М О Т И В И   КЪМ ПРИСЪДА № 13 /18.01.2012г. по НОХД  № 12/2012г.

 

 

         Производството е образувано по повод внесен за разглеждане обвинителен акт на РП -  Малко Търново срещу  Й.Е.,  роден на ***г. в Турция, турски гражданин,  с турски паспорт U № 007600666,  осъждан, понастоящем в чужбина без известен адрес, с обвинение за това, че на 14.11.2011г. в района на ГКПП- Малко Търново влязъл през границата от Република Турция  в Република България без разрешение от надлежните органи на властта - престъпление по чл.279 ал.1от НК.

         Съдът е дал ход на делото при условията на чл.269 ал.3 т.4 б.”а”от НПК.

         Представителят на държавното обвинение в съдебно заседание поддържа повдигнатото обвинение и пледира за реализиране на наказателната отговорност спрямо подсъдимия към определения от закона минимум.

Служебният защитник на подсъдимия, назначен във фазата на досъдебното производство – адв.Р., не оспорва фактическата обстановка, изложена в обвинителния акт.  Пледира при определяне на наказанието да се вземат предвид чистото съдебно минало, пълното съдействие на органите на властта  и ниската степен на обществена опасност.

В резултат на съдебното дирене, съдът намира за установено от фактическа страна следното:

Подсъдимият Е.Й. и Селчук  **  – турски гражданин,  предприели пътуване със свой познат Ертугрул Чакър – турски  гражданин, като с автомобила на последния се придвижили от Анкара през Истанбул, Кълкларели  и достигнали до турското ГКПП- „Дерекьой”. Непосредствено преди пункта на 14.11.2011г. около 06.00 часа, подсъдимият  Й. и **  слезнали от автомобила и се отправили в дясно от пункта, като по този начин са заобиколили ГКПП-Дерекьой и ГКПП-Малко Търново.. Линията на държавната граница подс. Й.  и **  пресекли  в района на 05 пирамида при ГКПП-Малко Търново, а за да преодолеят ПСОС – разковали няколко проводника. Веднага като излезли на главния път Малко Търново-Бургас, подс. Й. и **   отново се качили в автомобила на приятеля си Чакър и отпътували в посока към ГКПП Дуранкулак с цел да преминат на територията на Република Румъния. В района на ГКПП-Дуранкулак отново слизат от автомобила и заобикалят пеша пункта, като преминали незаконно държавната граница от РБългария за РРумъния в района на 12/13 гранична пирамиди  в зоната за отговорност на ГПУ Генерал Тошево. При навлизането на румънска територия, подс. Й. и **  били задържани от румънските гранични власти и на 19.11.2011г. предадени на българските гранични власти.  На 16.11.2011г. св.К. *** бил уведомен, че в района до портал „Лъвчето” при ГКПП-Малко Търново по снега са забелязани следи, оставени от две лица, поради което разпоредил на св.Д. да провери по обратна следа точното място, където са преминали държавната граница. В хода на предприетите оперативни действия св.Д. с колегата си ** установил, че следите върху снега, оставени от двете лица, били с давност около 2 дена, пресичали държавната граница в района на 5 гранична пирамида на ГКПП-Малко Търново и продължавали успоредно на главния път Малко Търново – Бургас, като били на отстояние от него на около 200 метра. На 09.12.2011г. подс. Й. и ** били приведени и предадени на служителите на ГПУ-Малко Търново за извеждането им от страната на основание заповед № 121/08.12.2011г. на директора на РДГП-Русе на ГПУ-Малко Търново «Принудително отвеждане до границата на РБългария», като на подс.Й. била наложена ПАМ със заповед № 123/08.12.2011г. «Забрана за влизане в Република България» за срок от 5 години, считано от 08.12.2011г. до 07.12.2016г. В хода на разследването на 09.12.2011г. подс.Й. съдействал за обективното разкриване на истината като показал на служителите от ГПУ-Малко Търново точното място, където заедно с ** са преминали граничните съоръжения, влизайки от РТурция в РБългария, както и признал, че намерените следи в снега, оставени на 14.11.2011г.  в района на 5 гранична пирамида при ГКПП-Малко Търново са от него и **. На 09.12.2011г. подс.Й. бил върнат на турските гранични власти на основание спогодба от 1967г.между РБългария и РТурция.

         Горната фактическа обстановка се доказва от събраните устни доказателства - показанията на св.К. и св.Д., и приобщените на основание чл.283 от НПК  писмените доказателства – материали по ПД № 214/2011г. по описа на РУП-Малко Търново.

ОБСЪЖДАНЕ НА ДОКАЗАТЕЛСТВАТА И ПРАВНИ ИЗВОДИ НА СЪДА:

При така установената фактическа обстановка съдът прие, че с гореописаните деяния подсъдимият  Й.Е.,  роден на ***г. в Турция, турски гражданин,  с турски паспорт U № 007600666,  е осъществил от обективна и субективна страна състава на престъпление по чл.279 ал.1 от НК. От събраните безспорни доказателства по делото налага извода, че действията на подсъдимия са предварително обмислени и внимателно планирани, с ясно посочена цел. Подсъдимият  е влязъл през границата на страната, знаейки, че не разполага с разрешение за преминаване на българската държавна граница и въпреки това е преминал същата на 14.11.2011г. без разрешението на органите на властта, като е искал и целял престъпния резултат.  

          В случая от обективна страна изпълнителното деяние  е осъществено от подсъдимия чрез действие като на 14.11.2011г.  е  влязъл през границата на страната без разрешение на надлежните органи на властта на ГКПП-Малко Търново.

Субект на престъплението е подсъдимият,  за когото няма данни да страда от умствена недоразвитост, продължително или краткотрайно разстройство на съзнанието, да не разбира свойството или значението на извършеното или да не може да ръководи постъпките си, следователно вменяемо наказателноотговорно лице.

От субективна страна деянията са извършени от подсъдимият с пряк умисъл, тъй като е съзнавал общественоопасния характер на деянията, предвиждал е общественоопасните им последици и е искал настъпването им съгласно чл.11 ал.2 от НК.

ОПРЕДЕЛЯНЕ НА НАКАЗАНИЕТО:

          

При определяне вида и размера на наказанието съобразно изискването на чл.54 НК, съдът намира, че макар престъплението, извършено от подсъдимия да е против дейността на държавни органи, то в случая извършеното от подсъдимия Й.Е.,  роден на ***г. в Турция, турски гражданин,  с турски паспорт U № 007600666,  престъпление по чл.279 ал.1 от НК не се отличава с по-висока обществена опасност в сравнение с обикновените случаи на престъпление от същия вид.Съдът отчита и ниската обществената опасност на подсъдимия– не е оказал съпротива при задържането, съдействал е за обективното разкриване на истината, признал е вината си в хода на досъдебното производство,  които обстоятелства от своя страна са смекчаващи отговорността. При тези данни и с оглед изпълнение целите на наказанието, съобразно изискването на чл.36 НК – да се поправи и превъзпита дееца към спазване на законите и добрите нрави, да се въздейства предупредително върху него и му се отнеме възможността да върши други престъпления и да се въздейства възпитателно и предупредително върху другите членове на обществото, съдът наложи на подсъдимият наказание лишаване от свобода за срок от четири месеца и глоба в размер на сто лева, като на основание чл.66 от НК отложи изпълнението на така наложеното наказание ЛОС за срок от три години.

Видно от свидетелството за съдимост с рег.№ 143/29.12.2011г. подс.Е. е осъден съгласно влязло в законна сила споразумение № 75/08.12.20011г. по НОХД № 287/2011г. на РС-Каварна за престъпление по чл.279 ал.1 вр. чл.20 ал.2 от НК , извършено на 19.11.2011г., за което му е наложено наказание лишаване от свобода за срок от една година и глоба в размер на 100лв., като изпълнението на наказанието е отложено за срок от три години.

Престъплението, за което е подсъдим по настоящето дело Е., е извършено на 14.11.2011г., т.е.  преди престъплението, за което е осъден по НОХД 287/2011г. на РС-Каварна, поради което съдебният състав приложи разпоредбата на чл.25 ал.1 вр. чл.23 ал.1 от НК, като определи едно общо най-тежко наказание на подс.Е. по настоящата присъда и по НОХД № 287/2011г. на РС-Каварна, а именно: «лишаване от свобода» за срок от една година и глоба в размер на 100 лева., като на основание чл.66 от НК отлага изпълнението на наказанието лишаване от свобода за срок от три години..

         Мотивиран от горното съдът постанови присъдата си.

 

                                                            

                                                    РАЙОНЕН СЪДИЯ: