МОТИВИ към Присъда № 6 по НОХД № 40/2014 г. по описа на РС- Малко Търново:

 

 

Обвинението е срещу К.К.Т. роден на ***г. в гр.К**, ЕГН:**********, български гражданин, неженен, осъждан,  без образование, работи в дърводобива, за това че в периода 15.02.2014г. до 17.02.2014г. в гр.Малко Търново от **, е осъществил неправомерно присъединяване към електроразпределителната мрежа с кабел със сечение 2,5 кв.мм от фасадата на жилищна сграда с абонатен №– престъпление по чл.23 ал.1 НК.

         В хода на съдебните прения прокурорът поддържа обвинението. Намира, че същото е доказано по несъмнен начин, а фактическата обстановка очертана в обвинителния акт – потвърдена, поради което моли да бъде наложено наказание ЛОС от осем месеца и глоба в размер на 400 лева.

         Подсъдимият Т. се явява лично в съдебно заседание,дава подробни обяснения, признава вината си  и изразява съжаление за извършеното.

         Съдът, като съобрази становищата на страните, събраните по делото гласни и писмени доказателства поотделно и в тяхната съвкупност, намира за установено следното от фактическа страна:

         Подсъдимият  К.К.Т. е роден на ***г. в гр.К**, ЕГН:**********, български гражданин, неженен, осъждан,  без образование, работи повременно в дърводобива.

Подсъдимият Т. *** на съвместни начала със св.К., от която подсъдимият имал четири малолетни деца. В края на 2013г. подс.Т. заедно със св.К. и четирите си деца се преместил в друго жилище, като се настанил да живее в къща,  находяща се на ул.”** в гр.** а майката на подсъдимия живеела в съседна къща с административен адрес : ул.”** При настаняването си на новия адрес подс.Т. установил, че в посочената къща нямало електрозахранване – същото било прекъснато от ЕВН поради незаплатени от предишните наематели сметки за електроенергия. В началото на месец февруари 2014г.подс.Т. решил да се присъедини към електроразпределителната мрежа ,като за целта с двужичен кабел се прикачил към неподвижните изолатори /т.нар.”чашки”/ на къщата, обитавана от майка му, но преди електромера , с което консумирания ток не се отчитал. При обход на района св.Х. – служител на ЕВН  забелязал нерегламентираното присъединяване, осъществено от подс.Т., за което сигнализирал дежурния си колегата от ЕВН – св.Д.. Двамата свидетели незабавно посетили дома на подс.Т., изключили кабела от електрозахранвянето и предупредили подс.Т., че при следващо нерегламентирано присъединяване ще подадат сигнал в РУП-Малко Търново. Два дни след случая, а именно на 17.02.2014г.,  св.Х. при обход на района забелязал, че подс.Т. отново се е присъединил нерегламентирано към  неподвижните изолатори /т.нар.”чашки”/ на къщата, обитавана от майка му, за което сигнализирал колета си св.Д. ***. При извършената проверка на място служителите констатирали, че подс.Т.  с  двужичен кабел с дължина 1.5 метра и сечение 2.5 кв.мм., жълт на цвят констатирали на място, неправомерно се е присъединил към електропреносната мрежа на жилищна сграда с абонатен номер № **, за което съставили  констативен протокол №**.  , подписан от  подсъдимия без възражения.

По повод горното било образувано БП № 32/2014г. по описа на РУП-Малко Търново.

         Така възприетата от съда фактическа обстановка се установява от ценените от съда като обективни и кореспондиращи с останалия доказателствен материал показания на св.Х. и св.Д., в които същите  сочат за извършената проверка на адреса на подсъдимия,  при която са констатирали нерегламентирано присъединяване от подсъдимия Т. към електропреносната мрежа чрез свързване посредством двужичен кабел с дължина 1.5 метра и сечение 2.5 кв.мм. към неподвижните изолатори /т.нар.”чашки”/ на къщата, обитавана от майка му, но преди електромера, при което било избегнато отчитането на консумираната електрическа енергия. Показанията на св.К. и обясненията на подсъдимия също коренспондират на събрания по делото доказателствен материал, от който по несъмнен начин беше установено, че подсъдимия  Т. в частен дом, находящ се на ул. „** , е осъществил неправомерно присъединяване към електропреносната мрежа, с което създал условия за непълно отчитане на потребената електрическа енергия - престъпление по чл.234в, ал.1 от НК.

Деянието е извършено при форма на вина пряк умисъл- подсъдимият е съзнавал общественоопасния характер на деянието, предвиждал е настъпването на общественоопасните последици и е искал тяхното настъпване. Безспорно е в случая, че въпреки, предишното констатирано нарушение и надлежното предупреждение от служителите на ЕНВ за последиците от ново такова, подс.Т. отново се е  присъединил нерегламентирано към електропреносната мрежа, като деянието е било констатирано по надлежния ред.

            При определяне на вида и размера на наказанието, съдът взе предвид относително невисоката степен на обществена опасност на деянието, степента на обществената опасност на подсъдимият, пълните самопризнания по фактическата обстановка, направени от подсъдимия в хода на съдебното следствие, изразеното от него съжаление за извършеното,  а също и причините за извършване на престъплението, основна от които – липсата на средства за препитание. Като причини за извършване на престъплението следва да се приемат ниската правна култура на подсъдимия Т., тежките икономически условия, свързани с безработицата в страната, липсата на средства за препитание, а също и стремежа на подсъдимия към лесно облагодетелстване.

Преценяйки описаното и всички доказателства по делото, настоящият състав намери за справедливо и че целите на наказанието визирани в чл. 36 от НК ще бъдат постигнати в най-голяма степен, ако на подсъдимият се наложи наказание лишаване от свобода за срок от 4 месеца и глоба в размер на 200 лева, като изтърпяването на така наложеното наказание ЛОС да бъде отложено за срок от 3 години.

Разноски по делото няма, а веществените доказателства -двужичен кабел с дължина 1.5 метра и сечение 2.5 кв.мм., жълт на цвят, отнети в полза на държавата, поради ниската си стойност, следва да бъдат унищожени.

По гореизложените съображения съдът постанови присъдата си.

 

 

 ПРЕДСЕДАТЕЛ: