Р Е Ш Е Н И Е

      гр. **, 17.02.2012г.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

МАЛКОТЪРНОВСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД, наказателен състав, в публично съдебно заседание на седемнадесети февруари две хиляди и дванадесета година, в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: МАРИЯ МОСКОВА

при секретаря М.Д.  и с участието на прокурор …………….., като разгледа докладваното от председателя НАХД  № 33/2012 г. по описа на съда, за да се произнесе, съобрази:

         Производството е по чл. 4 и сл. от Указа за борба с дребното хулиганство .

Производството е образувано по повод акт за констатиране проява на дребно хулиганство № 12/16.02.2012г., съставен на М.С.С. с ЕГН ********** *** , внесен в съда от РУП-** с писмо с вх.№223/17.02.2012г.  Към акта са приложени: докладна записка от Д.В.К.,  обяснения от лицето М.С.С.,  както и показанията на свидетелите Я.Х.Д., К.М.А., ** В. **ов и ** ** .

С акта е констатирано, че на 10.02.2012г. около 18.00 часа, в село **, община **, в заведение „Рио” нарушителят М.С.С. е извършил непристойни действия, изразяващи се в нанасянето на побой на лицето ** М.А. с ЕГН **********, с което нарушил обществения ред и спокойствието на гражданите.

Нарушителят  дава пред съда подробни обяснения по случая,  признава се за виновен и изразява съжаление за стореното.

Районна прокуратура – гр. **, надлежно уведомена, съгласно чл. 5, ал. 2 от УБДХ,  не се представлява  в съдебното заседание и не представя становище.

След преценка поотделно и в съвкупност на събрания по делото доказателствен материал, съдът намира за установено следното от фактическа и правна страна:

Нарушителят М.С.С. с ЕГН ********** ***, с българско гражданство, **”.

В късния следобяд на 02.02.2012г.  нарушителят М.С.С. посетил заведението „Рио” в село **, където седнал и си поръчали един чай. Малко по-късно в заведението влезнал и  брат му ** ** , който го търсел по работа. ** ** решил да ичака брат си М. да си изпие чая, като застнал прав до него и в близост до печката. Пет минути след това в заведението влезнал  и  ** М.А., който веднага изразил гласно недоволствието си от присъствието на нарушителят и брат му в заведението, отправяйки към тях думите ”Тука е забранено за градешки, да си тръгвате веднага” и се приближил към тях. ** ** му възразил с думите: „Тука си има собственик, който да каже кой да си тръгва и кой не, какъв си ти да кажеш?” ** М. му отговорил с думите „Аз казвам тука!” Словесния конфликт между двамата прерастнал в сбиване. ** М.А. взел празна бирена бутилка от намиращата се в близост каса и нанесъл силен удар с нея на ** ** по главата в областта на темето. В резултата на удара ** ** за няколко секунди бил неадекватен, а брат му М. го прихванал, за да не падне на земята. ** М. посегнал към второ празно шише от безалкохолно, но не успял да нанесе удар с него, тъй като М.С. се намесил и го отнел от ръката му. Малко след това ** ** се съвзел и нанесъл бързо 3-4 силни удара с юмрук  по главата ** М., а нарушителят М.С. се притекъл на помощ на брат си, като и той ударил с юмрук ** М.. От нанесените удари  ** М. се свлякъл на земята, а нарушителят издърпал брат си навън от заведението и конфликта, който бил предизвикан от потърпевшият ** М.,  бил преустановен.  Пристигналите на място дежурни полицейски служители от РУП-** заварили окървавен ** М. да се подпира на барплота в заведението, а по земята - следи от счупени шишета. Започнали незабавно да снемат сведения от присъстващите в заведението, а след това издирили за обяснения нарушителят и брат му.

Гореизложената фактическа обстановка се установи от обясненията на М.С., показанията на разпитаните в хода на съдебното производство свидетели, както и от приетите и приобщени към делото писмени доказателства: докладна записка от Д.В.К., сведения от ** В. **ов и ** **. Съдът кредитира изцяло показанията на св.К. и на св.Я.Д. и частично обясненията на нарушителят и показанията на св.К.А., предвид факта, че последният е брат на потърпевшият ** М..

 

При съпоставка и анализ на свидетелските показания и обясненията на нарушителя, несъмнено се доказва, че е била извършена непристойна проява от страна на лицето М.С. такава, каквато е отразена  в акта за констатиране на дребно хулиганство. Установи се по делото, че М.С. е осъществил от обективна страна състава на нарушението по чл.1, ал.2 УБДХ – събраха се безспорни данни за извършена от сочения за нарушител непристойна проява, изразена в нанасяне на побой на лицето **  М.,  на публично място пред повече хора, с което нарушил обществения ред и спокойствието на гражданите – административно нарушение по чл.1 ал.2 от УБДХ.

Съгласно чл. 1 ал. 2 от УБДХ, дребно хулиганство по смисъла на този указ е непристойна проява, изразена в употреба на ругатни, псувни или други неприлични изрази на публично място пред повече хора, в оскърбително отношение и държане към гражданите, към органите на властта или на обществеността или в скарване, сбиване или други подобни действия, с които се нарушава общественият ред и спокойствие, но поради своята по-ниска степен на обществена опасност не представлява престъпление по чл. 325 от Наказателния кодекс. Предвид по - ниската си обществена опасност от хулиганството по НК, дребното хулиганство е административно нарушение по смисъла на чл. 6 ЗАНН. Според цитираната разпоредба на УБДХ проявите на дребно хулиганство са конкретизирани в три групи: употреба на ругатни, псувни или други неприлични изрази на публично място пред повече хора; оскърбително отношение към гражданите или органите на властта или на обществеността; скарване, сбиване или други подобни действия, с които се нарушава общественият ред и спокойствие. За да е осъществен състав на дребно хулиганство, следва да е извършено деяние, което с оглед своите обективни и субективни признаци, да попада към една от посочените групи.

В конкретния случай по делото това  бе установено.В този смисъл  след като е налице деяние, което осъществява обективните и субективните признаци на състава на дребното хулиганство, очертани в разпоредбата на чл. 1, ал. 2 УБДХ , е налице и визираното административно нарушение, за което следва да бъде наложено едно от наказанията по чл. 1, ал. 1 от същия указ.

Съдът, като взе предвид конкретната обществена опасност на деянието и нарушителя, дадените от него обяснения в съдебно заседание, събраните по делото гласни доказателства, както и писмените доказателства по преписката, намира, че за поправянето и превъзпитанието на дееца е необходимо да му се наложи предвиденото в чл.1 ал.1 т.2 от УБДХ  административно наказание “глоба”, която според съда следва да е в минималния размер. При определяне на наказанието съдът отчете обществената опасност на деянието и дееца, взе предвид факта, че деянието е осъществено непосредствено пред заведение и очевидци на инцидента са били около 6-7 лица, както и  обстоятелството, че нарушителят е засегнал неприкосновеността на личността, с което демонстрира неуважение към обществения ред и спокойствието на гражданите. Съдът счита, че с така наложеното наказание ще се изпълни личната и генералната превенция по отношение на нарушителя и гражданите на обществото, както и целите на наказанието, визирани в чл.36 от НК.

                   Съгласно разпоредбата на чл.7 ал.2 от УБДХ /ДВ бр.93 от 2011г./постановеното решението подлежи на обжалване пред Бургаски окръжен съд в двадесет и четири часов срок считано от постановяването му на касационните основания, предвидени в НПК.

                   Мотивиран от горното и на основание чл.6 ал.1 б.”а” от УБДХ, съдът

 

Р   Е   Ш   И   :

 

                   ПРИЗНАВА  М.С.С. с ЕГН ********** ***, с българско гражданство, **”, ЗА ВИНОВЕН в това, че на  10.02.2012г. около 18.00 часа, в село **, община **, в заведение „Рио” е извършил непристойни действия, изразяващи се в нанасянето на побой на лицето ** М.А. с ЕГН **********,  като на основание  чл.1 ал.1 т.2 във връзка с чл.6 ал.1 б.”а” от УБДХ,  НАЛАГА на М.С.С. с ЕГН ********** със снета по-горе самоличност административно наказание “глоба” в размер на 100 /сто/ лева.

                   Решението подлежи на обжалване пред Бургаски окръжен съд в двадесет и четири часов срок считано от постановяването му на касационните основания, предвидени в НПК.

В случай на обжалване, насрочвам делото пред Бургаски окръжен съд за 20.02.2012г. от 14.00 часа

След влизане в сила, копие от решението да се връчи на Началника на РУП-** за сведение.

 

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ: