Мотиви  към Присъда № 21/24.04.2011г.  по НОХД № 40 по описа за 2012г. на РС-** **

                         

Подсъдимият   В.М.С. с ЕГН **********,***, с адрес : град **, ул.”**” № **, неженен, неосъждан, с основно образование,  е предаден на съд по обвинение за това, че „на 10.03.2012г.,   по ул.”**” в село **, община ** **, е управлявал МПС –лек автомобил ” **, без съответното свидетелство за управление  на МПС, в едногодишен срок от  наказването  му по административен ред  за такива деяния с НП № 1336/11 от 28.02.2011г. на ОД на МВР-Бургас, влязло в  сила на 16.05.2011г.  и   НП №7698/10 от 04.04.2011г. на  ОД на МВР-Бургас, влязло в сила на   16.05.2011г.”- престъпление по чл.343в,ал.2  във вр. с ал.1 НК.

         Представителят на Районна прокуратура. поддържа в с.з.  обвинението като  доказано по несъмнен начин , като пледира за налагане на наказание лишаване от свобода за срок от три месеца, което наказание да бъде отложено по реда на чл.66 от НК

         Подсъдимият се явява в с.з., признава се за виновен и  съжалява за стореното,  като моли съда за минимално наказание.

Съдът, след преценка на събраните доказателства, прие за установено следното от фактическа страна:

Подсъдимият В.М.С.  е неправоспособен водач на МПС по смисъла на чл.150 от ЗДвП. Подсъдимият не е осъждан, но  бил освобождаван от наказателна отговорност по реда на чл.78а от НК  по НАХД №268/2011г. на РС-Средец, в сила от 19.01.2012г. за престъпление по чл.343в, ал.2, във вр. с ал.1 вр. с чл.26 ал.1 от НК. Налице е и висящо производство пред РС-** ** отново за престъпление по чл.343в, ал.2 от НК. Бил наказван многократно и по административен ред за нарушения по ЗДвП, включително за управление на МПС без свидетелство за управление на МПС,  с  НП № 1336/11 от 28.02.2011г. на ОД на МВР-Бургас, влязло в  сила на 16.05.2011г.  и   НП №7698/10 от 04.04.2011г. на  ОД на МВР-Бургас, влязло в сила на   16.05.2011г. От представеният АУАН  № 978138/10.03.2012г.  на РУП-** ** се установява, че подс.С.  на 10.03.2012г. е извършил нарушение на чл.150 от ЗДвП и  въпреки  наложените наказания продължил да управлява МПС без да има право за това.  Около 11,30ч. същия ден подсъдимият  управлявал лек автомобил ” ** по ул.”**” в село **, община ** **, когато бил спрян за проверка от служители на РУП на МВР. При последвалата проверка длъжностните лица установили, че подс. С. е неправоспособен водач, поради което му съставили  АУАН № 978138/10.03.2012г.   за нарушение по чл.150 от ЗДвП, който нарушителят подписал без възражения. След извършена допълнителна проверка в информационните масиви на МВР се установило, че установеното от контролните органи поредно нарушение е извършено в едногодишен срок от санкциониране на подсъдимия по административен ред с   НП № 1336/11 от 28.02.2011г. на ОД на МВР-Бургас, влязло в  сила на 16.05.2011г.  и   НП №7698/10 от 04.04.2011г. на  ОД на МВР-Бургас, влязло в сила на   16.05.2011г., при което започнало и бързото производство № 55/2012г. по описа на РУП-** ** против него за извършено престъпление по чл.343 в, ал.2 във вр. ал.1 от НК, в последствие преобразувано в производство по общия ред с постановление на наблюдаващия прокурор от 15.03.2012г..

Така възприетата  фактическа обстановка се установява и  подкрепя по неоспорим начин от събраните в с.з. доказателства, посредством приложените по ДП №55/2012 г. на РУП-** **, писмени доказателствени средства:  свидетелство за съдимост, АУАН и НП. Фактическата обстановка безспорно се установява и от разпита на явилия се св.С. и обясненията на подсъдимия, които съда постави в основата на присъдата си, като отчете , че са достоверни, последователни и не противоречат на останалия доказателствен материал. При съвкупната оценка на събраните по делото доказателства, съдът прие за доказано по несъмнен и безспорен начин, че подсъдимият В.С. е извършител на инкриминираното деяние, описано в обвинителния акт, за което следва да се ангажира наказателната му отговорност.  Това е така, тъй като престъплението по чл. 343в НК е формално, на просто извършване  и за неговата съставомерност не се изисква друг съставомерен резултат. За да е налице това престъпление е достатъчно от обективна страна деецът да управлява МПС в едногодишен срок, след като е бил наказан по административен ред за управление на МПС, без съответно свидетелство. Други изисквания за съставомерността на деянието законодателят не е поставил. Затова и с факта на самото управление при изложените предпоставки деецът осъществява признаците на престъплението / в този см. решение № 707/2004 г. на ВКС по н.д. № 385/2004 г., III н. о./. В случая това е  точно така. Налице  са наказателни постановления за нарушение на чл.150 от ЗДвП, които наказателни постановления са влезли в законна сила. По делото липсват данни да са предприети някакви действия от страна на подсъдимия за оспорване на тези наказателни постановления. Ето защо и при установената фактическа обстановка съдът прие, че подсъдимият е осъществил от обективна и субективна страна състава на престъплението по чл. 343в ал.2 НК като  на 10.03.2012г.,   по ул.”**” в село **, община ** **, е управлявал МПС –лек автомобил ” **, без съответното свидетелство за управление  на МПС, в едногодишен срок от  наказването  му по административен ред  за такива деяния с НП № 1336/11 от 28.02.2011г. на ОД на МВР-Бургас, влязло в  сила на 16.05.2011г.  и   НП №7698/10 от 04.04.2011г. на  ОД на МВР-Бургас, влязло в сила на   16.05.2011г.

 От субективна страна деянието е извършено виновно, при пряк умисъл, обективиран в конкретните действия на подсъдимия.

От изложеното  по горе следва извода, че с деянието си подсъдимият е осъществил престъпление по чл. 343в, ал.2 във вр. с ал.1 от НК, за което съдът го призна за виновен.

При индивидуализацията на наказанието, след извършване на цялостна проверка на събраните по делото доказателства, съдът се съобрази с разпоредбите на чл. 36 и чл.54 от НК като отчете, че не са налице, нито многобройни, нито изключително смекчаващи вината обстоятелства, които да го мотивират да определи наказание при условията на чл.55 от НК. Предвиденото в чл.343в,ал.2,вр. с ал.1 НК наказание е до 2 год. лишаване от свобода, при което и констатирайки липсата на предпоставките по чл. 55 НК съдът прие,че на подсъдимия следва да бъде наложено наказание в размер на три месеца лишаване от свобода, чието ефективно изтърпяване бъде отложено по реда на чл.66,ал.1 НК за изпитателен срок от три години, считано от влизане на присъдата в сила. При определяне на това наказание съда се съобрази на първо място с обществената опасност на този вид престъпление, която  се обуславя от непосредствения обект на засягане. Това са обществените отношения, свързани с безопасността на транспорта,транспортните средства и съоръжения и здравето и живота на хората, респ. на всички участници в движението по пътищата. В този смисъл управлението на МПС без свидетелство за управление при хипотезата на конкретната правна норма съставлява престъпление с висока степен на обществена опасност, която не следва да се подценява или омаловажава. На следващо място съда се съобрази и с наложените  наказания по административен ред за това, които очертават подсъдимия С. като системен нарушител с подчертана характерна упоритост за нарушаване на правилата за движение. Наред с това съда отчете и обстоятелството, че  подсъдимия е освобождаван от наказателна отговорност  и му е наложено административно наказание по чл.78а от НК за престъпление по чл.343в ал.2 от НК, което  макар и да не влияе на квалификацията на деянието, обуславя налагане на по тежко наказание, именно с оглед постигане на целите визирани в чл.36 от НК При определяне на конкретния размер на наказанието, съдът отчете  и смекчаващите вината обстоятелства, а именно направеното самопризнание и  проявеното разкаяние и критичност. На тази основа, при превес на отегчаващите вината обстоятелства съдът прие, че за осъществяване на генералната и най-вече индивидуалната превенция е достатъчно на подсъдимия да бъде наложено наказание в размер на  три месеца лишаване от свобода, което бъде отложено за изпитателен срок от три години, считано от влизане на присъдата в сила.

Водим от изложените съображения,  съдът постанови присъдата си.

 

 

                                                         Районен съдия: