М О Т И В И   КЪМ ПРИСЪДА № 19 /10.04.2012г. по НОХД  36/2012г.

 

 

         Производството е образувано по повод внесен за разглеждане обвинителен акт на РП -  ** срещу  И.М.А.,  роден на ***г. в Сирия, сирийски гражданин, със сирийски паспорт **, неосъждан, понастоящем в чужбина без известен адрес, с обвинение за това, че на 31.10.2011г. в района на местността «Чурка ряка», община  ** , при гранична пирамида 42, влязъл през границата на Република България без разрешение от надлежните органи на властта - престъпление по чл.279 ал.1от НК.

         Съдът е дал ход на делото при условията на чл.269 ал.3 т.4 б.”а”от НПК.

         Представителят на държавното обвинение в съдебно заседание поддържа повдигнатото обвинение и пледира за реализиране на наказателната отговорност спрямо подсъдимия към определения от закона минимум.

Служебният защитник на подсъдимия, назначен във фазата на досъдебното производство – адв.Р., не оспорва фактическата обстановка, изложена в обвинителния акт.  Пледира при определяне на наказанието да се вземат предвид чистото съдебно минало, пълното съдействие на органите на властта  и ниската степен на обществена опасност.

В резултат на съдебното дирене, съдът намира за установено от фактическа страна следното:

На 31.10.2011г. подс. А. ***, РТурция, находящ се в близост до границата с РБългария. Същата вечер непознати за него лица го отвели пеша до турско-българската граница и подс.А. заедно с група други лица преминали българската граница в района на «Чурка ряка» при гранична пирамида 42, като продължили да се придвижват пешком към вътрешността на  страната. След като групата достигнала околностите на село Бръшлян, непознати за подс.А. лица пристигнали с два автомобила и извозили групата до град Бургас. От гр.Бургас подс.А. ***, където бил задържан от органите на полицията и настанен в СДВНЧ-Бусманци. Целта на подсъдимия била да премине транзитно през територията на РБългария с цел да се установи в друга държава от Европейския съюз.  При задържането си подсъдимият не е пожелал бежански статут. Със Заповед № ОЧ-35/02.11.2011г. на директора на ГД”Гранична полиция” на подс.А. била наложена принудителна административна мярка „Принудително отвеждане до границата на РБългария”, а със Заповед № ОЧ-36/02.11.2011г. на директора на ГД”Гранична полиция” – и „Забрана за влизане в РБългария за срок от 5 години”, считано от 02.11.2011г. В изпълнение на заповедта подс.А. бил отведен до ГКПП ** и на 13.12.2011г. бил предаден на турските гранични власти с протокол на компетентните гранични власти. Преди да бъде предаден на турските гранични власти, подс.А. оказал пълно съдействие за разкриване на обективната истина, като показал на българските гранични власти точното място на преминаването на българската граница, маршрута по който са се придвижили и местата, където групата е пребивавала, изчаквайки да бъдат извозени с автомобили.

         Горната фактическа обстановка се доказва от събраните устни доказателства - показанията на св.Е., и приобщените на основание чл.283 от НПК  писмените доказателства – материали по ПД № 187/2011г. по описа на РУП-**.

ОБСЪЖДАНЕ НА ДОКАЗАТЕЛСТВАТА И ПРАВНИ ИЗВОДИ НА СЪДА:

При така установената фактическа обстановка съдът прие, че с гореописаните деяния подсъдимият И.М.А.,  роден на ***г. в Сирия, сирийски гражданин, със сирийски паспорт **, неосъждан, понастоящем в чужбина без известен адрес, е осъществил от обективна и субективна страна състава на престъпление по чл.279 ал.1 от НК. От събраните безспорни доказателства по делото налага извода, че действията на подсъдимия са предварително обмислени и внимателно планирани, с ясно посочена цел . Подсъдимият  е влязъл през границата на страната, знаейки, че не разполага с разрешение за преминаване на българската държавна граница и въпреки това е преминал същата на 31.10.2011г. без разрешението на органите на властта, като е искал и целял престъпния резултат.  

          В случая от обективна страна изпълнителното деяние  е осъществено от подсъдимия чрез действие като на 31.10.2011г. подсъдимият А.,  е  влязъл през границата на страната без разрешение на надлежните органи на властта на ГКПП-**.

Субект на престъплението е подсъдимият А.,  за когото няма данни да страда от умствена недоразвитост, продължително или краткотрайно разстройство на съзнанието, да не разбира свойството или значението на извършеното или да не може да ръководи постъпките си, следователно вменяемо наказателноотговорно лице.

От субективна страна деянията са извършени от подсъдимият с пряк умисъл, тъй като е съзнавал общественоопасния характер на деянията, предвиждал е общественоопасните им последици и е искал настъпването им съгласно чл.11 ал.2 от НК.

ОПРЕДЕЛЯНЕ НА НАКАЗАНИЕТО:

         При определяне вида и размера на наказанието съобразно изискването на чл.54 НК, съдът намира, че макар престъплението, извършено от подсъдимия да е против дейността на държавни органи, то в случая извършеното от подсъдимия И.М.А.,  роден на ***г. в Сирия, сирийски гражданин, със сирийски паспорт **, неосъждан, понастоящем в чужбина без известен адрес,  престъпление по чл.279 ал.1 от НК не се отличава с по-висока обществена опасност в сравнение с обикновените случаи на престъпление от същия вид. Съдът отчита и ниската обществената опасност на подсъдимия–до настоящия момент  не е бил осъждан, не е оказал съпротива при задържането, които обстоятелства от своя страна са смекчаващи отговорността. При тези данни и с оглед изпълнение целите на наказанието, съобразно изискването на чл.36 НК – да се поправи и превъзпита дееца към спазване на законите и добрите нрави, да се въздейства предупредително върху него и му се отнеме възможността да върши други престъпления и да се въздейства възпитателно и предупредително върху другите членове на обществото, съдът наложи на подсъдимият наказание лишаване от свобода за срок от три месеца и глоба в размер на сто и петдесет лева, като на основание чл.66 от НК отложи изпълнението на така наложеното наказание ЛОС за срок от три години.

         Мотивиран от горното съдът постанови присъдата си.

 

                                                            

                                                    РАЙОНЕН СЪДИЯ: