П Р О Т О К О Л

 

               Гр.**     2011 година

 

МАЛКО ТЪРНОВСКИ РАЙОНЕН СЪД в открито публично съдебно заседание  на         16.05.2011г.   в  състав:

 

                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ: М.Москова

                             Съдебни заседатели:

 

при участие на секретар:…..………….М.Д..…………………………

и прокурора     Борис Луков         сложи за разглеждане

НОХ дело  №28  по описа за 2011 год.                                                 докладвано от съдията Москова……………………………………………………………..

На именното повикване в 14.00 часа се явиха   …… ……………………………

     Подсъдимият С.Д.Й. ***., ведно с редовно упълномощен адв.Р. – БАК.

     За МТРП се явява прокурора Борис Луков.              Свидетелят К.Г.К., редовно призован се явява в с.з.лично.

     Прокурора-Да се даде ход на делото.

     Адв.Р.-Да се даде ход на делото.

Съдът,като намери, че няма пречки на процесуалните правила,

ОПРЕДЕЛИ:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО:

Снема самоличността на подсъдимия:

С.Д.Й. роден на ***г***, постоянен и настоящ адрес ***3, ЕГН:**********, българин, български гражданин,  ** образование,**. Получил съм препис от обв.акт.

Прокурора- На осн.чл.384 НПК, позволява споразумение да се сключи и в с.з. след внасяне на обв.акт. Заявявам че с насрещната страна сме постигнали съгласие, предвид което моля свидетеля да бъде освободен.

Адв.Р.- Моля да допуснете до разглеждане сключеното м/у страните споразумение предвид което моля свидетеля да бъде освободен.

Съдът с оглед изявлението на страните освобождава свидетеля.

СЪДЪТ,

ОПРЕДЕЛИ:

ПРОДЪЛЖАВА СЪДЕБНОТО ПРОИЗВОДСТВО при условията на чл.384 НПК.

Прокурора Предоставям на съда в писмен вид сключеното м/у страните споразумение съгласно което:

1. Подсъдимия С.Д.Й., роден на ***г***, постоянен и настоящ адрес ***3,българин, български гражданин,  **, ** образование, ЕГН:**********, се ПРИЗНАВА за ВИНОВЕН  в това, че на 30.04.2011г. около  20.40часа на ул.”**” в с.**, общ.** управлявал МПС - л.а. “**” с ** с концентрация на алкохол в кръвта си над 1,2 на хиляда, а именно - 2,09 на хиляда, установено по надлежния ред с техническо средство Алкомер-931, с фабричен №0246480  -  престъпление по чл.343б ал.І от НК,

2. Деянието е извършено от подсъдимия Савов виновно при форма на вината пряк умисъл на осн.чл.11 ал.ІІ от НК.

3. За посоченото в т.1 престъпление на подсъдимия се налага наказание при условията на чл.54 от НК – ЛОС за срок от три месеца., като ЛОС се отлага на осн.чл.66 от НК, за срок от три години.

4. Разноски по делото няма.

5. На осн.чл.343г от НК се лишава от право да управлява МПС за срок от шест месеца, като на основание чл.59 ал.ІV от НК, приспада времето през което осъдения е бил лишен по административен ред от възможността да упражнява това право, а именно 30.04.2011г.

Съдът, на основание чл.382 ал.V от НПК,  предлага на страните промяна в така постигнатото споразумение досежно лишаването на подсъдимия от правото да управлява МПС, като предлага на страните подсъдимия да бъде лишен за срок от девет месеца, като съответно се приспадне времето през което е бил лишен по административен ред от това право.

Прокурора – Съгласни сме т.5 става - На осн.чл.343г от НК, се лишава от право да управлява МПС, за срок от девет месеца.

Адв.Р.- Съгласни сме т.5 става - На осн.чл.343г от НК, се лишава от право да управлява МПС, за срок от девет месеца.

Подсъдимия- Съгласен съм т.5 става - На осн.чл.343г от НК, се лишава от право да управлява МПС, за срок от девет месеца.

Подсъдимия- Разбирам обвинението.Признавам се за виновен.Разбирам последиците от споразумението, съгласен съм с тях и доброволно съм подписал споразумението.

 

Декларирам, че се отказвам от съдебно разглеждане на делото по общия ред.

 

                             ПОДСЪДИМ:

/С.Д.Й./

 

 

С П О Р А З У М Е Л И   С Е:

 

 

ПРОКУРОР:                         ПОДСЪДИМ:

/Борис Луков/                     /С.Д.Й./

 

                                  ЗАЩИТНИК:

                                  Адв.Д.Р./

 

 

Съдът с оглед изявлението на страните, като намери, че окончателното споразумение на страните не противоречи на закона и морала, и на осн.чл.384, вр.чл.382 ал.VІ НПК,

ОПРЕДЕЛИ:

ОДОБРЯВА окончателното споразумение между страните, съгласно което, ПРИЗНАВА за ВИНОВЕН  подсъдимия С.Д.Й., роден на ***г***, постоянен и настоящ адрес ***3, българин, български гражданин,  **, ** образование, ЕГН:**********, в това, че на 30.04.2011г. около  20.40часа на ул.”**” в с.**, общ.** управлявал МПС - л.а. “**” с ** с концентрация на алкохол в кръвта си над 1,2 на хиляда, а именно - 2,09 на хиляда, установено по надлежния ред с техническо средство Алкомер-931, с фабричен №0246480  -  престъпление по чл.343б ал.І от НК.

2. Деянието е извършено от подсъдимия Савов виновно при форма на вината пряк умисъл на осн.чл.11 ал.ІІ от НК.

3. НАЛАГА на подсъдимия С.Д.Й., със снета по-горе самоличност, наказание при условията на чл.54 от НК – ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА  за срок от ТРИ МЕСЕЦА.

На основание чл.66 от НК, ОТЛАГА изпълнението на така наложеното наказание ЛОС, за срок от ТРИ ГОДИНИ.

4. Разноски по делото няма.

5.На осн.чл.343г, вр.чл.37 т.7 от НК, лишава подсъдимия С.Д.Й. със снета по-горе самоличност от правото да управлява МПС за срок от ДЕВЕТ  МЕСЕЦА, като на основание чл.59 ал.ІІІ от НК, приспада времето през което осъдения е бил лишен по административен ред от възможността да упражнява това право, а именно 30.04.2011г.

Съдът, на основание чл.24 ал.ІІІ от НПК,

ОПРЕДЕЛИ:

ПРЕКРАТЯВА производството по НОХД №28/2011г.

Определението за прекратяване подлежи на обжалване в 7дневен срок пред Бургаски Окръжен съд.

  

Приключи с.з. в 14.30ч.

Протокола изготвен в с.з.

 

 

                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

                                  Секретар: