съставен Протокол за митническа проверка №КЦ-М №2910 от *.

Стоката - предмет на нарушение е иззета с разписка за задържане № 92426 от *. и предадена с приемо - предавателен протокол № 32-240870 на *- инспектор в БАБХ-Бургас. ГКПП Малко Търново.

Митническата стойност на стоката - предмет на нарушение е в размер на 9400.00 лева /девет хиляди и четиристотин лева/, на основание чл.74. ал.З от Регламент /ЕС/, №
952/201 Зг. на Европейския парламент и на Съвета от 9 октомври 2017г. за създаване на митнически кодекс на съюза, съгласно оценъчна експертиза изготвена от О.Б. - експерт на свободна практика, вещо лице при Окръжен Съд-гр. Хасково.

 

     Актосъставителят квалифицирал нарушението по чл. 233, ал. 1 от ЗМ. Актът е подписан без възражения.

        Административнонаказващият орган въз основа на съставения акт издал атакуваното наказателно постановление.

Въз основа на приетите факти по делото съдът прави следните правни изводи:

При проверка на акта и НП съдът  не откри допуснати от АНО съществени процесуални нарушения, водещи до нарушаване правото на защита на жалбоподателя.

Съгласно разпоредбата на чл.233, ал.1 от ЗМ „Който пренесе или превози стоки през държавната граница или направи опит за това без знанието и разрешението на митническите органи, доколкото извършеното не представлява престъпление, се наказва за митническа контрабанда с глоба от 100 до 200 на сто върху митническата стойност на стоките“. Видно от изложеното, разпоредбата на чл.233, ал.1 от ЗМ предвижда две различни форми на изпълнителното деяние на това административно нарушение, а именно „пренася“ и „превозва“.

В случая безспорно е установено, че процесиите стоки  са били „пренесени” от жалбоподателя Д..

Недекларираната стока не е предназначена за лични и семейни нужди. Същата значително надвишава количествените норми за безмитен внос съгласно чл.41от Регламент № /ЕО/ № 1186/2009г. на Съвета. Същата не попада в обхвата на дефиницията
„стоки с нетърговски характер“, посочена в чл.1. т.21, буква „б“ от Делегиран Регламент на Комисията /ЕС/ 2015/2446 от 28.07.2015г. за допълнение на Регламент /ЕС/ № 952/2013
на Европейския Парламент и на Съвета за определяне на подробни правила за някои от
разпоредбите на МКС. Същата подлежи на деклариране на основание чл.158 от Регламент/ЕС/ № 952/201 Зг. по един от предвидените начини, съответно в чл.135 и чл.143 от
Делегиран Регламент на Комисията /ЕС/ 2015/2446 от 28.07.2015г. за допълнение на Регламент /ЕС/ № 952/2013 на Европейския Парламент и на Съвета за определяне на
подробни правила за някои от разпоредбите на МКС.

Ю.Х.Д. не е изпълнил своето задължение да декларира по установения ред пред митническите органи пренасяната от него стока. Същият е бил наясно с действащите законови разпоредби. На митнически пункт ”МалкоТърново" има указателни табели, на които на шест езика е указано, че пътниците са длъжни да декларират пренасяните от тях стоки с търговски характер.Деянието е извършено виновно.

    За изясняване на фактическата обстановка по делото бе разпитана актосъставителат К.,който потвърждава изложените в НП обстоятелства.

По искане на защитата на жалбоподателя съдът допусна до разпит св.*,който е бил шофьор на автобуса.Основното което става ясно от неговите показания ,е че при друго преминаване на жалбоподателя през границата жалбоподателя е получил информация от св.К. дали може да пренесе през границата препарат за лични нужди ,който разговор той е чул, че се води между двамата но в разговора не е ставало въпрос за определено количество.Съдът приема,че дори да е имало такъв разговор и при положение че не е ставало въпрос за количество което може да се пренесе ,макар този разговор да е ирелевантен за настоящия спор ,то количеството от  40 туби по 5 литра всяка не може да се приеме за лични нужди.

Съдът не споделя възражението на защитата на жалбоподателя за оценката на препарата.В с.з. бе разпитано в.л. Б.,което посочи на каква база е определил цената.По делото бе представена фактура за закупения препарат на турски език,която фактура съдът прие но не цени,тъй като както и в.л. в съдебно заседание заяви,цената посочена във фактурата е прекалено ниска и излиза,че 1л. струва два лева което е нереално.Не без значение е и факта,че този препарат е забранен за използване в нашата страна.

Предвид горното съдът намира,че Ю.Х.Д. е пренесъл на *. през държавната граница - МП „Малко Търново" стока-препарат за растителна защита *туби по 5 литра всяка-общо 200 литра без знанието и разрешението на митническите органи, с което виновно е осъществил състава
на чл.233, ал.1 от Закона за митниците

Съдът нима ,че АНО правилно е приложил и материалния закон като е определил глобата в предвидения в закона размер.

 

Мотивиран от гореизложеното, съдът

                                           Р      Е     Ш     И   :

      ПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление *на  Началник на Митница Бургас, с което на Ю.Х.Д., ЕГН **********, притежаващ паспорт № *.
издаден на *,
за нарушение на    чл. 233, ал. 1 от Закона за митниците , на основание чл.233 ал.1 от ЗМ  е наложена глоба в размер на 18 800 лева/осемнадесет хиляди и осемстотин лева/, представляваща 200% от митническата стойност на стоката и на основание чл.233 ал.6 от ЗМ са отнети в полза на държавата предмета на престъплението: препарат за растителна защита *туби по 5 литра всяка -
общо 200 литра е митническа стойност в размер на 9400.00 лева /девет хиляди и четиристотин лева/.

       НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ подлежи на касационно обжалване пред Административен съд Бургас в 14-дневен срок, считано от съобщаването му на страните.

 

 

 

                                                РАЙОНЕН СЪДИЯ: