Р Е Ш Е Н И Е

№…     / 09.05.2017 г.

 

 В ИМЕТО НА НАРОДА

 

М.Търновски районен съд                                        наказателен състав

На четвърти май                                                                         2017година

В публичното заседание в следния  състав :

 

                                                     Председател :   ЧАНКО ПЕТКОВ

                                    Съдебни заседатели :  1.

                                                                           2.

Секретар: М.Д.

прокурор ………...........................

като разгледа докладваното от съдията ПЕТКОВ

НАХ дело №37 по описа за 2017 година, и за да се произнесе в** предвид следното:

 

       Производството по делото е по реда на глава трета, раздел V от ЗАНН. Образувано е по жалба на Л. ****, роден на ***г., притежаващ паспорт № **, издаден на **. от Република **, с адрес: Република ** представляван от адв.П.Д.,съдебен адрес:*** против наказателно постановление № **. на  Началник на Митница Бургас,с което на жалбоподателя за нарушение на чл.233,ал.1  от ЗМ  на основание чл. 233, ал. 1 от Закона за митниците  е наложена глоба в размер на  1050,80 лева /хиляда и петдесет лева и осемдесет стотинки/, представляваща 100% от митническата стойност на стоката и на основание чл.233 ал.6 от ЗМ са отнети в полза на държавата предмета на престъплението.

          Жалбоподателят редовно призован  не се явява лично.

Във въззивната жалба се оспорва извършеното нарушение и се излагат основания за отмяна на наказателното постановление.

Защитата на жалбоподателят пледира НП да бъде отменено поради допуснати съществени процесуални нарушения.

Административнонаказващия орган редовно призован  изпраща представител. Моли съда НП да бъде потвърдено.

Въззивната жалба е подадена в срока по чл.59, ал.2 от ЗАНН, от лице, имащо право да обжалва и отговаря на изискванията на закона. Същата е допустима.

 Съдът намира за установено от фактическа страна следното:               Административно наказателното производство е образувано с акт за установяване на административно нарушение   сериен акт № **.,  съставен от  С.Т.Н. ***, на длъжност старши митнически инспектор при МП „Лесово” за това ,че при  извършена проверка на   02.09.2016г. около 21.30 часа на МП „Малко Търново“, на трасе „Вход“, пристигнал пътуващ от Република Турция за Република България микробус марка „**”, с **, управляван от украинския гражданин ****/. След приключване на паспортния контрол, актосъставителят съвместно с митническите служители ** попитали шофьора и пътниците в микробуса, дали имат    нещо    за              деклариране пред митническите органи - стоки с търговски характер, валута и валутни ценности, както и акцизни стоки. След получаване на отрицателни отговори започнала проверка на превозното средство и багажа в автомобила. В багажното отделение на микробуса, в пътническа чанта, в няколко черни найлонови чувала, както и във фабричната кухина под предната двойна дясна седалка, намираща се до тази на шофьора митническите служители констатирали наличие на различни видове дрехи в търговско количество. При изброяването им е установено, че са общо 183 броя дрехи, както следва:

 Детски пуловери трикотаж - 83 броя,       

 Дамски пуловери трикотаж - 60 броя,      

 Дамски жилетки трикотаж - 30 броя,

 Дамски туники трикотаж - 10 броя,

Митническите служители попитали на кого е стоката. ****/ заявил неколкократно, че стоката е негова. Пътниците в микробуса също потвърдили това. ****/ многократно е преминавал българската граница, видно от печатите в паспорта му.

За извършената проверка е съставен Протокол за митническа проверка № **.

Стоката - предмет на нарушение е из**та с разписка за задържане **. 

 

Митническата стойност на стоката - предмет на нарушение е в размер на 1050,80 лева /хиляда и петдесет лева и осемдесет стотинки/, определена на основание чл.74, пар.2, б.“б“ от МКС за първите три вида стоки и на основание чл.74, пар.З от МКС за дамски туники трикотаж, съгласно становище от Комисия по Заповед №         ЗМ-1000-440/05.05.2016г. на Началника на Митница Бургас.

 

   Актосъставителят квалифицирал нарушението по чл. 233, ал. 1 от ЗМ. Актът е подписан без възражения.

        Административнонаказващият орган въз основа на съставения акт издал атакуваното наказателно постановление.

Въз основа на приетите факти по делото съдът прави следните правни изводи:

При проверка на акта и НП съдът  откри допуснати от АНО съществени процесуални нарушения, водещи до нарушаване правото на защита на жалбоподателя изразяващи се в следното:

На жалбоподателят не е бил осигурен преводач. Няма спор, че Л. ****  е украински гражданин и не владее български език. По делото няма данни, а и не е отра**но в АУАН, че предявяването му е извършено в присъствие на преводач, който да запознае ****  , на разбираем за него език, със съдържанието на акта. Видно от показанията на св.Н.,същата е превела акта което е нарушение на процесуалните правила.Недопустимо е лицето актосъставител да е и преводач. Независимо, че АУАН, написан на български език, е предявен на **** , същият не е разбрал в какво е обвинен и не е могъл да се защити срещу изложените в него факти, с което е нарушено правото му на защита до степен налагаща отмяна на наказателното постановление.

Тъй като административнонаказателното производство е опорочено изначално обсъждането на останалите възражения на жалбоподателя за пороци в наказателното постановление е безпредметно.

 

 Поради което и издаденото наказателно постановление се явява незаконосъобразно и следва да бъде отменено.

 Мотивиран от гореизложеното, съдът

                                           Р      Е     Ш     И   :

  ОТМЕНЯ наказателно постановление № **.   на  Началник на Митница Бургас, с което на Л. ****, роден на ***г., притежаващ паспорт № **, издаден на **. от Република **, с адрес: Република ** представляван от адв.П.Д.,съдебен адрес:*** за нарушение на чл.233,ал.1  от ЗМ  на основание чл. 233, ал. 1 от Закона за митниците  е наложена глоба в размер на  1050,80 лева /хиляда и петдесет лева и осемдесет стотинки/, представляваща 100% от митническата стойност на стоката и на основание чл.233 ал.6 от ЗМ са отнети в полза на държавата предмета на престъплението:

 Детски пуловери трикотаж - 83 броя,

 Дамски пуловери трикотаж - 60 броя,

 Дамски жилетки трикотаж - 30 броя,

 Дамски туники трикотаж -10 броя,

с митническа стойност в размер на 1050,80 лева /хиляда и петдесет лева и осемдесет стотинки/, определена на основание чл.74, пар.2, б.“б“ от МКС за първите три вида стоки и на основание чл.74, пар.З от МКС за дамски туники трикотаж, съгласно становище от Комисия по Заповед №ЗМ-1000-440/05.05.2016г.        на Началника на Митница Бургас.

 

 

 

НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ подлежи на касационно обжалване пред Административен съд Бургас в 14-дневен срок, считано от съобщаването му на страните.

 

 

 

                                                РАЙОНЕН СЪДИЯ: