МОТИВИ към Присъда № 9/10.04.2014г. по НОХД № 38/2014г. по описа на РС-Малко Търново:

 

Срещу подсъдимия Д.Н.  роден на ***г. в гр.**, живущ *** с румънски паспорт № *********, румънски гражданин, неосъждан,  е повдигнато обвинение за това, че на 16.09.2010год. около 6.30 часа на ГКПП- Малко Търново, на трасе “вход” от Република Турция за Република България съзнателно се е ползвал от неистински документ – пълномощно с регистрационен № **., издадено от нотариус ** с рег.№*** на Нотариална камара с район на действие РС- **, на който документ е бил придаден вид, че представлява конкретно писмено изявление от М.П.П. ***, Н. да управлява и да се разпорежда с нейния собствен л.а. ** с рама № ** за да докаже, че съществува правото му да управлява и да се разпорежда с горния автомобил, когато за самото съставяне на документа от него не може да се търси наказателна отговорност – престъпление по чл.316, вр.чл.308 ал.2 от НК и  за това, че по същото време и на същото място противозаконно си е служил с официален документ голям и малък талон за автомобил  / свидетелство за регистрация част І и част ІІ / с №№**, издадени за друго лице посочено в двата талона – **, с цел да заблуди длъжностното лице – орган на властта като митнически или гранично-полицейски служители на Р.България  – престъпление по чл.318 от НК.

Съдът е дал ход на делото при условията на чл.269 ал.3 т.3 от НПК.

         Представителят на държавното обвинение в съдебно заседание поддържа повдигнатите обвинения и пледира за реализиране на наказателната отговорност спрямо подсъдимия към определения от закона минимум.

Служебният защитник на подсъдимият, назначен във фазата на досъдебното производство – адв.Р., не оспорва фактическата обстановка, изложена в обвинителния акт.  Пледира при определяне на наказанието да се вземат предвид чистото съдебно минало и ниската степен на обществена опасност.

В резултат на съдебното дирене, съдът намира за установено от фактическа страна следното:

Подсъдимият Д.Н.   е роден на ***г. в гр.**,Р Румъния, живущ *** с румънски паспорт № *******, румънски гражданин, неосъждан.

На 16.09.2010г.  около 06.30 часа подс. Н. , управлявайки л.а.  ** влязъл от Р.Турция  в Р.България през  ГКПП-Малко Търново. При извършената рутинна проверка било установено, че горепосочения номер, изписан на  двете регистрационни табели на автомобила , принадлежи на друг автомобил -**. При поискване на документите, подс. Н. представил на св.Й. –полицай при ГПУ-Малко Търново пълномощно с рег.№ **., издадено от нотариус ** с район на действие РС-**. Според съдържанието на така представеното пълномощно св.М. С. била упълномощила подсъдимия Н.  да управлява и да се разпорежда с горепосочения автомобил  марка „БМВ” – нейна собственост. Свидетелствата за регистрацията на автомобила – част І и част ІІ с рег. №№ **/ т.нар. голям и малък талон/, представени на полицейските служители от подс. Н.,  от своя страна били издадени за друго лице – **. Поради тези несъответствия и съмнителния вид на представеното пълномощно, св.Й.  разпоредил по-задълбочена проверка. На място била изготвена експертна справка № 112 от мл.експерт към ГПУ-Малко Търново, която показала, че двете свидетелства за регистрация на автомобила част І и част ІІ са неистински. Освен това същите били издадени на името на лицето ** с адрес : с.**, което лице обаче не съществува  съгласно справката от НБД „Население” / л.107/ , поради което било образувано ДП срещу подс. Н.. В хода на разследването, при извършена проверка при нотариус ** с район на действие РС-**, било установено, че с пълномощно с рег.№ **., издадено от нотариус **, било нотариално удостоверено упълномощаването от страна на св.М.П. на лицето **, а не на подс.Н..  В резултат на последвалата експертиза на посоченото пълномощно се установило, че същото не е оригинал, а е копие, изготвено с помощта на ксерокопирна техника. Щемпелът, кръглият и правоъгълния печат на нотариуса не са били положени с тампонно мастило, а са снимки от цветен мастилено струен принтер, като текстовото изписване на редове 2,3,4,6 и 7 от пълномощното са били отпечатани на хартия поотделно и поставени на съответните места преди копирането. В хода на разследването така също се установило, че св.М.П. страда от психично заболяване, живее на съпружески начала с ** и заедно с него се занимават с регистрация на МПС в Р България за нуждите на чужди граждани, като на нейно име в КАТ  били регистрирани 259 автомобила. 

Горната фактическа обстановка се установява показанията на свидетелите Й. и П., приобщени по реда на чл.283 от НПК, заключението в.л.С. по назначената в хода на досъдебното производство съдебно-техническа експертиза, както и от относимия към предмета на доказване писмен доказателствен материал, прочетен  и приобщен на основание чл. 283 от НПК. От изготвената  и приета по делото техническа експертиза  е видно, че представеното за изследване пълномощно с рег.№ **., издадено от нотариус ** с район на действие РС-**, с което нотариално се удостоверява упълномощаване от св.М.П. в полза на подс.Н., е неистински документ, изработен /подправен/ чрез използване на специални технически средства: механични методи и консумативи, като за основа е използвано оригиналното „пълномощно с рег.№ **., издадено от нотариус ** с район на действие РС-** с което нотариално се удостоверява упълномощаване от св.М.П. в полза на **.

Преправянето се изразява във въздействие върху съществуващ истински документ чрез подменяване или допълване на буквени или цифрови знаци или чрез заличаване на такива знаци, с което съдържанието се променя съществено. Съдържанието на документа включва както самото изявление, така и всички останали необходими елементи - подпис, дата, снимки и др. Преправянето на истинския документ, когато е засегнато изявлението, не води до създаване на документ с невярно съдържание, а до превръщането му във вид неистински документ. При преправяне на истински документ отговорността е налице само ако е засегнато правното значение на документираното изявление. Несъвършенството в подправката (съставяне на неистински или преправяне на истински документ) не изключва обществената опасност на деянието. Затова дори и когато тя е очевидна, ще е налице отговорност по чл. 308, чл. 309, чл. 310 НК. Престъплението по чл. 308 НК е завършено със съставянето на неистинския документ. Престъплението по чл. 316 НК е завършено, когато документът е употребен от лице, на което за самото съставяне на документа не може да се търси наказателна отговорност. Употребата ще е налице при представяне на документа пред съответното длъжностно или частно лице.

Деянието, осъществено от подсъдимия Н. от обективна и субективна страна покрива признаците на престъплението по чл. 316 вр. чл. 308, ал.2, вр. ал.1 от НК. Същият на 16.09.2010 г. на ГКПП-Малко Търново, съзнателно се ползвал от преправен официален документ - пълномощно с рег.№ **., издадено от нотариус ** с район на действие РС-**, като от него за самото му съставяне не може да се търси наказателна отговорност. Пълномощно с рег.№ **., издадено от нотариус ** с район на действие РС-** е официален документ по смисъла на чл.93, т.5 от НК. От събраните по делото доказателства се установява, че подсъдимият на 16.09.2010 г. е предал при поискването му на св. Й. – граничен полицай при ГКПП-Малко Търново, неистинско пълномощно с рег.№ **., издадено от нотариус ** с район на действие РС-**. Доказан е по несъмнен начин  елемента от обективния състав на престъплението, а именно ползването и наличието на умисъл у подс.Н. за извършване на престъплението. Подс. Н. е предал на св. Й. неистинското пълномощно с цел да удостовери правно основание да управлява л.а.БМВ бълг.рег.№ ** **** **.

Безспорно от събраните по делото доказателства, бе установено, че подс.Н. е извършил и второто престъпление, за което му е повдигнато обвинението, а именно – престъплението по чл.318 от НК. Същият по същото време и на същото място съзнателно противозаконно си е служил с официален документ - Свидетелствата за регистрацията на автомобил – част І и част ІІ с рег. №№ **/ т.нар. голям и малък талон/,издадени за друго лице, посочено в двата талона – **, с цел да заблуди длъжностното лице -  св.Й., гранично-полицейския служител при ГКПП-Малко Търново.

Причините за извършване на престъпленията се свеждат в незачитане от страна на подсъдимия Н. на правилата, гарантиращи реда и правната сигурност на документирането и  безопасността на движението.

Престъпленията са извършени от подсъдимия Н. при условията на пряк умисъл. Той е осъзнавал обществено опасния им характер, предвиждал е обществено опасните последици и е целял настъпването им.

По отношение на определяне на наказанието на подсъдимия:

След анализа на всички събрани по делото доказателства, за да  определи наказанието на подсъдимия Н.,  съдът е взел предвид смекчаващи отговорността обстоятелства, свързани с личностните особености на дееца - добри характеристични данни, чисто съдебно минало, както  и отегчаващи отговорността му обстоятелства – тежестта на причинения престъпен резултат и значимостта на настъпилите други последици. Значимостта на вредните последици при документните престъпления по чл. 316 НК се определят от обстоятелствата за характера на удостоверените неверни факти, за целта, с оглед на която е било предприето удостоверяването им и за начина и степента на реализиране на тази цел. Действително престъплението по чл. 316 НК е формално и признаците на състава му не включват настъпването на определен престъпен резултат. Но за степента на обществена опасност на деянието е от значение не само тежестта на причинения престъпен резултат, а и характерът на другите настъпили последици. С оглед степента на засягане на обществените отношения при използването на неистинско пълномощно, а именно засягане на обществените отношения, свързани със съставянето, ползването и съхраняването на документите, като се накърняват реда и правната сигурност на документирането и по този начин се затруднява дейността на държавните и обществени органи, както отношенията между тях и гражданите, настоящия състав намира, че за престъплението по чл.316 вр.чл.308 ал.2 от НК налагането на  подсъдимия наказание "Лишаване от свобода" за срок от четири месеца е справедливо и съответства на тежестта на извършеното от него престъпление с оглед постигане целите на индивидуалната и генералната превенция визирана в разпоредбата на чл. 36 от НК .  За извършеното от подсъдимия престъпление по чл.318 от НК, съдът като взе предвид   чисто съдебно минало,  тежестта на причинения престъпен резултат и значимостта на настъпилите други последици, намира за справедливо да наложи на подсъдимия наказание "Лишаване от свобода" за срок от четири месеца.  След като е наложил наказание за всяко едно от извършените от подсъдимия престъпления, съдът е приложил разпоредбата на чл.25 от НК , като е определил  общо наказание на подс.Н. в размер на "Лишаване от свобода" за срок от четири месеца. Така наложеното общо  наказание е съответно на целта деецът да бъде възпрян от подобно поведение, да му се даде възможност да го преосмисли напълно и да бъде предупреден, че подобна деятелност не може да бъде толерирана. По отношение на начина на изтърпяване на наложеното наказание лишаване от свобода съдът е намерил, че са налице всички законови предпоставки за отлагане изпълнението на наложеното наказание - същото е в размер до три години лишаване от свобода, подсъдимият не е осъждан на лишаване от свобода за престъпление от общ характер и за постигане целите на наказанието и поправянето му не е наложително да изтърпи наказанието. Поради което и на основание чл. 66, ал. 1 от НК изпълнението на наложеното наказание е отложено за срок от три години.

Съдът се е произнесъл по направените по делото разноски и веществени доказателства.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ:

                           

1.

 

                            2.