М О Т И В И към НОХД № 37/2015 г.

 

         Съдебното производство по делото е образувано по обвинителен акт на МТРП срещу С.А.Д.  роден на *** ***    , български гражданин, не женен  , работи  , осъждан, ЕГН ********** основно образование   с обвинение по  чл.183,ал.4,вр.ал1  от НК .

Защитата на подсъдимия  направи искане за разглеждане на делото по правилата на съкратеното съдебно следствие по чл. 371, т.2 от НПК. Искането бе уважено от съда и съдебното следствие се проведе съгласно разпоредбите на глава ХХVІІ от НПК.

           В съдебно заседание представителя на МТРП поддържа обвинението и пледира за това подсъд.Д. да бъде признат за виновен и не наказан поради изплащане на задължението си

Защитата на подсъдимия в съдебно заседание пледира за не налагане на наказание поради изплащане на задължението.           Подсъдимият признава вината си, съжалява за извършеното престъпление и моли съда да не му бъде налагано наказание.

 Съдът след като се съобрази с направеното пълно самопризнание от подсъдимия и събраните на досъдебното производство доказателства поотделно и в тяхната съвкупност приема за установени обстоятелствата изложени в обвинителният акт.

 

І. ФАКТИЧЕСКА ОБСТАНОВКА

Подсъдимият С.Д. и Ю.И.М. ***  през  периода 2002 год. до 2005 год.   на съпружески начала.От съвместния им живот се родили децата  ** родена на *** год.  и  ** родена на *** год. . С решение №28  на Районен съд гр. ** от 25..07.2007 год. . по гражданско дело 27/2007 год. подсъд. С.А.Д. е бил осъден  да плаща месечна издръжка за детето **  чрез неговата майка и законна представителка свидетелката Ю.М.  в размер на 30 лв. .Със същото решение подсъд. С.А.Д. е бил осъден  да плаща месечна издръжка за детето **   чрез неговата майка и законна представителка свидетелката Ю.М.  в размер на 30 лв. 

След влизане на решението  в сила подсъд. Д. е бил осъден с присъда по НОХД 19/2008 год. на Районен съд гр. ** за престъпление по чл. 183 ал. 4 вр ал. 1 от НК за това , че не е плащал дължима издръжка за периода октомври 2007 год. до месец февруари 2008 год. Присъдата влязла в сила 16.07.2008 год. С присъда № 2/2011 год. по НОХД 5/2011 год. подсъд.Д. е бил осъден за престъпление по чл. 183 ал. 4 вр. Ал. 1 от НК за неплащане на дължима издръжка  за периода месец февруари 2010 год. до месец декември 2010 год. .Присъдата е влязла в сила на 23.03.2011 год. С присъда № 28/2012 год. по НОХД 55/2012 год. на Районен съд гр. ** подсъд. Д. е бил осъден за престъпление по чл. 183 ал. 4 вр. Ал. 1 от НК за това , че не е плащал дължима издръжка през периода април , юли , август  септември и декември на 2011 год.  и през месец януари , февруари , март на 2012 год. Присъдата  е влязла в сила на 03.08.2012 год.

След влизане на присъдата в сила подсъд. Д. отново не е изпълнил задължението си да плаща издръжка за малолетните си деца както следва : за периода юли , август , септември , октомври , ноември и декември в размер на 360 лв за 2012 год.  , за 2013 год. в размер на 720 лв. , за 2014 год. за месеците –януари , февруари , март , април , , май , юни , юли  , август , септември , октомври  и декември  в размер на 660 лв.  и за 2015 год. за месеците – януари  и февруари в размер на 120 лв. или общо издръжка за посочения период в размер на 1860 лв. платими в гр. ** . 

 

            Описаната фактическа обстановка, правни изводи и обвинението изцяло се подкрепят от събраните доказателствени материали - самопризнанието на подсъдимия, показанията на свидетелите, справка за съдимост .

 

                                         ІІ. ПРАВНА КВАЛИФИКАЦИЯ

 

                  При така изяснената фактическа обстановка подсъдимият Д.   е осъществил състава на престъпление по чл.183,ал.4,вр.ал.1 от НК  за това ,че  след като е осъден с влязло в сила решение №28/25.07.2007 год. на МТРС да издържа своите малолетни деца ** родена на *** год.  и  ** родена на *** год. в размер на 60 лв. общо месечно ,   съзнателно не е изпълнил задължението си  в размер на повече от две месечни вноски , а именно за периода юли , август , септември , октомври , ноември и декември в размер на 360 лв. за 2012 год.  , за 2013 год. в размер на 720 лв. , за 2014 год. за месеците –януари , февруари , март , април , , май , юни , юли  , август , септември , октомври  и декември  в размер на 660 лв.  и за 2015 год. за месеците – януари  и февруари в размер на 120 лв. или общо издръжка за посочения период в размер на 1860 лв. платими в гр. ** , като деянието е извършено повторно .

                 Деянието е извършено при форма на вината “пряк умисъл” по

         смисъла на чл. 11, ал.2 от НК.

 

                   ІІІ. ОПРЕДЕЛЯНЕ НА НАКАЗАНИЕТО

При определяне на наказанието съдът съобрази обстоятелството,че подсъд.Д.  преди постановяване на присъдата  възстанови сумата от 1860лв. и не са настъпили други вредни последици за децата му-** и **.Поради което съдът призна подсъдимия Д. за виновен и приложи разпоредбата на чл.183ал.3 НК като не наказа дееца.

По този начин съдът намира, че ще изпълни целите на генералната и специалната превенция визирани в чл.36 от НК.

           

            Мотивиран от горното съдът постанови присъдата си.

 

 

 

                                                       РАЙОНЕН СЪДИЯ: