МОТИВИ към Присъда № 8 от 14.10.2010 г. по НОХД № 37/2010г. по описа на РС-*** ***:

Обвинението срещу подсъдимият М.Г.Д., роден на ***г***,постоянен адрес: гр.*** ***, ***, ЕГН **********, е за това, че на 12.08.2010г. около 10.30-11.00 часа на Контролен пункт „***” е извозил 5.75 куб.м. дърва за огрев, собственост на Дирекция „Общински гори” *** ***, от които 0.75 куб.м. на стойност 25.50 лв. е извозил с редовно писмено позволително, но извън указаното в него количество от пет куб.м.,   като деянието представлява маловажен случай – престъпление по чл.235 ал.6 вр. ал.2 вр. ал.1 от НК.

В съдебно заседание прокурорът поддържа повдигнатото обвинение. Предлага  на на подсъдимият да бъде наложено наказание глоба в размер към средния.

     Подсъдимата в хода на досъдебното производство е дал  обяснения и се признава за виновен. В съдебно заседание подсъдимият, редовно призован, не се явява.

Съдът съобразявайки събраните по делото доказателства, приема за установено следното:

Подсъдимият М.Г.Д. е роден на ***г***, към настоящия момент е с постоянен адрес: гр.*** ***, осъждан.

На 12.08.2010г.  подсъдимият М.Д. закупил от ползвателя на обект на Дирекция „Общински гори” *** *** 5 куб.м. дърва за огрев и натоварил същите на камион ГАЗ 53 с ДК № А 11 93 КР . След натоварването на камиона, свид. Д.К. служител на Дирекция „Общински гори” *** *** проверил и премерил натоварената от подсъдимият дървесина и тъй като съответствала на закупеното количество, освободил същата с КГМ ***и издал на подсъдимия превозен билет № 000737. На обекта е имало и неохраняеми фигури от дърва за огрев, маркирани със същата марка, покрай които е минавал при излизането пътя на подсъдимия и от които последния е допълнил камиона. *** по-късно на същия ден свид. К.И. – ***гас, на Контролен горски пункт „***” спрял за рутинна горска проверка камион ГАЗ 53 с ДК № А 11 93 КР, управляван от подсъдимият М.Д.. Подсъдимият представил на проверяващия позволителен превозен билет № 000737 от 12.08.2010г., издаден от свид.Д.К. – служител на Дирекция „Общински гори” *** *** за пет кубически метра дърва за огрев. При измерване от свид.К.И.  натоварените на камиона дървата за огрев се оказали около 6.12 куб.м., поради което свид.К.И. уведомил дежурния екип на РУ на МВР-*** ***. Подсъдимият бил задържан и заедно с камиона бил конвоиран до гр.*** ***. Натоварената и извозвана с камиона от подсъдимия дървесина с контролна горска марка ***била разтоварена в двора на ДГЛ „*** ***” и отново измерена, като същата се оказала 5.75 куб.м., т.е. с 0.75 куб.м. повече от закупената и разрешена за извозване.  Подсъдимият знаел, че извозваният от него дървен материал е с 0.75 куб.м. повече от позволеният му, тъй като е натоварил и извозил след издаване разрешително за 5 куб.м., но изтъкнал като оправдание, че натоварил и извозил повече от разрешеното, тъй като предходният път когато бил закупувал и извозвал дърва, същите се оказали в по-*** количество и сега бил решил да компенсира. На място служителите на РУ на МВР съставили протокол за оглед за извозване на общо 5,75 плътни куб. м. дърва за огрев, при позволителен билет за 5 куб.м., т.е. с 0.75 куб.в. дърва за огрев повече от позволеното. С постановление от 15.09.2010г. на прокурор от РП-*** *** инкриминираните 0.75 куб.м. дърва за огрев са върнати на техния законен собственик Дирекция „Общински гори” *** ***.

По досъдебното производство е назначена съдебно-икономическа експертиза за установяване стойността на извозения в повече от разрешеното дървен материал. Видно от заключението на експертизата, средната пазарна стойност на 0.75 куб.м. дъбови дърва за огрев е 25.50 лева. Заключението не е оспорено от страните, а съдът го приема като добросъвестно  дадено.

     Гореописаната фактическа обстановка съдът приема за установена по категоричен и безспорен начин от показанията на разпитаните свидетели К.И. и Д.К., изцяло подкрепящи се от събраните писмени доказателства  по ПД 132/2010 на РУ-*** ***. По делото няма доказателства противни на така установената фактическа обстановка, което да налага отделното им обсъждане.

При така установената фактическа обстановка, съдът намира за доказано по несъмнен и безспорен начин, че подсъдимият е осъществил от обективна и субективна страна състава на чл.235, ал.6, вр. ал.1 от НК, тъй като на 12.08.2010г. около 10.30-11.00 часа на Контролен пункт „***” е извозил общо 5.75 куб.м. дърва за огрев, собственост на Дирекция „Общински гори” *** ***, от които 0.75 куб.м. на стойност 25.50 лв. е извозил извън указаното пет куб.м.в редовното писмено позволително, като деянието представлява маловажен случай – престъпление по чл.235 ал.6 вр. ал.1 от НК.

Деянието с оглед на не голямото количество дървен материал и не високата му стойност, представлява по-ниска степен на обществена опасност в сравнение със случаите на престъпление по чл.235 ал.1 от НК.

С оглед всичко гореизложено, следва и извода, че от субективна страна престъплението е извършено от подсъдимият виновно, при пряк умисъл на вината. Подсъдимият е съзнавал, че е натоварил и извозил повече от разрешения му дървен материал. В този смисъл е съзнавал общественоопасния характер на деянието и е искал настъпването на общественоопасните последици.

     Съдът отчете като смекчаващи вината обстоятелства липсата на данни за предишни нарушения по смисъла на ЗГ и това, че причинените имуществени вреди са възстановени. Като отегчаващо отговорността обстоятелство съдът отчете обремененото съдебно минало на подсъдимия. При индивидуализация на наказанието, съдът съобразявайки обществената опасност на деянието и на дееца, счита, че следва да определи наказание глоба. Съдът приема, че целите на наказанието ще се постигнат с налагане на наказание в размер на средния законоустановен, а именно глоба 150.00 лева.

В тежест на подсъдимата се възложиха направените по делото разноски – 55.00 лева, представляващи разноски за експертизи и служебно издаване на идпълнителен лист.

 

Водим от горните мотиви, съдът постанови присъдата.

                       

 

     РАЙОНЕН СЪДИЯ: