МОТИВИ към Присъда № 9 от 19.10.2010г по НОХД № 35/10г на Районен съд – Малко ***:

Производството по делото е образувано въз основа на внесен обвинителен акт от прокурор от РП-Малко *** против С.К.К., роден на ***г***, с ЕГН **********, български гражданин, женен, неосъждан, работещ в ***, за това, че на 0***. около 22.30-23.00 часа в двора си в село ***, община Малко ***, противозаконно е присвоил чужда движима вещ – крава около 650 кг. на стойност 728 лв., собственост на П.К.С. ***, която вещ е попаднала случайно в него - престъпление по чл.207 ал.2 НК.

В с.з. законните наследници на пострадалия П.К.С. , редовно призовани, се явяват лично, като С.Ж. в качеството си на законна наследница на пострадалото лице заявява, че поддържа предявения граждански иск за обещетяване на имуществени вреди, причинени от деянието в размер на 1 000 лева, ведно със законната лихва върху тази сума от датата на деянието до окончателното изплащане на сумата.

В с.з. подсъдимият, редовно призован, се явява, заявява, че съжелява за извършеното, като изтъква незнание и неправилно преценяване на обстоятелствата. Моли предявения граждански иск да бъде отхвърлен.

РП-Малко ***, чрез свой представител –прокурора Луков, поддържа обвинението, като счита престъплението за безспорно доказано при изцяло потвърдена фактическа обстановка, пледира за признаването му за виновен, като съдът  постанови присъда, с което да  наложи на подсъдимия наказание-“глоба”към минимума.  

След съвкупна преценка на събраните и проверени в хода на съдебното следствие доказателства, съдът приема за установено от фактическа стр*** следното:

 Подс.К. притежавал дворно място ведно с къща в село ***. В дворното място бил засадил около 15-20 овошни дръвчета, така също отглеждал и зеленчуци за собствени нужди, а именно: около 150 корена домати, пипер, зеле и др. В същото село живеел и пострадалия П.С. /поч. на 01.05.2010г./,  който притежавал  черна на цвят крава. На 01.09.2010г.  кравата била пусната на паша, като вечерта около 21.00 часа ,след като пастирът прибрал стадото в селото, кравата не се прибрала в двора на собственика, а влезнала в двора на подс. К., прескачайки  оградата и започнала да пасе насажденията. По това време в двора били подс.К., св.Хр.С., Н.Г., К.С., Ж.К., Кр.К., които почти били приключили с  ремонта на една резачка. Подс.К. завързал кравата със синджир за едно овошно дърво, а съпругата  и сина му – св.Ж.К. и Кр.К. със собствения им автомобил отишли до дома на потърпевшия, за да го из***ат да прибере животното си и на място да се разберат за обещетението за вредите, които животното нанесло на зеленчуковата им градина и овошките. След многократни увещания, потърпевшият се съгласил да отиде до дама на ***, като взел със себе си и въже, за да завърже животното. Междувременно подс.К. се обадил по телефона на кмета на село *** – св.Ст.П., за да го из***а на мястото на инцидента и да вземе отношение. Когато потърпевшия пристигнал в двора на подс.К., последният му заявил, че при поредното си влизане в двора му, кравата е унищожила зеленчуци и овошки на стойност 200 лева и желае собственика да му ги заплати веднага, като в противен случай отказва да му предаде животното. Търпението на подс.К. се било изчерпало, тъй като това не било инцидетно нахлуване на кравата в двора му, неколкократно същото лято животното на потърпевшия влизало в двора на подсъдимия, като опасвало отглежданите там зеленчуци и овошки, и въпреки многократните разговори и разправии между подсъдимия и пострадалия, последния не бил предприел никакви мерки . Пострадалият С. отказал да плати иск***та сума и след като не могли да се споразумеят със подсъдимия, се прибрал в дома си без животното. След като потърпевшият С. си тръгнал, подсъдимият още същата вечера заклал животното, складирал месото в дома си, а трупните остатъци / черва, стомах и кожа/ изхвърлил в дерето, което се намирало в непосредствена близост до дома му. На другия ден пострадалият С., като не открил кравата си да пасе със стадото, обиколил околностите на селото и след като открил трупните остатъци и разпознал кожата на животното си, подал сигнал в полицията.

От заключението на извършената в хода на разследването оценителна експертиза, се установява, че стойността на движимата вещ-домашно животно /около петгодишна крава с тегло около 650 кг./ е 728 лв.  Експертизата е изготвена от съответен специалист и по приложимия метод/пазарно проучване/, в рамките на поставените задачи и е аргументир***, поради което и съдът я кредитира изцяло. 

Според официалното удостоверяване в свидетелство за съдимост,  К. не е осъждан за престъпление от общ характер, освобождаван е от наказателна отговорност по чл.78а НК.  Същият реализира доходи от работа, полагайки труд в ЕТ”Тератранс” – Бургас.

За извършеното деяние срещу К. е било образувано и досъдебно производство № 101/09г по описа на РУ на МВР-Малко *** с обвинение за престъпление по чл.207 ал.2от НК.След приключване на разследването, Районната прокуратура е внесла обвинителен акт за извършено от С.К.К. престъпление по чл.207 ал.2 от НК.

 Горната фактическа обстановка, се установява по несъмнен начин от събрания по делото доказателствен материал от досъдебното производство – обясненията на подсъдимия в хода на съдебното следствие и съдържащи самопризнания, свидетелските показания на Хр.С., Н.Г., К.С., Ж.К., Кр.К., а така също и писмените доказателства по досъдебно производство № 101/09г по описа на РУ на МВР-Малко ***,  приобщени по делото.- протокол за оглед на местопроизшествието, заключението по назначената оценителна експертиза и др. Доказателствените средства-писмени и гласни, приобщени по делото са изцяло кореспондиращи си, между тях противоречия не се констатираха, което и не налага обсъждането им, като съдът ги кредитира изцяло.

При така приетата за достоверна фактическа обстановка, съдът прави следните правни изводи:

Предявеното обвинение на РП, е доказано изцяло в съвкупните си признаци. Подсъдимият С.К.  е осъществил, както от обективна, така и от субективна стр*** състава на престъплението по чл.207 ал.2 НК, тъй като на 0***. около 22.30-23.00 часа в двора си в село ***, община Малко ***, противозаконно е присвоил чужда движима вещ – крава около 650 кг. на стойност 728 лв., собственост на П.К.С. ***, която вещ случайно е попаднала у него.   

Налице е съставомерно деяние по този текст и авторството на същото се установява категорично от еднопосочните и безпротиворечиви гласни и писмени доказателствени източници, установяващи релевантните по делото факти, изложени в обвинителния акт на  РП-Малко ***.

 От обективна стр*** подс.К. е извършил действия, изразяващи се упражняване на своя лична, фактическа власт върху движима вещ-кравата, след като я завързал за една овошка, когато тя прескочила оградата и влязла да пасе в двора му. Така той случайно, без лични волеви усилия придобил владението върху нея. Същевременно,  по категоричен начин, с последвалото на разпореждане със същат*** 0***., а именно заколването й и прибирането на месото от нея с цел консумация, подс.К. е демонстрирал присвоително намерение. Посоченото разпореждане с вещта, като със своя безспорно обективира присвояване, явявайки и негова конкретна проявна форма.  Към релевантния момент, процесната крава е  била собственост на друго лице- пострадалият П.С. /поч. на 01.05.2010г./, т.е. чужда вещ, в който смисъл са събраните убедителни свидетелски показания, като в случая е липсвало съгласие от стр*** на собственика, за подобно своене и отчуждаване. Безусловни изводи в този смисъл се налагат от установените фактически обстоятелство - за случайно попадане на кравата  при К. и действията на собственикът й за прибирането й, включително потърсил в последствие и съдействието на органите на полицията. Поради което следва да се приеме за доказано противоправното разпореждане с домашното животно-крава, като със своя, от тук и аргумент за противозаконното му поведение, с проявна форма - присвояване. Последното, като изпълнително деяние на престъпното посегателство субсумира състава на чл.207ал.2 НК, обективните признаци на който, съдът намира за безспорно доказани.

 Обект на присвояването е домашно животно – крава, представляващо движима вещ по смисъла на чл.110,ал.2 ЗС, която към момента на деянието е имала определена парична стойност-728 лв, видно от заключението на приетата по делото оценителна експертиза. Последната съдът кредитира изцяло и приема за установен този размер.

Доказани са и субективните признаци на престъплението.От волева стр***, подс.К. е действал виновно, при форма на вината пряк умисъл. Същият е съзнавал обективните елементи от състава на престъплението, както и общественоопасния характер на деянието.Имайки представа, че вещта не е негова, а чужда, попаднала случайно при него и обективирайки действия за разпореждане с нея, придобиването на месото от нея за консумация чрез заколването й , и с ясното съзнание за липса на съгласие от собственика, но с цел да се възмезди за нанесените от животното щети, които пострадалият отказал да заплати, категорично подсъдимият е предвиждал и целял настъпването на общественоопасните му последици. Така обсъдената волево-мотивир*** дейност, обективира прекият му умисъл.

 За извършеното от подсъдимия К. деяние, инкриминирано като престъпление по чл.207 ал.2 от НК се предвижда наказание “глоба от 100 до 300 лева. Подсъдимият не е осъждан за престъпление от общ характер , но е освобождаван от наказателна отговорност по реда на Глава VIII, раздел IV от НК. В резултат на извършеното престъпление  са били причинени имуществени вреди на трети лица, т.к. вещта не е била върната на собственика. Поради това подсъдимият К. следва да бъде признат за виновен в извършване на  престъпление по чл.207 ал.2 НК, за което да  му бъде наложено-ГЛОБА в размер на 200 лева.

При определяне размера на наказанието, съдът съобрази обществената опасност на личността на подсъдимия и на деянието му, които не са завишени, предвид чистото му съдебно минало и инкриминирания предмет на престъплението.. Отчетоха се,  като смекчаващи отговорността обстоятелства и направеното на предварителното производство и в хода на съдебното следствие самопризнание, както и изразеното съжаление за извършеното деяние.  От друга стр***, се взе предвид, с оценка на отежняващо обстоятелство- пазарната стойност на присвоената вещ-трикратно надвишаваща минималната работна заплата за стр***та към момента на деянието-2009г .  Не на последно място, съдът отчете и имотното му състояние на подсъдимия при наличните данни, че същият реализира доходи от работа.  В контекста и относителната тежест на тези обстоятелства, обсъдени и в количествено съотношение, съдът индивидуализира следващото се наказание и наложи ”ГЛОБА” в размер на 200 лв. Така определеното наказание, ще  въздейства в достатъчна степен върху личността на подсъдимия, като предиз***а положителни промени в съзнанието и го мотивира към правомерно поведение в бъдеще, без с тази по-малка по обем принуда да се намалява ефективността на наказателната репресия, съответна на целите на наказанието предвидени в чл.36 НК.

С оглед осъдителната част на присъдата за престъпление по чл.207 ал.2 от НК, съдът намира, че предявеният срещу подсъдимият граждански иск следва да бъде частично уважен. С извършеното от подсъдимия престъпление са нанесени имуществени вреди в размер на 728 лева, поради което и съдът осъди подсъдимият да запрати на гражданския ищец посочената сума, ведно със законната лихва от датата на деянието – 0***. до окончателното изплащане на сумата. Съдът намира иска за горницата над тази сума до 1000 лева за неоснователен и недоказан, поради което го отхвърля. Неоснователни са и претенциите на гражданския ищец за заплащане на разноски и адвокатски хонорар, тъй като по делото липсват  доказателства за направени такива, поради което и съдът не присъжда такива. На основание чл.189 от НПК подсъдимият следва да заплати по сметка на РС-Малко *** и сумата от  29.12 лева, представляваща държавна такса върху уважената част от предявения граждански иск.

След като призна подсъдимият за виновен, съдът на основание чл.189 ал.3 НПК, осъди С.К. да заплати в полза на Държавата  по сметка на РС-Малко *** направените по делото разноски-общо в размер на 60лв, както и 5 лв- ДТ за служебно издаване на изпълнителен лист.

Водим от изложеното, съдът постанови присъдата си.

                                                           

 

 

 

Районен съдия: