Р Е Ш Е Н И Е

 

              /18.03.2016 г.     град М.Търново

 

                     В ИМЕТО НА НАРОДА

 

М.Търновски районен съд                             наказателен състав

На  шестнадесети март                                                2016 година

В публичното заседание в следния  състав :

Председател :   ЧАНКО ПЕТКОВ

        Съдебни заседатели :  1.

                                                                                  2.

Секретар М.Д.

Прокурор ………...........................

като разгледа докладваното от съдията ПЕТКОВ

НАХ дело № 41 по описа за 2016 година, и за да се произнесе взе предвид следното:

          Производството по делото е по реда на чл.375 и сл. от НПК. Образувано е по постановление на М.Търновска районна прокуратура, с което се предлага освобождаване от наказателна отговорност на обвиняемият  Д.Б.Д. ЕГН **********  роден на *** год. в гр.Б** живущ *** к- с“**       ,работи ,не осъждан , български гражданин , не женен, , за извършено престъпление по чл. 343В, ал.2,вр.ал.1 от НК с предложение за налагане на административно наказание на основание чл. 78а от НК.

      Прокурорът, редовно призован, не се явява в съдебно заседание.                                                                                       Обвиняемият Д.    , редовно призован,   се явява .Признава вината си и моли съда за минимално наказание.

     Защитата на обвиняемия Д. пледира за минимално наказание.

Съдът, като взе предвид обстоятелствата, изложени в постановлението, намира за установено от фактическа и правна страна следното:

Обвиняемият Д.Б.Д. е неправоспособен водач и не е регистриран в системата на КАТ гр. Б** като такъв .

На 06.03.2015 год. обвиняемият Д.Д. управлявал МПС ** в гр. ** . Там       бил спрян за      проверка от органите   наполицията , които констатирали извършеното нарушение и съставили АУАН наизвършителя   на деянието .       Въз   основа на АУАН било издаденонаказателно    постановление          **      отНачалника на РУП на МВР Малко Търново за това , че обвиняемият Д.Д. управлявал МПС без да е правоспособен водач. Наказателното постановление било връчено лично на обвиняемия Д. на 13.03. 2015 год. и влязло в сила в 14 дневен срок.

На 23.02.2016 год. обвиняемият Д. отново управлявал МПС ** в посока от гр. ** . до района на взривен склад бил спрян за проверка от свидетеля ** автоконтрольор при РУП на МВР Малко Търново . Свидетелят Д** констатирал , че обвиняемият Д. е неправоспособен водач и му съставил АУАН № ** год. за извършеното нарушение .при извършена справка се установило че обвиняемият Д. управлявал МПС в едногодишен срок от наказването му по административен ред

         Разпитан в хода на производството, обвиняемият признава извършеното от него и изразява съжаление; обещава да не се повтаря.

      При така изяснената фактическа обстановка обвиняемият Д. е осъществил от обективна и субективна страна състава на престъплението по чл. 343 в, ал.2, вр. ал.1 от НК, а именно,че на  23.02.2016 год. . около 15.40 часа в посока от гр. ** до взривения склад управлявал МПС „** без съответно свидетелство за правоуправление, в едногодишен срок от наказването му по административен ред с НП ** /13.03.2015 год. влязло в сила на 27.03.2015 год. за управление на МПС без съответно свидетелство.

       От субективна страна обвиняемият е извършил деянието при форма на вината „пряк умисъл" по см. на чл.11 ал. 2 от НК. Същият е съзнавал общественоопасния характер на деянието, предвиждал е неговите вредни последици и е искал тяхното настъпване.

         Изложената фактическа обстановка и правна квалификация се установяват по несъмнен и категоричен начин от събрания в хода на разследването доказателствен материал:признание на обвиняемия, протоколи за разпит на свидетелите, справка за нарушител от региона , справка съдимост, акт за установяване на административно нарушение  наказателно постановление .

 

             За престъплението по чл.  343 В, ал.2,вр.ал.1 от НК  предвиденото за него наказание е лишаване от свобода от една до три години и глоба.. Видно от свидетелството за съдимост , обвиняемият не е осъждан.

С деянието не са      причинени имуществени вреди.         Не са налице ограниченията за освобождаване от наказателна отговорност, предвидени в чл. 78а, ал. 7 от НК. Не са налице множество престъпления,от престъплението няма причинена тежка телесна повреда или смърт, деецът не е бил в пияно състояние, както и престъплението не е извършено спрямо орган на власт при и по повод изпълнението на службата му. Същият е в млада възраст и осъзнава вината си.

л

V

При тези факти съдът намира, че са налице едновременно условията, предвидени в чл.78а, ал.1 от НК за освобождаване на обвиняемият Д. от наказателна отговорност с налагане на административно наказание като му бъде наложена глоба в размер на 1000 лв. /хиляда  лева/.                                 

Мотивиран от гореизложеното, съдът

                                Р      Е     Ш     И   :

             ПРИЗНАВА обвиняемия Д.Б.Д. ЕГН **********  роден на *** год. в гр.Б** живущ *** к- с“** ,работи ,не осъждан , български гражданин , не женен за ВИНОВЕН в това,че на  23.02.2016 год. . около 15.40 часа в посока от гр. ** до взривения склад управлявал МПС „** без съответно свидетелство за правоуправление, в едногодишен срок от наказването му по административен ред с НП ** /13.03.2015 год. влязло в сила на 27.03.2015 год. за управление на МПС без съответно свидетелство- престъпление по чл.343В. ал.2 ,вр.ал.1 от НК. като на ОСНОВАНИЕ чл. 78а от НК го освобождава от наказателна отговорност и му налага административно наказание глоба в размер на 1000 /хиляда / лева.

     НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ подлежи на обжалване пред Б**кия окръжен съд в 15-дневен срок, считано от съобщаването му на страните.

 

 

 

 

 

 

                                                       РАЙОНЕН СЪДИЯ: