Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е    

 

                          гр.М** **,                                    19.04.2011г.

 

В   И М Е Т О   Н А   Н А Р О Д А

 

         М**ТЪРНОВСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД, наказателен състав, в публично съдебно заседание на осми април две хиляди и единадесета година, в състав:

 

                                                            ПРЕДСЕДАТЕЛ: МАРИЯ МОСКОВА

 

при  участието на секретаря М.Д. , като разгледа докладваното от съдията Москова НАХ дело № 11 по о**са за 2011 година, за да се произнесе, взе предвид следното:

 

         Производството е  по  реда на чл. 59 и сл. от ЗАНН.

         Образувано е по жалба на ЕТ “**-Г.К.”, с БУЛСТАТ **, със седалище и адрес на управление: село Г**, общ.М** **, обл.**, ул.”**” № **, представлявано от Г.К.К. с ЕГН **********, срещу НП № **. на Началника на Митница-Бургас, с което на  ЕТ “**-Г.К.” БУЛСТАТ **, е наложена "имуществена санкция" в размер на 1000.00 лв. на осн. чл.126 от ЗАДС, на основание чл.124 ал.1 от ЗАДС е постановено  отнемането в полза на държавата на стоките – предмет на нарушението и на основание чл.124а ал.1 вр.чл.126 от ЗАДС е наложено административно наказание - “лишаване от правото да се упражнява търговска дейност” за срок от един месец.

          В жалбата се излагат оплаквания за незаконосъобразност и необоснованост на НП и се моли същото да бъде отменено.

Жалбоподателят, редовно призован, се явява лично в с.з. и чрез проц.представител – адв.Д., подържа жалбата, развива доводи за незаконосъобразност и неправилност на НП, вкл. неправилна квалификация на деянието, липса на състав на нарушение и  моли съда да постанови решение, с което да отмени атакуваното НП.

         Въззиваемата страна изпраща проц.представител-ю.к.И., който оспорва жалбата и твърди, че е извършено о**саното в акта и НП нарушение, счита, че правилно е ангажирана отговорността на ЕТ и моли съда да постанови решение, с което да потвърди изцяло НП.

По делото в качеството им на свидетели са били раз**тани актосъставителя И., св.Ш., св.И., св.К., св.Г**, св.П. и св.Х..

Съдът, след като обсъди изложеното в жалбата и прецени събраните по делото **смени и гласни доказателства, приема за установено следното от фактическа страна :

           На **. актосъставителят– свид.В.К. / ** / съвместно със служители  на ГПУ-М** ** –св.П. и св.Х., извършили  проверка на търговски обект – павилион за продажба на пакетирани стоки, находящ се  в село Г**, община М** **, ул.”**” № **.  В обекта заварили да продава св.Зл.К. /съпруга на жалбоподателя/, а не след дълго, в хода на проверката се явил и Г.К.К. - управител на обекта, стопанисван от него като ЕТ “**-Г.К.”. При физическият оглед на търговският обект, в складовата част на обекта, актосъставителят И., св.П. и св.Х. установили наличието на общо 51.5 литра лекожълтеникава течност с характеристики на **хол, налята в запечатани ПВЦ бутилки, както следва: 25 броя ПВЦ бутилки по 2 литра и 1 брой ПВЦ бутилка по 1.5 литра. Така също в търговският обект били открити и  цигари с редовен бандерол в търговската част, както и цигари без бандерол в търговската и в складовата част на търговския обект. За констатациите от проверката бил съставен Протокол за осъществяване на оперативен контрол на лица, извършващи дейност с акцизни стоки с рег.№ **/**. на Митница-Бургас /л.7-9 от АНП/.

 Откритата общо 51.5 литра лекожълтеникава течност с характеристики на **хол, налята в запечатани ПВЦ бутилки, предмет на настоящето производство, била о**сана и иззета с о**с на иззети стоки №**/**., представляващ неразделна част от протокола за осъществяване на оперативен контрол /л.10 от АНП/.

В **смено обяснение, дадено на основание чл.16 ал.1 т.5 от ЗМ, жалбоподателят посочил, че през месец май,  е заку**л от спрял пред борсата микробус ракия – 60 бутилки по 2 литра с цел продажба/л.12/ от АНП.

От така иззетите количества течност с **холен мирис в присъствието на представляващия ЕТ били взети проби – 4 бутилки по 500мл. с Протокол за вземане на проби №**/**./л.13 от АНП/, като същите със заявка за анализ или контрол с изх.№** на Митница-Бургас били изпратени за анализ в Регионалната митническа лаборатория –Пловдив/л.14 от АНП/.

От заключението на химическата експретиза №**. е установено,че иззетата течност 51,5литра представлява етилов **хол, неденатуриран, с действително **холно съдържание по обем -34,9 об.% и отговаря на дефиницията съгласно чл.9 т.1 от ЗАДС за етилов **хол, включен в кодове по КН 2207 и 2208, с действително **холно съдържание по обем превишаващо 1,2%  vol, дори когато този продукт е част от продукт, попадащ в друга глава от КН /л.17-18 от АНП/.

От нарочна комисия към Митница Булгас  бил изчислен акциза на открития наливен **хол в размер на 197.71 лева.

Жалбоподателят Г.К. в качеството му на ЕТ “**-Г.К.” бил поканен да се яви в Митница-Бургас и на 14.09.2010г. в негово присъствие бил съставен и лично връчен АУАН №427/14.09.2010г, за установено административно нарушение по чл.126 от ЗАДС, ко**е от който на същата дата е връчен на управителя на ЕТ, който и под**сал акта.

Актосъставителят е приел, че ЕТ е извършил административно нарушение по чл.126 от ЗАДС като е държал в склада на стопанисвания от фирмата търговски обект акцизни стоки  - етилов **хол общо 51,5 литра в ПВЦ бутилки, без наличието на  данъчен документ по ЗАДС, фактура, митническа декларация, придружителен административен документ или друг административен документ, удостоверяващ плащането, начисляването или обезпечаването на акциза.

          Въз основа на  така съставенияАУАН, Началника на Митница -Бургас   издал атакуваното НП №**  г., редовно връчено на жалбоподателя на 16.02.2011г. по пощата, видно от известието за доставяне/л.20 от АНП/.

По делото липсват доказателства – документи, удостоверяващи плащането, начисляването или обезпечаването на акциза.

       При така установеното от фактическа страна , съдът  достига до следните изводи:

       Жалбата   е  подадена от надлежно легитимирано лице, (срещу което е издадено атакуваното НП), в установения от закона седмодневен срок от връчване на НП и  до надлежния съд, по местоизвършване на твърдяното нарушение. При издаване на АУАН и  обжалваното НП не са допуснати  съществени  процесуални нарушения на императивните изисквания на разпоредбите на чл.42 ал.1 т.3 и 4  на   чл.57  ал.1 т.5 от ЗАНН.

 Основните доводи, изтъкнати от  жалбоподателя са за несъставомерност на деянието, което възражение  съдът счита за неоснователно. НП  е правилно, тъй като от събраните по делото доказателства  се установи,че  жалбоподателят   е извършил посоченото  в НП  административно нарушение. В  НП е посочено, че нарушението на жалбодателя се е изразило в държане на склад  на акцизни стоки – етилов **хол, за който   не е представен данъчен документ по ЗАДС, или фактура, или митническа декларация, или придружителен административен документ, или друг документ, удостоверяващ плащането, начисляването, или обезпечаването на акциза.  При  установената по-горе фактическа обстановка, настоящата инстанция приема изводите  на наказващия орган  относно обстоятелството, че нарушението на чл.126 от ЗАДС е доказано от обективна и субективна страна. Съгласно цитираната разпоредба, лице, което произвежда, държи, предлага, продава или превозва акцизни стоки без данъчен документ по този закон или фактура, или митническа декларация, или придружителен административен документ/електронен административен документ или документ на хартиен носител, когато компютърната система не работи, или друг документ, удостоверяващ плащането, начисляването или обезпечаването на акциза, се наказва с глоба - за физическите лица, или с имуществена санкция - за юридическите лица и едноличните търговци в двойния размер на дължимия акциз, но не по-м** от 1000 лв., а при повторно нарушение - не по-м** от 2000 лв.

Релевантен за съставомерността на  деянието по чл.126 от ЗАДС  е обективният факт, че  етиловия  **хол  е  бил  държан  в  стопанисваното от ЕТ помещение без наличието на нито един от изброените изискуеми според закона документи. Мястото, където са били намерени   акцизните стоки, отговаря на  понятието "склад", под което  следва да се разбира всяко помещение, в което се съхраняват вещи със стоков характер.  Без значение е , дали помещението е индивидуална собственост, респективно какво е **то му предназначение- за жилищни или други нужди. Следва да се има предвид,че понятието търговско помещение е широко и включва освен помещението, в което се извършва съответната търговска дейност, и всички помещения, свързани с осъществяването на тази дейност, вкл. сервизните, складовите и пр. помещения към магазин,кафене, павилион и др. подобни. Съдът намира възражението на процесуалния представител на жалбоподателя, че помещението,  в което е намерена акцизната стока,  следва да се разглежда като гараж , а не като складово помещение към търговския обект, за неоснователно, по следните съображения: въпросното складово помещение не е свързано пряко с дома на жалбоподателя,  за да се разглежда като част от дома на жалбоподателя, а е свързано чрез коридор с идеалната търговска част от обекта и обслужва същия; правоирелевантно е обстоятелството какво е било първоначалното предназначение на въпросното помещение /”гараж”/, след като търговецът е съхранявал в него стоки в количества и асортименти,  водещи до категоричния извод, че е променил предназначението му и използвал същото като складово помещение към павилиона си. Съдът кредитира изцяло свидетелските показания на св.П. и св.Х., дадени в хода на съдебното следствие, като логични, непротиворечиви и последователни  – „ в складовото имаше хранителни стоки в количество, което няма как да е за консумация”/л.17/ и „въпросното помещение няма място за кола, тъй като цялото е заето от стоки” /л.18/.

Установи се по делото, че намерения и иззет  от търговския обект на жалбоподателя **хол е 51,5 литра етилов **хол. Това  пък на свой ред означава, че дори  откритият в търговския обект  **хол да е бил закупен с цел семейно потребление, в каквато насока са твърденията на жалбоподателя и ангажираните от него показания на св.К. и св.Г**  в хода на съдебното следствие,   то същия не може да попадне в хипотезата на чл.4 т.8 от ЗАДС  - тъй като на първо място, няма данни по делото, нито се твърди от жалбоподателя, че процесния **хол е негово собствено производство, на второ място – същия е над минимума, определен в същата разпоредба и за него е следвало да бъде заплатен дължимия акциз над 30 литра годишно на семейство. На следващо място неоснователно е и възражението на жалбоподателя, че намереният **хол  принадлежи на семейството му и е предназначен за лична консумация. Собствеността на акцизните стоки не е въздигната от законодателя като условие за налагане на административно наказание, тъй като понятието „държи” не съдържа в себе си по определение трите компонента на собствеността,а именно: право да владее, да държи и да се разпорежда.  Държането представлява упражняване на фактическа власт върху определен обект на собственост и в конкретния случай фактическата власт върху **хола, намерен при проверката, е упражнявал жалбоподателят, тъй като той е имал възможността да стопанисва въпросното помещение. Непроявяването на грижата на добър стопанин не води до несъставомерност на деянието и не изключва фактическата власт, осъществена като държане на акцизна стока в помещение, стопанисвано от ЕТ.   В тази връзка следва да се има предвид,че отговорността на ЮЛ и ЕТ по ЗАДС е отговорност по реда на чл.83 от ЗАНН, която е обективна и безвиновна и не зависи от знанието или отношението на субекта към деянието.

Съдът счита, че нарушението не попада в хипотезата на разпоредбата на чл.28 от ЗАНН. Посочената разпоредба дава възможност на административнонаказващият орган, ако случаят е маловажен, да не наложи наказание, а да предупреди устно или **смено, нарушителя, че при повторно извършване на нарушението ще му бъде наложено административно наказание. Доказа се, че в стопанисвания от жалбоподателя търговски обект е бил държан общо 51,5 литра етилов **хол, като общият размер на дължимия акциз е 197.71 лева,  което изключва приложението на чл.28 от ЗАНН.

Предвид всичко гореизложено, съдът намира, че е установено и доказано извършването на административно нарушение от жалбоподателя - ЕТ, което е и правилно квалифицирано. Отговорността в случая е обективна, безвиновна, понасяна от ЮЛ и ЕТ.

           За извършеното нарушение в чл.126 ЗАДС е предвидена санкция за ЮЛ и ЕТ - “имуществена санкция” в размер не по-м** от 1000 лв. /при първо такова нарушение/. Наложеното на административноотговорното лице наказание е в минимален размер, като АНО е съобразил тази санкция с изискванията на чл.27 от ЗАНН, т.е. санкцията е определена правилно и законосъобразно в съответствие с разпоредбите на закона. Правилно АНО е отнел в полза на държавата вещите – предмет на нарушението, съгласно ЗАДС. 

          Предвид посоченото до тук, съдът намира, че обжалваното НП е обосновано и законосъобразно и като такова следва да бъде потвърдено.

 

            Водим от горното и на осн. чл.63, ал.1 от ЗАНН,  съдът

 

                                         Р Е Ш И:

 

ПОТВЪРЖДАВА    Наказателно постановление ** г. на Началника на Митница-Бургас, с което на ЕТ “**-Г.К.”, с БУЛСТАТ **, със седалище и адрес на управление: село Г**, общ.М** **, обл.**, ул.”**” № **, представлявано от Г.К.К. с ЕГН **********, е наложена "имуществена санкция" в размер на 1000.00 лв. на осн. чл.126 от ЗАДС, на основание чл.124 ал.1 от ЗАДС е постановено  отнемането в полза на държавата на стоките – предмет на нарушението, а именно: 25 броя ПВЦ бутилки по 2 литра и 1 брой ПВЦ бутилка по 1.5 литра, общо 51,5 литра етилов **хол, с **холно съдържание по обем 34,9% , с размер на дължимия акциз 197.71 лева,  и на основание чл.124а ал.1 вр.чл.126 от ЗАДС е наложено административно наказание - “лишаване от правото да се упражнява търговска дейност” за срок от един месец, КАТО ЗАКОНОСЪОБРАЗНО.

 

Решението подлежи на  касационно обжалване пред Административен съд - Бургас в 14-дневен срок от получаване от страните на съобщението за изготвянето му.

 

                                       РАЙОНЕН СЪДИЯ :