Р Е Ш Е Н И Е

 

              /29.01.2019 г.     град М.Търново

 

                     В ИМЕТО НА НАРОДА

 

М.Търновски районен съд                             наказателен състав

На двадесет и трети януари                                        2019 година

В публичното заседание в следния  състав :

Председател :   ЧАНКО ПЕТКОВ

        Съдебни заседатели :  1.

                                                                                  2.

Секретар М.Димова

Прокурор ………...........................

като разгледа докладваното от съдията ПЕТКОВ

НАХ дело №12 по описа за 2019 година, и за да се произнесе взе предвид следното:

 

         Производството по делото е по реда на чл.375 и сл. от НПК. Образувано е по постановление на М.Търновска районна прокуратура, с което се предлага освобождаване от наказателна отговорност на обвиняемия Т. */, мъж, роден на *, с на
* г. ,не  осъждан  , *  гражданин за извършено престъпление по чл.318 НК  с предложение за налагане на административно наказание на основание чл. 78а от НК.

          Прокурорът, редовно призован,  се явява в съдебно заседание.Пледира за налагане на наказание глоба.                                                                           Обвиняемият И*   , редовно призован,   се явява лично. Моли съда чрез преводача да му бъде наложено минимално наказание ,като признава вината си.         

         Служебния защитник на обвиняемия пледира за налагане на наказание глоба към минимума.

      Съдът, като взе предвид обстоятелствата, изложени в постановлението, намира за установено от фактическа и правна страна следното:

         На *часа на *на трасе  изход" от *
пристигнал л.а. *с водач *.Водачът
спрял пред гишето за гранична проверка, слязъл от автомобила и представил на граничния полицай
св. *документите на колата и два български задгранични паспорта.
                    Свидетелят К* пристъпил към уд*еряване на самоличностите на двамата пътника.
Първо се уверил в тази на водача И
*, а после се обърнал към неговия спътник на предна дясна седалка в колата. К**в прочел на глас името в паспорта: *,
пътникът вдигнал ръка, но свидетелят можал да види само профила му, но не и цялото
лице, понеже пътникът не се обърнал към него както трябва. Това усъмнило К*, той спрял колата
от пътуване и уведомил началника си свидетеля *К*. Междувременно пътникът бил помолен от св. Д
* К* да слезе, той го огледал и видял признаци за несъответствие между пътника и лицето на снимката.Пътникът е именно обвиняемият Т. И*.

Същата фактическа обстановка се потвърждава и от св. К* К* – началник отделение към 3-та смяна на ГКПП. Предоставеният български задграничен паспорт е с №*на лицето * с ЕГН **********. По делото са били назначени четири експертни справки,които са установили следното: 1/ представеният от обвиняемия български задграничен паспорт е
истински документ и върху него няма интервенции като поправяне или преправяне;2/изследваното лице от снимката няма нищо общо със обвиняемия
И*;3/представената на ГКПП българска лична карта от И* е истински официален документ без интервенции
върху него; и 4/ шофьорската. карта, представена от
И* на ГКПП, е истински турски документ и върху нея няма интервенции. Отделно от това на ГКПП М.Търново обвиняемият е носил в себе си и турска лична карта на името на ***/, която
обаче не е представил на българските гранични власти.

 

При така изяснената фактическа обстановка обвиняемият И*     е осъществил от обективна и субективна страна състава на престъплението по чл.318 НК  а именно- ,  че   на *часа на трасе „*на *противозаконно си е служил с официален документ, издаден за
друго лице - български международен паспорт № *.от
МВР *г. на името на * с ЕГН
**********, роден в гр. Д
**, с цел да заблуди длъжностно лице - граничен полицай на *.

     От субективна страна обвиняемият е извършил деянието при форма на винатапряк умисъл" по см. на чл.11 ал. 2 от НК. Същият е съзнавал общественоопасния характер на деянието, предвиждал е неговите вредни последици и е искал тяхното настъпване.

 

         Изложената фактическа обстановка и правна квалификация се установяват по несъмнен и категоричен начин от събрания в хода на разследването доказателствен материал:признание на обвиняемия, протоколи за разпит на свидетелите,  , справка съдимост.

          За престъплението по чл.318 НК   от НК  предвиденото за него наказание е до две години ЛОС или
пробация, или глоба от 100 до 300 лв.  Видно от свидетелството за съдимост , обвиняемият не е осъждан.

        С деянието не са      причинени имуществени вреди.  Не са налице ограниченията за освобождаване от наказателна отговорност, предвидени в чл. 78а, ал. 7 от НК. Не са налице множество престъпления,от престъплението няма причинена тежка телесна повреда или смърт, деецът не е бил в пияно състояние, както и престъплението не е извършено спрямо орган на власт при и по повод изпълнението на службата му. Същият осъзнава вината си.

л

V

        При тези факти съдът намира, че са налице едновременно условията, предвидени в чл.78а, ал.1 от НК за освобождаване на обвиняемия И*       от наказателна отговорност с налагане на административно наказание като му бъде наложена глоба в размер на 1000 лв. /хиляда лева/.

          По отношение на веществените доказателства:

     Един брой български международен паспорт*, издаден на *, валиден до **. на името на *, ЕГН-**********,  роден на ***г. в гр. Д**.

      Един брой българска лична карта*, издадена на *. от МВР-Д*, валидна до *. на името на *, ЕГН-**********,***, с посочен адрес:***.

        Един брой лична карта серия ****  след влизане на решението в сила следва да бъдат върнати на собствениците им.

 

            Мотивиран от гореизложеното, съдът

 

                                               Р      Е     Ш     И   :

 

ПРИЗНАВА Т. */, мъж, роден на *, с * шофьорска книжка № *, издадена в гр. * на
* г. ,не  осъждан  , ** гражданин
за ВИНОВЕН в това,    че на *часа на трасе „*на *противозаконно си е служил с официален документ,издаден з адруго лице - български международен паспорт № *.от МВР *г. на името на * с ЕГН
**********, роден в гр.
** с цел да заблуди длъжностно лице - граничен полицай на *– престъпление по чл.318 НК   като на ОСНОВАНИЕ чл. 78а от НК го освобождава от наказателна отговорност и му налага административно наказание глоба в размер на 1000 /хиляда / лева.

 

        СЛЕД ВЛИЗАНЕ НА РЕШЕНИЕТО В СИЛА  веществените доказателства:            

      Един брой български международен паспорт*, издаден на *, валиден до *. на името на *, ЕГН-**********,  роден на ***г. в гр. Д*.

Един брой българска лична карта*, издадена на *. от МВР-* валидна до *. на името на *, ЕГН-**********,***, с посочен адрес:***.

Един брой лична карта серия * следва да бъдат върнати на собствениците им.

 

 

 

НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ подлежи на обжалване пред Бургаския окръжен съд в 15-дневен срок, считано от съобщаването му на страните.

 

 

 

 

                                                                          РАЙОНЕН СЪДИЯ: