Р Е Ш Е Н И Е

      гр. Малко Търново, 13.02.2012г.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

МАЛКОТЪРНОВСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД, наказателен състав, в публично съдебно заседание на тринадесети февруари две хиляди и дванадесета година, в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: МАРИЯ МОСКОВА

при секретаря М.Д.  и с участието на прокурор …………….., като разгледа докладваното от председателя НАХД  № 25/2012 г. по описа на съда, за да се произнесе, съобрази:

         Производството е по чл. 4 и сл. от Указа за борба с дребното хулиганство .

Производството е образувано по повод акт за констатиране проява на дребно хулиганство №2/09.02.2012г., съставен на В.Т.Ф. с ЕГН ********** *** и настоящ адрес:*** , внесен в съда от РУП-Малко Търново с писмо с вх.№173/13.02.2012г.  Към акта са приложени: докладна записка от Д.В.К., докладна записка от Т. Д. Дж., обяснения от лицето В.Т.Ф.,  както и показанията на свидетелите Х.К.Х. и Р.И.К..

С акта е констатирано, че на 02.02.2012г. около 21.30ч., в гр.Малко Търново, на ул.”Родопи” пред заведение „Скритият мъж” /Цингаверната/ лицето В.Т.Ф.  е извършил непристойни действия, изразяващи се в нанасянето на побой на лицето Р.И.К. с ЕГН ********** ***, с което нарушил обществения ред и спокойствието на гражданите.

Нарушителят  дава пред съда подробни обяснения по случая,  признава се за виновен и изразява съжаление за стореното.

Районна прокуратура – гр. Малко Търново, надлежно уведомена, съгласно чл. 5, ал. 2 от УБДХ,  не се представлява  в съдебното заседание и не представя становище.

След преценка поотделно и в съвкупност на събрания по делото доказателствен материал, съдът намира за установено следното от фактическа и правна страна:

Нарушителят В.Т.Ф. с ЕГН ********** *** и настоящ адрес *** , с българско гражданство, неженен, осъждан, безработен.

На 02.02.2012г. нарушителят заедно с братята си ** и В. Фанкулеви и жени им празнували „Петльов ден”  и седнали да се почерпят в заведение „Скритият мъж” /Цингаверната/ на ул.”Родопи в гр.Малко Търново. Вечерта протичала нормално, но в един момент   около 21.30ч. под въздействието на употребения алкохол, два родниниски рода от празнуващите се спречкали помежду си , започнали да си отправят обидни реплики, да чупят чаши и бирени бутилки. Това им поведение направило негативно впечатление на управителката на заведението, която първоначално няколко пъти  им направила забележка да престанат,  а накрая заявила, че затваря заведението и подала сигнал на тел.112,за да не ескалира ситуацията. Посетителите излезнали навън, като част от тях поели в различни посоки. Нарушителят и брат му ** настигнали лицето Р.И.К. на около 50 метра от заведението пред дома на лицето Димов, и под въздействието на изпитото количество алкохол, нарушителят В.Ф. нанесъл няколко удара на Р.К., който успял да се отскубне и да избяга към заведението. Пристигналите на място дежурни служители на РУП-Малко Търново заварили пред заведението скупчени около 30 лица, които крещели и си разменяли обидни реплики и закани, а вътре в заведението – изпочупени бутилки от бира и чаши и разхвърляни маси и столове. Започнали да разпръскват незабавно групата, като поискали и подкрепление.

Всички разпитани свидетели са категорични в показанията си, че нарушителят е нанесъл побой на лицето Р.К. и с тези си действия си е нарушил обществения ред и спокойствие.

Гореизложената фактическа обстановка се установи от обясненията на В.Т.Ф., показанията на разпитаните в хода на съдебното производство свидетели, както и от приетите и приобщени към делото писмени доказателства: докладна записка от Д.В.К., докладна записка от Т. Д. Дж., обяснения от лицето ** Т.Ф..

При съпоставка и анализ на свидетелските показания и обясненията на нарушителя, несъмнено се доказва, че е била извършена непристойна проява от страна на лицето В.Т.Ф. такава, каквато е отразена  в акта за констатиране на дребно хулиганство. Установи се по делото, че В.Т.Ф. е осъществил от обективна страна състава на нарушението по чл.1, ал.2 УБДХ – събраха се безспорни данни за извършена от сочения за нарушител непристойна проява, изразена в нанасяне на побой на лицето Р.И.К. с ЕГН ********** *** Търново,  на публично място пред повече хора, с което нарушил обществения ред и спокойствието на гражданите – административно нарушение по чл.1 ал.2 от УБДХ.

Съгласно чл. 1 ал. 2 от УБДХ, дребно хулиганство по смисъла на този указ е непристойна проява, изразена в употреба на ругатни, псувни или други неприлични изрази на публично място пред повече хора, в оскърбително отношение и държане към гражданите, към органите на властта или на обществеността или в скарване, сбиване или други подобни действия, с които се нарушава общественият ред и спокойствие, но поради своята по-ниска степен на обществена опасност не представлява престъпление по чл. 325 от Наказателния кодекс. Предвид по - ниската си обществена опасност от хулиганството по НК, дребното хулиганство е административно нарушение по смисъла на чл. 6 ЗАНН. Според цитираната разпоредба на УБДХ проявите на дребно хулиганство са конкретизирани в три групи: употреба на ругатни, псувни или други неприлични изрази на публично място пред повече хора; оскърбително отношение към гражданите или органите на властта или на обществеността; скарване, сбиване или други подобни действия, с които се нарушава общественият ред и спокойствие. За да е осъществен състав на дребно хулиганство, следва да е извършено деяние, което с оглед своите обективни и субективни признаци, да попада към една от посочените групи.

В конкретния случай по делото това  бе установено.В този смисъл  след като е налице деяние, което осъществява обективните и субективните признаци на състава на дребното хулиганство, очертани в разпоредбата на чл. 1, ал. 2 УБДХ , е налице и визираното административно нарушение, за което следва да бъде наложено едно от наказанията по чл. 1, ал. 1 от същия указ.

Съдът, като взе предвид конкретната обществена опасност на деянието и нарушителя, дадените от него обяснения в съдебно заседание, събраните по делото гласни доказателства, както и писмените доказателства по преписката, намира, че за поправянето и превъзпитанието на дееца е необходимо да му се наложи предвиденото в чл.1 ал.1 т.1 от УБДХ  административно наказание “задържане в структурно поделение на МВР, която според съда следва да е за срок от 5 денонощия. При определяне на наказанието съдът отчете обществената опасност на деянието и дееца, взе предвид факта, че деянието е осъществено непосредствено пред заведение и очевидци на инцидента са били около 30 лица, както и  обстоятелството, че нарушителят е засегнал неприкосновеността на личността, с което демонстрира неуважение към обществения ред и спокойствието на гражданите. Съдът счита, че с така наложеното наказание ще се изпълни личната и генералната превенция по отношение на нарушителя и гражданите на обществото, както и целите на наказанието, визирани в чл.36 от НК.

                   Съгласно разпоредбата на чл.7 ал.2 от УБДХ /ДВ бр.93 от 2011г./постановеното решението подлежи на обжалване пред Бургаски окръжен съд в двадесет и четири часов срок считано от постановяването му на касационните основания, предвидени в НПК.

                   Мотивиран от горното и на основание чл.6 ал.1 б.”а” от УБДХ, съдът

 

Р   Е   Ш   И   :

 

                   ПРИЗНАВА В.Т.Ф. с ЕГН ********** *** и настоящ адрес:***  български гражданин, несемеен, осъждан, безработен, ЗА ВИНОВЕН в това, че на  02.02.2012г. около 21.30ч., в гр.Малко Търново, на ул.”Родопи” пред заведение „Скритият мъж” /Цингаверната/ е извършил деянието, описано в Акт № 3/09.02.2012г. на РУП на МВР - Малко Търново,  а именно  - нанесъл побой на лицето Р.И.К. с ЕГН ********** *** Търново, като на основание  чл.1 ал.1 т.1 във връзка с чл.6 ал.1 б.”а” от УБДХ,  НАЛАГА на В.Т.Ф. с ЕГН ********** със снета по-горе самоличност административно наказание “задържане за срок от 5 денонощия в структурно поделение на МВР”.

                   Решението подлежи на обжалване пред Бургаски окръжен съд в двадесет и четири часов срок считано от постановяването му на касационните основания, предвидени в НПК.

В случай на обжалване, насрочвам делото пред Бургаски окръжен съд за 16.02.2012г. от 14.00 часа

След влизане в сила, копие от решението да се връчи на Началника на РУП-Малко Търново за сведение и изпълнение.

 

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ: