МОТИВИ КЪМ ПРИСЪДА № 24/23.09.09г.ПО НОХД №  45/09Г.

 

Производството пред съда е образувано по внесен от МТРП обвинителен акт срещу С.П.И.,***,  ЕГН **********, женен, средно специално образование, неосъждан, за това, че през периода от 11.05.2009г. до 21.05.2009г. от местността “Бункерът” край град Малко Търново от временен склад за дърва за огрев без редовно писмено позволително вземал и извозил 4 куб.м. дърва на стойност 122 лева, собственост на ******град Малко Търново– престъпление по чл.235 ал.1 от НК.

Държавното обвинение изпраща прокурор за участие в процеса. Същият след приключване на съдебното следствие, не поддържа обвинението така, както е внесено за разглеждане, а поддържа обвинение за престъпление по чл.235 ал.6, вр. с ал.1 от НК, а именно маловажен случай и предлага на съда да наложи наказание, след като признае подсъдимия за виновен , да наложи наказание на основание чл.235 ал.6,вр. ал.1, вр.чл.54 от НК - глоба.

Подсъдимият  се явява в стадия на съдебното следствие. Не се явява процесуален представител. Не представя и не иска събирането на други доказателства. Съдейства за разкриване на обективната истина. Признава вината си по обвинението, разкайва се за стореното, моли за снизхождение .

След преценка на събраните по делото доказателства, съдът приема за установено от фактическа и правна страна следното:

 

ПО  ДОПУСТИМОСТТА НА ПРОИЗВОДСТВОТО :

Налице е внесен от  прокурор обвинителен акт, с който се инициира пред настоящата инстанция съдебната фаза на наказателно производство от общ характер. След приключване на съдебното следствие е направено изменение на обвинението, като се поддържа обвинение за престъпление по чл.235 ал.6, вр. с ал.1 от НК, а именно маловажен случай.

 

ФАКТИЧЕСКА ОБСТАНОВКА ПО ДЕЛОТО:

           

През 2008г. подсъдимият С.И. *** за огрев от “******” –Малко Търново на стойност 235 лева. След доставката на закупените дърва, подсъдимият установил, че са му доставени 6 куб.м. дърва за огрев, вместо заплатените от него 8 куб.м. Многократно е ходил до “******”-Малко Търнов, където водил разговори с директора ******и зам.директора ******, които му обещали в последствие да му доставят още 2 куб.м. дърва, но не изпълнили обещанието си. През пролетта на 2009г. подсъдимият разбрал, че в местността “Бункерът” има временен скрад за дърва за огрев и като мислел, че същите са собственост на “******”-***** решил сам да си ги достави. През периода от 07.05.2009г. до 18.05.2009г. подсъдимият И. с личния си автомобил отишъл в местността “Бункерът” край град *****  вземал и на няколко курса превозил от временен скрад за дърва, собственост на ******Малко Търново до дома си, находящ се на ул.”******ърново ,  4 куб.м. дърва за огрев –бук и дъб. Дървата скрадирал непосредствено до блока, в който живее така, както ги взел – нарязани на метровки, като ги подредил на фигура и покрил същата с найлони.

При проверка на временните скадове, в отдел 127з в м.”Бункера” край град Малко Търново , служители на ******констатирали липса на 4 куб.м. дърва от три фигури, за което бил съставен  констативен  протокол № 2/07.05.2009г. от инж.******– старши лесничй, завеждащ ІІ-ри ГСУ “*****” при *** Малко Търново/л.4 от ПД-34/2009г. по описа на РУ МВР-Малко Търново/. При обход на 18.05.2009г. в града горските стражари към *** Малко Търново - свид.Д. и свид.З. *** град Малко Търново , наредена и покрита фигура с около 4 куб.м. дърва за огрев –бук и дъб, нарязани на метровки, върху които открили числата на приемките на *** Малко Търново - 1, 3 и 10 , след което същите подали сигнал до РУ-МВР Малко Търново. На място пристигнали служители на МВР-Малко Търново и след извършения оглед на 21.05.2009г.  от разследващ полицай *****от РУ МВР-***** дървата са иззети като веществени доказателства и оставени на отговорно пазене при свид. Ст.З. *** /Протокол за оглед от 21.05.2009г. –л.7 и Протокол за отговорно пазене –л.11 от ПД-34/2009г. по описа на РУ МВР-Малко Търново/.       

  Съгласно изслушаната и приета по делото оценъчна експертиза стойността на 4 куб.м. дърва за огрев –бук и дъб, е 122 лева.

            Подсъдимият И. съдействал за разкриване на обективната истина, видно от обясненията , дадени на досъдебно производство / Протокол за разпит на обвиняем –л.15-16 от ПД-34/2009г. по описа на РУ МВР-Малко Търново/, както и от обясненията, дадени в с.з. в хода на съдебното следствие, признава вината си и се разкайва.

            Видно  от свидетелството му за съдимост, към момента на деянието подсъдимият И. не е бил осъждан за друго такова деяние.

        Горната фактическа обстановка се доказва безспорно от събраните по делото писмени, веществени и гласни доказателства - от обясненията на подс.И., показанията на свид. Д. и З.,  и прочетените  и приобщени към доказателствения материал по делото на осн.чл.283 от НПК писмени доказателства по  ПД-34/2009г. по описа на РУ МВР-Малко Търново.

                                                                                                                                 ПРАВНИ ИЗВОДИ НА СЪДА:

 

Установено по делото, посредством показанията на свидителите , обясненията на подсъдимия И., както и събраните по делото други  писмени доказателства е, че през периода от 07.05.2009г. до 18.05.2009г. подсъдимият И. с личния си автомобил отишъл в местността “Бункерът” край град *****  вземал и на няколко курса превозил от временен скрад за дърва, собственост на ******Малко Търново до дома си, находящ се на ул.”******ърново ,  4 куб.м. дърва за огрев –бук и дъб, на стойност 122 лева.

От обективна и субективна страна престъплението по чл.235 ал.6 вр. с ал.1 от НК е доказано. Същото е довършено и е извършено при форма на вината – пряк умисъл по чл.11 ал.2 от НК.

Деянието е извършено от подсъдимия  виновно. Същият е съзнавал, че взема и превозва от временния склад дърва за огрев не по установения ред, а именно : без редовно писмено позволително, но въпреки това, като е желаел да се облагодетелствува по престъпен начин и поради ниско правно съзнание е извършил деянието, като е изпозвал МПС -  личния си автомобил за извозване на дървата от временния склад.  Горното обосновава извода на съда, че при извършване на деянието деецът е съзнавал общественоопасния му характер, предвиждал е неговите общественоопасни последици и искал настъпването на тези последици - “пряк умисъл” по смисъла на  чл.11 ал.2 от НК.

 

ПО ВИДА И РАЗМЕРА НА НАКАЗАНИЕТО :

 

Деянието, извършено от подсъдимия И., осъществява състава на чл.235 ал.6, вр.ал.1 от НК.

Налице са многобройни смекчаващи отговорността обстоятелства – подсъдимия е млад човек, с постоянна трудова заетост, съдейства за разкриване на истината по делото, разкайва се.

Поради изложеното настоящият Съд, намира, че присъдата следва да се определи при условията на чл.54 от НК, като законосъобразно наказание се определя  глоба в размер на 100 лева.

На основание чл.235 ал.7 от НК предмета на престъплението – 4 куб.м. дърва за огрев – бук и дъб, следва да се отнеме в полза на Държавата.

Подсъдимият И. на основание чл.189 ал.3 от НПК следва да се осъди да заплати направените от МВР разноски в размер на 65лв по сметка на ОДП-Бургас.

 

Мотивиран от горното, съдът постанови решението си.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ  :

 

 

СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ :

 

 

 

1/                                           2/