Р Е Ш Е Н И Е

      гр. Малко Търново, 13.02.2012г.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

МАЛКОТЪРНОВСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД, наказателен състав, в публично съдебно заседание на тринадесети февруари две хиляди и дванадесета година, в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: МАРИЯ МОСКОВА

при секретаря М.Д.  и с участието на прокурор …………….., като разгледа докладваното от председателя НАХД  № 27/2012 г. по описа на съда, за да се произнесе, съобрази:

         Производството е по чл. 4 и сл. от Указа за борба с дребното хулиганство .

Производството е образувано по повод акт за констатиране проява на дребно хулиганство №5/09.02.2012г., съставен на С.К.С. с ЕГН ********** ***, внесен в съда от РУП-Малко Търново с писмо с вх.№175/ 13.02.2012г.  Към акта са приложени: докладна записка от Д.В.К., докладна записка от ****, обяснения от лицето С.К.С.,  както и показанията на свидетелите М. Станчев Д. и М.С.Д..

С акта е констатирано, че на 02.02.2012г. около 21.30ч., в гр.Малко Търново, на ул.”Родопи” пред заведение „Скритият мъж” /Цингаверната/ С.К.С.  е извършила непристойни действия, изразяващи се в нанасянето на побой на лицето М.С.Д. с ЕГН **********, с което нарушила обществения ред и спокойствието на гражданите.

Нарушителката  дава пред съда подробни обяснения по случая,  признава се за виновна и изразява съжаление за стореното.

Районна прокуратура – гр. Малко Търново, надлежно уведомена, съгласно чл. 5, ал. 2 от УБДХ,  не се представлява  в съдебното заседание и не представя становище.

След преценка поотделно и в съвкупност на събрания по делото доказателствен материал, съдът намира за установено следното от фактическа и правна страна:

Нарушителката С.К.С. с ЕГН ********** ***, , е с българско гражданство, живее на съвместни начала, неосъждана, безработна.

На 02.02.2012г. нарушителката заедно с Златин Хюсев и други техни близки празнували „Петльов ден”  в заведението „Скритият мъж” /Цингаверната/ на ул.”Родопи в гр.Малко Търново. Вечерта протичала нормално, но в един момент   около 21.30ч. под въздействието на употребения алкохол, два роднински рода от празнуващите се спречкали помежду си , започнали да си отправят обидни реплики, да чупят чаши и бирени бутилки. Това им поведение направило негативно впечатление на управителката на заведението, която първоначално няколко пъти  им направила забележка да престанат,  а накрая заявила, че затваря заведението и подала сигнал на тел.112,за да не ескалира ситуацията. Посетителите излезнали навън, където конфликта прерастнал в масово сбиване. М.Д. взел едно дърво и посегнал да удари с него Златин Хюсев - мъжа на С.С.. Последната се опитала да защити мъжа си, като започнала да блъска М.Д.. В този момент М.Д. хванала за косите С., в резултат на което нарушителката С.С. и М.Д. се сбили, като С. скубала за косите М. и й нанесла удари с ръце. Пристигналите на място дежурни служители на РУП-Малко Търново заварили пред заведението скупчени около 30 лица, които крещели и си разменяли обидни реплики и закани, а вътре в заведението – изпочупени бутилки от бира и чаши и разхвърляни маси и столове. Започнали да разпръскват незабавно групата, като поискали и подкрепление.

Всички разпитани свидетели са категорични в показанията си, че нарушителката е нанесла побой на лицето М.Д. и с тези си действия си е нарушил обществения ред и спокойствие.

Гореизложената фактическа обстановка се установи от обясненията на С.С., показанията на разпитаните в хода на съдебното производство свидетели, както и от приетите и приобщени към делото писмени доказателства: докладна записка от Д.В.К., докладна записка от ****.

При съпоставка и анализ на свидетелските показания и обясненията на нарушителя, несъмнено се доказва, че е била извършена непристойна проява от страна на лицето С.С. такава, каквато е отразена  в акта за констатиране на дребно хулиганство. Установи се по делото, че С.С. е осъществила от обективна страна състава на нарушението по чл.1, ал.2 УБДХ – събраха се безспорни данни за извършена от сочената за нарушител непристойна проява, изразена в нанасяне на побой на лицето М.Д.,  на публично място пред повече хора, с което нарушил обществения ред и спокойствието на гражданите – административно нарушение по чл.1 ал.2 от УБДХ.

Съгласно чл. 1 ал. 2 от УБДХ, дребно хулиганство по смисъла на този указ е непристойна проява, изразена в употреба на ругатни, псувни или други неприлични изрази на публично място пред повече хора, в оскърбително отношение и държане към гражданите, към органите на властта или на обществеността или в скарване, сбиване или други подобни действия, с които се нарушава общественият ред и спокойствие, но поради своята по-ниска степен на обществена опасност не представлява престъпление по чл. 325 от Наказателния кодекс. Предвид по - ниската си обществена опасност от хулиганството по НК, дребното хулиганство е административно нарушение по смисъла на чл. 6 ЗАНН. Според цитираната разпоредба на УБДХ проявите на дребно хулиганство са конкретизирани в три групи: употреба на ругатни, псувни или други неприлични изрази на публично място пред повече хора; оскърбително отношение към гражданите или органите на властта или на обществеността; скарване, сбиване или други подобни действия, с които се нарушава общественият ред и спокойствие. За да е осъществен състав на дребно хулиганство, следва да е извършено деяние, което с оглед своите обективни и субективни признаци, да попада към една от посочените групи.

В конкретния случай по делото това  бе установено.В този смисъл  след като е налице деяние, което осъществява обективните и субективните признаци на състава на дребното хулиганство, очертани в разпоредбата на чл. 1, ал. 2 УБДХ , е налице и визираното административно нарушение, за което следва да бъде наложено едно от наказанията по чл. 1, ал. 1 от същия указ.

Съдът, като взе предвид конкретната обществена опасност на деянието и нарушителя, дадените от него обяснения в съдебно заседание, събраните по делото гласни доказателства, както и писмените доказателства по преписката, намира, че за поправянето и превъзпитанието на дееца е необходимо да му се наложи предвиденото в чл.1 ал.1 т.2 от УБДХ  административно наказание “глоба”, която според съда следва да е в размер на 100 лева. При определяне на наказанието съдът отчете обществената опасност на деянието и дееца, взе предвид факта, че деянието е осъществено непосредствено пред заведение и очевидци на инцидента са били около 30 лица, както и  обстоятелството, че нарушителят е засегнал неприкосновеността на личността, с което демонстрира неуважение към обществения ред и спокойствието на гражданите. Съдът счита, че с така наложеното наказание ще се изпълни личната и генералната превенция по отношение на нарушителя и гражданите на обществото, както и целите на наказанието, визирани в чл.36 от НК.

                   Съгласно разпоредбата на чл.7 ал.2 от УБДХ /ДВ бр.93 от 2011г./постановеното решението подлежи на обжалване пред Бургаски окръжен съд в двадесет и четири часов срок считано от постановяването му на касационните основания, предвидени в НПК.

                   Мотивиран от горното и на основание чл.6 ал.1 б.”а” от УБДХ, съдът

 

Р   Е   Ш   И   :

 

                   ПРИЗНАВА С.К.С. с ЕГН ********** ***,  с българско гражданство, живее на съвместни начала, неосъждана, безработна,  ЗА ВИНОВНА в това, че на  02.02.2012г. около 21.30ч., в гр.Малко Търново, на ул.”Родопи” пред заведение „Скритият мъж” /Цингаверната/ е извършила деянието, описано в Акт № 5/09.02.2012г. на РУП на МВР - Малко Търново,  а именно  - нанесла побой на лицето М.С.Д. с ЕГН **********, като на основание  чл.1 ал.1 т.2 във връзка с чл.6 ал.1 б.”а” от УБДХ,  НАЛАГА на С.К.С. с ЕГН ********** със снета по-горе самоличност административно наказание “глоба” в размер на 100 /сто/ лева.

                   Решението подлежи на обжалване пред Бургаски окръжен съд в двадесет и четири часов срок считано от постановяването му на касационните основания, предвидени в НПК.

В случай на обжалване, насрочвам делото пред Бургаски окръжен съд за 16.02.2012г. от 14.00 часа

След влизане в сила, копие от решението да се връчи на Началника на РУП-Малко Търново.

 

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ: