П Р О Т О К О Л

                                     Гр.МАЛКО ТЪРНОВО  04.03.2015 год.

 

МАЛКОТЪРНОВСКИ РАЙОНЕН СЪД в открито публично съдебно заседание  на  четвърти март  две хиляди и петнадесета година  в  състав:

 

                                                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧАНКО ПЕТКОВ

                                                             Съдебни заседатели: С.Г.

                                                                                                 С.Г.

при участие на секретар:…..………….М.Д. ……..…………………………

и прокурора          Райко Стоянов                                                  сложи за разглеждане

НЧ дело  № 21 по описа за 2015 год.                                          

докладвано  от съдията Петков

На именното повикване в   11.45 часа се явиха      …… ……………………………

           

            За МТРП прокурор Стоянов.

            Осъденият М.С.А.,  се явява лично.

            СЪДЪТ докладва актуална справка за съдимост с рег.№ 31/27.02.2015г. за осъдения М.С.А..

По хода на делото

Прокурора: Да се даде ход на делото.

Осъденият: Да се даде ход на делото.

СЪДЪТ

ОПРЕДЕЛИ:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА:

Производството е по реда на чл.306 ал.1 т.1 от НПК.

Внесено е Предложение от районен прокурор при РП-Малко Търново на М.С.А. да бъде определено общо наказание измежду наказанията наложени по НОХД №453/2013г. по описа на РС- Поморие, НОХД №1464/2014г. по описа на РС- Бургас  и НОХД №4800/2014г. по описа на РС- Бургас.

Сне се самоличността на осъдения, както следва:

М.С.А. ЕГН:**********, роден на ***г*** жител и живущ ***, български гражданин, неженен, осъждан, безработен.

Осъденият А.: Получих препис от Предложението за определяне на общо наказание.Няма да правя отводи на състава на съда и прокурора.

Прокурора: Поддържам Предложението. Представям писмо вх.№ Д-2015г. от РП Поморие от която е видно, че присъдата по НОХД №262/2014г. на РС Малко Търново не е преведена в изпълнение. Няма да соча други доказателства.

Осъденият: Няма да соча други доказателства.

Съдът по доказателствата

ОПРЕДЕЛИ:

ПРИЕМА  И ПРИЛАГА  по делото представеното от МТРП Предложение и актуална справка за съдимост на осъдения А. и представеното в днешно с.з. писмо вх.№ Д-2015г. от РП- Поморие.

ПРИКЛЮЧВА СЪБИРАНЕТО НА ДОКАЗАТЕЛСТВА.

ДАВА ДУМАТА ПО СЪЩЕСТВО.

Прокурора: Налице са предпоставките за определяне на общо наказание, съгласно чл.25 ал.1, вр.чл.23 ал.1 и ал.2 от НК,  предвид обстоятелството, че тези деяния са били осъществени преди да е имало влязла в законна сила присъда, за което и да е от тях. Определеното общо наказание следва да бъде в размер на най тежкото измежду наложените по отделните осъждания наказания, а именно наказание ЛОС за срок от три месеца, като на основание чл.61 т.2, вр.чл.60 ал.1 от ЗИНЗС  е определен “строг” режим за изтърпяване на наложеното наказание в Затвор. Наложеното наказание ПРОБАЦИЯ по НОХД №262/2014г. по описа на РС- Малко Търново,  в размер на  - задължителна регистрация по настоящ адрес ***27 - за срок от ДВЕ ГОДИНИ И ШЕСТ МЕСЕЦА с явяване и подписване пред пробационен служител или определено от него длъжностно лице – два пъти седмично  на основание чл.42а ал.2 т.1 от НК;   задължителни периодични срещи с пробационен служител - за срок от ДВЕ ГОДИНИ И ШЕСТ МЕСЕЦА на основание чл.42а ал.2 т.3 от НК;  безвъзмезден труд в полза на обществото в размер на 200 часа годишно – за срок от ДВЕ ГОДИНИ на основание чл.42а ал.2 т.6 от НК,  да бъде изтърпяно отделно.

Осъденият: Съгласен съм да ми се направи кумулация.

СЪДЪТ, след като изслуша страните се оттегли на тайно съвещание  и обяви, че ще произнесе решението си в 12.15 часа.

Производството е по реда на чл.306 ал.1 т.1 от НПК и е образувано по Предложение на МТРП за определяне на едно ОБЩО наказание по следните НОХ дела.

1.3а извършено на 27.08.2013 год. престъпление по чл. 343 В ал. 2 вр. Ал . 1 от НК на А. с определение за одобряване на споразумение 3/15.01.2014 год. по НОХД 453/2013 год. на Районен съд гр. Поморие е било наложено наказание ПРОБАЦИЯ , при следните пробационни мерки -Задължителна регистрация по настоящ адрес за срок от 2 години , с периодичност за явяване и подписване пред пробационен служител , два пъти седмично на основание чл. 42 а ал. 2 т. 1 от НК

-Задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от две години на основание чл. 42 а ал. 2 т. 3

-безвъзмезден труд в полза на обществото в размер на 150 часа годишно за срок от две години на основание чл. 42 а ал. 2 т. 6 от НК Съдебният акт е в сила на 15.01.2014 год.

2.3а извършено на 10.09.2013 год. престъпление по чл. 343 в ал. 2 вр. Ал. 1 от НК на А. с определение за одобряване на споразумение по НОХД 1464/2014 год. е било наложено наказание ПРОБАЦИЯ , при следните пробационни мерки

-Задължителна регистрация по настоящ адрес за срок от 2 години и шест месеца , с периодичност за явяване и подписване пред пробационен служител или определено от него длъжностно лице два пъти седмично на основание чл. 42 а ал. 2 т. 1 от НК

-Задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от две години и шест месеца на основание чл. 42 а ал. 2 т. 3

-безвъзмезден труд в полза на обществото в размер на 200 часа годишно за срок от две години и шест месеца на основание чл. 42 а ал. 2 т. 6 от НК

Съдебният акт е в сила на 08.05.2014 год.

3.                 За извършено на 10.11.2013 год. престъпление по чл. 343 в ал. 2 вр. Ал. 1 от НК на А. с присъда № 260/24.11.2014 год. по НОХД 4800/2014 год. на Районен съд гр. Бургас е било наложено наказание ЛОС за срок от три месеца като на основание чл. 61 т. 2 вр. Чл. 60 ал. 1 от ЗИНЗС е определен строг режим за изтърпяване на наложеното наказание в Затвор.

4.                 За извършено на 17.09.2014 год. престъпление по чл. 343 В ал. 2 вр. Ал. 1 от НК на А. с определение за одобряване на споразумение №2/26.01.2015 год. по НОХД 262/2014г. на Районен съд гр. Малко Търново е било наложено наказание ПРОБАЦИЯ

-Задължителна регистрация по настоящ адрес за срок от 2 години и шест месеца , с периодичност за явяване и подписване пред пробационен служител или определено от него длъжностно лице два пъти седмично па основание чл. 42 а ал. 2 т. 1 от НК

-Задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от две години и шест месеца на основание чл. 42 а ал. 2 т. 3

-безвъзмезден труд в полза на обществото в размер на 200 часа годишно за срок от две години на основание чл. 42 а ал. 2 т. 6 от НК

СЪДЪТ намира, че по отношение на деянията на А. предмет на НОХД 453/2013 год. по описа на Районен съд гр. Поморие , НОХД 1464/2014 год. на Районен съд гр. Бургас и НОХД 4800/2014 год. по описа на Районен съд гр. Бургас са налице предпоставките за определяне на общо наказание, съгласно правилата на чл. 25, ал. 1, вр. чл. 23, ал. 1 от НК, предвид обстоятелството, че тези деяния са били осъществени преди да е имало влязла в законна сила присъда за което и да е от тях. Определеното общо наказание следва да бъде в размер на най - тежкото измежду наложените по отделните осъждания наказания, а именно наказание ЛОС за срок от три месеца като на основание чл. 61 т. 2 вр. Чл. 60 ал. 1 от ЗИНЗС е определен строг режим за изтърпяване на наложеното наказание в Затвор.

Наложеното наказание ПРОБАЦИЯ по НОХД 262/2014 год. по описа на Районен съд гр. Малко Търново в размер на -Задължителна регистрация по настоящ адрес за срок от 2 години и шест месеца , с периодичност за явяване и подписване пред пробационен служител или определено от него длъжностно лице два пъти седмично на основание чл. 42 а ал. 2 т. 1 от НК -Задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от две години и шест месеца на основание чл. 42 а ал. 2 т. 3

-безвъзмезден труд в полза на обществото в размер на 200 часа годишно за срок от две години ira основание чл. 42 а ал. 2 т. 6 от НК следва да бъде изтърпяно отделно .

Предвид изложеното и на основание чл.306 ал.1 т.1 от НПК, вр.чл.25 ал.1 и ал.2, вр.чл.23 ал.1 от НК,

СЪДЪТ,

ОПРЕДЕЛИ:

ОПРЕДЕЛЯ и НАЛАГА едно ОБЩО наказание на осъдения М.С.А. с ЕГН:**********, роден на ***г***, жител и живущ ***, български гражданин, неженен, осъждан, безработен измежду наказанията, наложени му по НОХД № 453/13г. на ПРС, НОХД № 1464/14г. и НОХД № 4800/14г., двете по описа на РС Бургас в размер на най-тежкото от тях, а именно ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ ТРИ МЕСЕЦА.

ПОСТАНОВЯВА на основание чл. 60 ал.1 и чл. 61 т,2 от ЗИНЗС определеното общо наказание лишаване от свобода за срок от три месеца да бъде изтърпяно ефективно при първоначален СТРОГ режим в затвор.

ПРИСПАДА на осн. чл. 25 ал.З, вр. с ал.1 от НК от така определеното ОБЩО наказание в размер на ТРИ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, изтърпяното по НЧД № 2075/14г. на РС Бургас наказание пробация.

ПОСТАНОВЯВА наложеното на осъдения М.С.А. с ЕГН:**********, роден на ***г*** жител и живущ ***, български гражданин, неженен, осъждан, безработен наказание по НОХД № 262/2014,  по описа на Районен съд Малко Търново, в сила от 2б.01.2015г. ПРОБАЦИЯ със следните пробационни мерки: - зад. регистрация по настоящ адрес *** ЗА СРОК ОТ ДВЕ ГОДИНИ И ШЕСТ МЕСЕЦА с периодичност два пъти седмично; Зад. периодични срещи с пробационен служител за срок от две години и шест месеца; Безв. труд в полза на обществото в размер на 200 часа годишно за срок от две години да бъде изтърпяно ОТДЕЛНО.

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО  подлежи на обжалване или протест в 15 дневен срок считано от днес.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

                                                                        Съдебни заседатели: 1.

 

                                                                                                 2.

Приключи с.з. в 12.15 ч

Протокола изготвен в с.з.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

                                                                       

Секретар: