М О Т И В И   към Присъда № 29 /19.01.2013г. по НОХД  34/2013г.

 

 

         Производството е образувано по повод внесен за разглеждане обвинителен акт на РП -  ** срещу А.С., родена на ***г. в Р ** гражданин на ** непритежаваща документи за самоличност, неосъждана,   понастоящем в чужбина без известен адрес, с обвинение за това, че на **. в  района на село С**, община **,   влязъл през границата на страната от Република Турция  в Република България без разрешение от надлежните органи на властта и не през определените за това места- престъпление по чл.279 ал.1от НК.

         Съдът е дал ход на делото при условията на чл.269 ал.3 т.4 б.”а”от НПК.

         Представителят на държавното обвинение в съдебно заседание поддържа повдигнатото обвинение и пледира за реализиране на наказателната отговорност спрямо подсъдимия към определения от закона минимум.

Служебният защитник на подсъдимият, назначен във фазата на досъдебното производство – адв.Р., не оспорва фактическата обстановка, изложена в обвинителния акт.  Пледира при определяне на наказанието да се вземат предвид чистото съдебно минало и ниската степен на обществена опасност.

В резултат на съдебното дирене, съдът намира за установено от фактическа страна следното:

На **. свидетелят Т.А.Т., водач на автомобил при ГПУ- **, участвал в специализирана полицейска операция в района на с.С**, община **. Оперативни данни сочели, че група лица пеша са влезли през границата на страната от РТурция  в  РБългария в района на село С**  и че групата изчаквала пристигането на микробус в посочения район, с който да бъде извозена към вътрешността на страната. Около 23.00 часа  св.Т. и колегите, решили да подадат светлинни сигнали  с фаровете на служебния автомобил, в резултат на което от близката гора излезнало едно лице, с което издало точното местонахождение на групата.  Мобилният граничен отряд с помощта на двете служебни кучета задържали всички 14 лица от групата и отвели същата в ГПУ- ** за изясняване на случая. При извършената проверка се установило, че групата е от 11 сирийски граждани и три лица от турски произход, които не можели да докажат законното си пребиваване в страната. Една от задържаните сирийските граждани била подсъдимата А.С., родена на ***г. в Р ** гражданин на ** непритежаваща документи за самоличност, неосъждана. При задържането й подсъдимата не е оказала. Със заповед № 22/**.,издадена на основание чл.63 ал.1 от ЗМВР,   подсъдимата С. била задържана за срок от 24 часа в ГПУ- **.  При проведените беседи с лицето се установило, че подсъдимата С. е преминала държавната граница на Р.България от Р.Турция без надлежното разрешение на органите на властта и не през определените за това места, а именно в района на с.С**, общ.**. Спрямо подсъдимата С. със заповед рег.№ОЧ-19/15.06.2012г. на Началника на ГПУ-** е наложена ПАМ „Принудително отвеждане до границата на Р.България”, а данните на  подсъдимата били заложени в   информационната система АФИС на основание незаконно преминаване на границата. С двустранен протокол от 15.06.2012г. подсъдимата С. била върната на турските компетентни власти на основание спогодба между Турция и България от 1967г.

         Горната фактическа обстановка се доказва от събраните устни доказателства - показанията на св.Т., и приобщените на основание чл.283 от НПК  писмените доказателства – материали по ПД № 208/2012г. по описа на РУП-**, № 124 на РП-** .

ОБСЪЖДАНЕ НА ДОКАЗАТЕЛСТВАТА И ПРАВНИ ИЗВОДИ НА СЪДА:

При така установената фактическа обстановка съдът прие, че с гореописаните деяния подсъдимата  А.С., родена на ***г. в Р ** гражданин на ** непритежаваща документи за самоличност, неосъждана,   понастоящем в чужбина без известен адрес,  е осъществила от обективна и субективна страна състава на престъпление по чл.279 ал.1 от НК. От събраните безспорни доказателства по делото налага извода, че действията на подсъдимата С. са предварително обмислени и внимателно планирани, с ясно посочена цел. Подсъдимата С.  е влязла през границата на страната, знаейки, че не разполага с разрешение за преминаване на българската държавна граница и въпреки това е преминала същата на **. без разрешението на органите на властта, като е искала и целяла престъпния резултат.  В случая от обективна страна изпълнителното деяние  е осъществено от подсъдимата С. чрез действие като на **.  е  влязла през границата на страната без разрешение на надлежните органи на властта на ГКПП-**.

Субект на престъплението е подсъдимата А.С., родена на ***г. в Р ** гражданин на ** непритежаваща документи за самоличност, неосъждана,  неосъждана,   понастоящем в чужбина без известен адрес,  за която няма данни да страда от умствена недоразвитост, продължително или краткотрайно разстройство на съзнанието, да не разбира свойството или значението на извършеното или да не може да ръководи постъпките си, следователно вменяемо наказателноотговорно лице.

От субективна страна деянията са извършени от подсъдимата С. с пряк умисъл, тъй като е съзнавала общественоопасния характер на деянията, предвиждала е общественоопасните им последици и е искала настъпването им съгласно чл.11 ал.2 от НК.

ОПРЕДЕЛЯНЕ НА НАКАЗАНИЕТО:

          При определяне вида и размера на наказанието съобразно изискването на чл.54 НК, съдът намира, че макар престъплението, извършено от подсъдимата  да е против дейността на държавни органи, то в случая извършеното от  А.С., родена на ***г. в Р ** гражданин на ** непритежаваща документи за самоличност, неосъждана,  понастоящем в чужбина без известен адрес,  престъпление по чл.279 ал.1 от НК не се отличава с по-висока обществена опасност в сравнение с обикновените случаи на престъпление от същия вид. Съдът отчита и ниската обществената опасност на подсъдимата– същата е с необременено съдебно минало и не е оказала съпротива при задържането, които обстоятелства от своя страна са смекчаващи отговорността. При тези данни и с оглед изпълнение целите на наказанието, съобразно изискването на чл.36 НК – да се поправи и превъзпита дееца към спазване на законите и добрите нрави, да се въздейства предупредително върху него и му се отнеме възможността да върши други престъпления и да се въздейства възпитателно и предупредително върху другите членове на обществото, съдът наложи на подсъдимата С. наказание лишаване от свобода за срок от три месеца и глоба в размер на сто лева, като на основание чл.66 от НК отложи изпълнението на така наложеното наказание ЛОС за срок от три години.

         Мотивиран от горното съдът постанови присъдата си.

 

                                    РАЙОНЕН СЪДИЯ: