Мотиви  по НОХД № 35/2015г. по описа на РС-Малко Търново

 

         Производството е образувано въз основа на внесен обвинителен акт от РП-Малко Търново против И.В.Я. с ЕГН **********, роден в гр. Б**, с адрес за призоваване в с. **, община **, с основно образование, неосъждан, неженен, работи в дърводобива, за това, че на 27 март 2015 г. около 16,00 часа на главния път І – 9 на километър 292 е управлявал МПС ** без свидетелство за управление на МПС, като деянието е извършено в едногодишния срок от наказването му по административен ред с НП № ** г., влязло в сила на 29 декември 2014 г. за управление на МПС без свидетелство – престъпление по чл.343в, ал.2,вр.ал.1 НК.

В съдебно заседание представителят на РП-Малко Търново поддържа обвинението като безспорно доказано и пледира съда да наложи наказание при условията на чл.78 А от НК.

Подс. Я.  редовно призован, се явява лично.Моли съда да приложи чл.78 а от НК, като го освободи от наказателна отговорност и му наложи глоба.

 

Съдът, като прецени събраните по делото доказателства поотделно и в тяхната съвкупност, намира за установено следното от фактическа страна:

На 27 март 2015 г. след обяд подсъдимият И.В.Я. пътувал с л.а. ** по главен път І – 9 в посока от М. Търново към Б**. Около 16,00 часа на километър 292 /преди с. **/ той бил спрян за проверка от свидетеля ** – мл. автоконтрольор при РУП М. Търново. След като се представил, свидетелят поискал от подсъдимия документите за проверка. Тогава се оказало, че Я. не притежава свидетелство за управление на МПС.

Св. Д** веднага уведомил оперативния дежурен при РУП М. Търново Н. Е**, който извършил справка в Автоматизираната информационна система. Установил, че подсъдимият извършва това нарушение – управление на автомобил без СУМПС – за втори път, като за предходното такова деяние имал влязло в сила наказателно постановление № ** г., т.е. второто деяние е извършено в едногодишния срок от наказването му по административен ред за първото такова. Съставен му е бил АУАН № ** г.

            Горната фактическа обстановка се установява от събраните по делото устни и писмени доказателства –обяснения на подсъдимия,показания на св. Д**, и писмените доказателства по БП № 54/2015г. по описа на РУП-Малко Търново, прочетени и приобщени по реда на чл.283 от НПК.

При така установената фактическа обстановка съдът счита, че с деянията си подс.Я.  е осъществил от обективна и субективна страна състава на престъпление по чл.343в, ал.2  вр.ал.1 от НК, като  на 27 март 2015 г. около 16,00 часа на главния път І – 9 на километър 292 е управлявал МПС ** без свидетелство за управление на МПС, като деянието е извършено в едногодишния срок от наказването му по административен ред с НП № ** г., влязло в сила на 29 декември 2014 г. за управление на МПС без свидетелство.

              След извършената преценка на данните по делото и на отегчаващите и смекчаващите вината и отговорността на подсъдимия обстоятелства съдът констатира, че в конкретния случай съдът следва да приложи разпоредбата на чл.78А от НК.За престъплението по чл.  343 В, ал.2,вр.ал.1 от НК  предвиденото за него наказание е лишаване от свобода до две години. Видно от свидетелството за съдимост , подсъдимия не е осъждан /реабилитиран по право/.С деянието не са      причинени имуществени вреди.         Не са налице ограниченията за освобождаване от наказателна отговорност, предвидени в чл. 78а, ал. 7 от НК. Не са налице множество престъпления,от престъплението няма причинена тежка телесна повреда или смърт, деецът не е бил в пияно състояние, както и престъплението не е извършено спрямо орган на власт при и по повод изпълнението на службата му. Същият е в млада възраст и осъзнава вината си.

л

V

          При тези факти съдът намира, че са налице едновременно условията, предвидени в чл.78а, ал.1 от НК за освобождаване на подсъдимия Я. от наказателна отговорност с налагане на административно наказание като му бъде наложена глоба в размер на 1500 лв. /хиляда и петстотин лева/.                                  

         Водим от горното съдът постанови присъдата си.

                                                                         РАЙОНЕН СЪДИЯ: