Р Е Ш Е Н И Е

 

№      гр. Малко Търново, 27.08.2010 г.

 

В  И М Е Т О  Н А  Н А Р О Д А

 

Районен съд ***                                          Наказателен състав

на двадесет и шести август                                    две хиляди и десета година

в публичното заседание в следния състав :

                                                             

    РАЙОНЕН СЪДИЯ : МАРИЯ МОСКОВА

 

Секретар : К.М.

Прокурор : Райко Стоянов

като разгледа докладваното от съдия Москова

наказателно административен характер дело номер 28 по описа на съда за 2010 година, за да се произнесе взе предвид следното :

       

         Производството по делото е образувано по внесено постановление от Районна прокуратура ***, с предложение за освобождаване на И.Е.А., ЕГН **********,***, от наказателна отговорност и налагане на административно наказание „глоба” за извършено от него престъпление по чл.343в, ал.2 от НК.

            В съдебно заседание обвиняемият, редовно призован, не се явява лично.

           За Районна прокуратура *** в с.з. се явява прокурор Р.Стоянов.

Съдът, като прецени събраните по делото доказателства, намира за установено следното :

По фактите :

Обвиняемият И.Е.А., ЕГН **********,  е роден на ***г*** ***, живущ ***, не е освобождаван от наказателна отговорност с налагане на административно наказание по реда на глава VІІІ, раздел ІV от НК.

С наказателно постановление № ***г. на началник РУ на МВР ***, влязло в сила на 14.04.2010 г., на обвиняемия е наложено наказание „глоба” в размер на 200 лева за това, че на 14.03.2010 г. управлява МПС без да притежава свидетелство за управление на МПС – нарушение на 150 от ЗДвП.

На 19.04.2010 г.  около 11.00 часа по път І-9 на КПП „Босна” наряд на ГПУ-Малко Търново е спрял за проверка л.а. ВАЗ 2101 с държ.рег.№ ***, собственост на *** с водач И.Е.А., ЕГН **********, който не представя свидетелство за управление на МПС и талон към него. Пристигналият на мястото ***- мл.автоконтрольор при РУ-Малко Търново направил справка, че водачът не притежава свидетелство за управление на МПС и е неправоспособен водач. За това нарушение ***- мл.автоконтрольор при РУ-Малко Търново  съставя на обвиняемия акт за установяване на административно нарушение ( л.4 от досъдебното производство ), предявен на А. и подписан от него.

По доказателствата :

            Така описаната фактическа обстановка се установява по безспорен начин от показанията на разпитания в досъдебното производство св.С***, обясненията на обвиняемия, както и писмените доказателства по делото – справка за съдимост на обвиняемия, АУАН от 19.04.2010 г., наказателно постановление № ***г. Съдът цени посочените доказателства като непротиворечиви и изясняващи в цялост фактите от предмета на доказване.

            По правото :

Престъплението по чл. 343в, ал.2 НК е формално, на просто извършване и за неговата съставомерност не се изисква друг съставомерен резултат. От обективна страна е достатъчно деецът да управлява МПС в едногодишен срок, след като е бил наказан по административен ред за управление на МПС без съответно свидетелство. Други изисквания за съставомерността на деянието законодателят не е поставил. Затова и с факта на самото управление при изложените предпоставки деецът осъществява признаците на престъплението. В този смисъл обвиняемият е осъществил от обективна страна престъпния състав на чл.343в, ал.2 НК.

От субективна страна престъплението е извършено при форма на вина пряк умисъл, тъй като обвиняемият е съзнавал, че е наказан по административен ред за управление на МПС без съответно свидетелство за управление, и въпреки това преди да изтече една година от влизане в сила на акта, с който му е наложено административно наказание за това нарушение, отново управлява МПС без да притежава съответно свидетелство за управление.

Налице са всички предвидени в чл.78а от НК предпоставки за освобождаване на обвиняемия от наказателна отговорност и налагането му на административно наказание – за престъплението се предвижда наказание лишаване от свобода до две години, обвиняемият не е осъждан и не е освобождаван от наказателна отговорност по реда на този раздел и от престъплението няма причинени имуществени вреди.

По отношение на наказанието :

Обществената опасност на този вид престъпления се обуславя от непосредствения обект на засягане. Това са обществените отношения, свързани с безопасността на транспорта, досежно транспортните средства и съоръжения и здравето и живота на хората. В този смисъл управлението на МПС без свидетелство за управление при хипотезата на конкретната правна норма съставлява престъпление с висока степен на обществена опасност, която не следва да се омаловажава, само защото наред с допуснатото нарушение не са настъпили имуществени вреди или други вредни последици.

Вярно е, че обвиняемият прави самопризнания, но видно от доказателствата по делото преди деянието, за което му се търси отговорност в настоящото производство, той е управлявал лек автомобил, без да притежава съответното свидетелство за това, което го прави обществено опасен в по-висока степен.

            Съдът като взе предвид смекчаващите ( съжаление за извършеното от страна на обвиняемия, който е млад човек и е безработен ) и отегчаващите         ( склонност към управление на МПС без съответното свидетелство ) отговорността обстоятелства, намира, че следва да се наложи наказание „глоба”  в размер на 1000 лева , което наказание според съда би изиграло необходимата превантивна и превъзпитателна роля спрямо обвиняемия за в бъдеще да се въздържа от извършване на престъпления и се явява справедливо.

           Мотивиран от гореизложеното и на основание чл. 378, ал.4, т.1 от НПК Районен съд ***

 

Р Е Ш И :

 

ПРИЗНАВА И.Е.А., ЕГН **********,***, роден на ***г*** *** , за ВИНОВЕН в това, че на 19.04.2010 г. около 11.00 часа по главен път І-9 в местността „Босна” управлявал л.а. ВАЗ 2101 с държ.рег.№ ***, без съответното свидетелство за управление на МПС в едногодишен срок от наказването му по административен ред за такова деяние с наказателно постановление № 16/24.03.2010г. на началник на РУ на МВР ***, влязло в сила на 14.04.2010 г., поради което на основание чл.343в, ал.2, вр. ал.1, вр. чл.78а от НК го ОСВОБОЖДАВА от наказателна отговорност и му налага административно наказание „глоба” в размер на 1 000 ( хиляда ) лева.

      Решението може да бъде обжалвано и протестирано в 15-дневен срок от съобщаването му пред Бургаския окръжен съд.

 

                                                                       РАЙОНЕН СЪДИЯ :