Р Е Ш Е Н И Е

      гр. Малко Търново, 13.02.2012г.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

МАЛКОТЪРНОВСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД, наказателен състав, в публично съдебно заседание на тринадесети февруари две хиляди и дванадесета година, в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: МАРИЯ МОСКОВА

при секретаря М.Д.  и с участието на прокурор …………….., като разгледа докладваното от председателя НАХД  № 30/2012 г. по описа на съда, за да се произнесе, съобрази:

         Производството е по чл. 4 и сл. от Указа за борба с дребното хулиганство .

Производството е образувано по повод акт за констатиране проява на дребно хулиганство №8/09.02.2012г., съставен на И.Г.К. с ЕГН ********** *** , внесен в съда от РУП-Малко Търново с писмо с вх.№178/13.02.2012г.  Към акта са приложени: докладна записка от Д.В.К., докладна записка от Т.Д.Д., обяснения от лицето И.Г.К.,  както и показанията на свидетелите Б.В.М. и М.В.М. .

С акта е констатирано, че на 02.02.2012г. около 21.30ч., в гр.Малко Търново, на ул.”Родопи” пред заведение „Скритият мъж” /Цингаверната/ И.Г.К. е извършил непристойни действия, изразяващи се в нанасянето на побой на лицето М.В.М. с ЕГН **********, с което нарушил обществения ред и спокойствието на гражданите.

Нарушителят  дава пред съда подробни обяснения по случая,  признава се за виновен и изразява съжаление за стореното.

Районна прокуратура – гр. Малко Търново, надлежно уведомена, съгласно чл. 5, ал. 2 от УБДХ,  не се представлява  в съдебното заседание и не представя становище.

След преценка поотделно и в съвкупност на събрания по делото доказателствен материал, съдът намира за установено следното от фактическа и правна страна:

Нарушителят И.Г.К. с ЕГН ********** *** , с българско гражданство, женен, неосъждан, работи като дървосекач в ЕТ ”Брод” .

На 02.02.2012г. нарушителят празнувал  „Петльов ден”  в дома си, находящ се в близост до заведението „Скритият мъж” /Цингаверната/ на ул.”Родопи в гр.Малко Търново. Вечерта протичала нормално, когато около 21.30ч.  племенницата му казала, че празнуващите в заведението се сбили. Тъй като във въпросното заведение празнували и роднини на нарушителят, последният веднага тръгнал към заведението със жена  си  Катя, за да окаже помощ на близките си в случай на необходимост. На около 50 метра от заведението видял, че синът му ** и снаха му М. се карат пред заведението, като снаха му блъскала силно сина му. Понеже не бил доволен от поведението на снаха си нарушителят И.К. се приближил към тях и нанесъл няколко шамара на снаха си М., а жена му Катя отправила обидни и оскърбителни думи  към снаха си –„Пияница, курва! Зоро ви ебе и трите сестри”. Пристигналите на място дежурни служители на РУП-Малко Търново преустановили конфликта.

Всички разпитани свидетели са категорични в показанията си, че нарушителят е нанесъл побой на лицето М.М..

Гореизложената фактическа обстановка се установи от обясненията на И.Г.К., показанията на разпитаните в хода на съдебното производство свидетели, както и от приетите и приобщени към делото писмени доказателства: докладна записка от Д.В.К., докладна записка от Т.Д.Д..

При съпоставка и анализ на свидетелските показания и обясненията на нарушителя, несъмнено се доказва, че е била извършена непристойна проява от страна на лицето  И.Г.К. такава, каквато е отразена  в акта за констатиране на дребно хулиганство. Установи се по делото, че И.Г.К. е осъществил от обективна страна състава на нарушението по чл.1, ал.2 УБДХ – събраха се безспорни данни за извършена от сочения за нарушител непристойна проява, изразена в нанасяне на побой на лицето М.М.,  на публично място пред повече хора, с което нарушил обществения ред и спокойствието на гражданите – административно нарушение по чл.1 ал.2 от УБДХ.

Съгласно чл. 1 ал. 2 от УБДХ, дребно хулиганство по смисъла на този указ е непристойна проява, изразена в употреба на ругатни, псувни или други неприлични изрази на публично място пред повече хора, в оскърбително отношение и държане към гражданите, към органите на властта или на обществеността или в скарване, сбиване или други подобни действия, с които се нарушава общественият ред и спокойствие, но поради своята по-ниска степен на обществена опасност не представлява престъпление по чл. 325 от Наказателния кодекс. Предвид по - ниската си обществена опасност от хулиганството по НК, дребното хулиганство е административно нарушение по смисъла на чл. 6 ЗАНН. Според цитираната разпоредба на УБДХ проявите на дребно хулиганство са конкретизирани в три групи: употреба на ругатни, псувни или други неприлични изрази на публично място пред повече хора; оскърбително отношение към гражданите или органите на властта или на обществеността; скарване, сбиване или други подобни действия, с които се нарушава общественият ред и спокойствие. За да е осъществен състав на дребно хулиганство, следва да е извършено деяние, което с оглед своите обективни и субективни признаци, да попада към една от посочените групи.

В конкретния случай по делото това  бе установено.В този смисъл  след като е налице деяние, което осъществява обективните и субективните признаци на състава на дребното хулиганство, очертани в разпоредбата на чл. 1, ал. 2 УБДХ , е налице и визираното административно нарушение, за което следва да бъде наложено едно от наказанията по чл. 1, ал. 1 от същия указ.

Съдът, като взе предвид конкретната обществена опасност на деянието и нарушителя, дадените от него обяснения в съдебно заседание, събраните по делото гласни доказателства, както и писмените доказателства по преписката, намира, че за поправянето и превъзпитанието на дееца е необходимо да му се наложи предвиденото в чл.1 ал.1 т.2 от УБДХ  административно наказание  “глоба”, която според съда следва да е в размер на 100 лева. При определяне на наказанието съдът отчете обществената опасност на деянието и дееца, взе предвид факта, че деянието е осъществено непосредствено пред заведение и очевидци на инцидента са били около 30 лица, както и  обстоятелството, че нарушителят е засегнал неприкосновеността на личността, с което демонстрира неуважение към обществения ред и спокойствието на гражданите. Съдът счита, че с така наложеното наказание ще се изпълни личната и генералната превенция по отношение на нарушителя и гражданите на обществото, както и целите на наказанието, визирани в чл.36 от НК.

                   Съгласно разпоредбата на чл.7 ал.2 от УБДХ /ДВ бр.93 от 2011г./постановеното решението подлежи на обжалване пред Бургаски окръжен съд в двадесет и четири часов срок считано от постановяването му на касационните основания, предвидени в НПК.

                   Мотивиран от горното и на основание чл.6 ал.1 б.”а” от УБДХ, съдът

 

Р   Е   Ш   И   :

 

                   ПРИЗНАВА И.Г.К. с ЕГН ********** *** , с българско гражданство, женен, неосъждан, работи като дървосекач в ЕТ ”Брод”, ЗА ВИНОВЕН  в това, че на  02.02.2012г. около 21.30ч., в гр.Малко Търново, на ул.”Родопи” пред заведение „Скритият мъж” /Цингаверната/ е извършил деянието, описано в Акт № 8/09.02.2012г. на РУП на МВР - Малко Търново,  а именно  - нанесъл побой на лицето М.В.М. с ЕГН **********  , като на основание  чл.1 ал.1 т.2 във връзка с чл.6 ал.1 б.”а” от УБДХ,  НАЛАГА на И.Г.К. с ЕГН **********  със снета по-горе самоличност административно наказание “глоба” в размер на 100 лева.

                   Решението подлежи на обжалване пред Бургаски окръжен съд в двадесет и четири часов срок считано от постановяването му на касационните основания, предвидени в НПК.

В случай на обжалване, насрочвам делото пред Бургаски окръжен съд за 16.02.2012г. от 14.00 часа

След влизане в сила, копие от решението да се връчи на Началника на РУП-Малко Търново.

 

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ: