Р А З П О Р Е Ж Д А Н Е

                                               гр.Малко Търново, 26. 02. 2010г.

 

 

 

       Днес, 26.02. 2010г. Мария Москова като съдия – докладчик по НОХД № 10/2010г. по описа на Районен съд-Малко Търново, след като се запознах с внесения обвинителен акт на прокурора от Районна прокуратура-Малко Търново и дознание № 98/ 2009г. по описа на РУ –Малко Търново,  и извърших проверка по въпросите, визирани в разпоредбата на чл.248 ал.2 НПК, установих следното :

 

       Производството по делото е образувано по реда на чл.247 ал.1 т.1 от НПК по внесен обвинителния акт на РП-Малко Търново против М.Д.К. , ***с персонален № ***, с който е повдигнато обвинение  по чл.251 ал.1 НК вр. с чл.11 ал.2 от ВЗ вр. с чл.2 ал.1 от Наредба № 10/2003г. на МФ.

Делото е подсъдно на настоящия съд – чл.35, ал.2 и чл.36, ал.1 НПК.

Не се установяват основания за прекратяване или спиране на наказателното  производство по смисъла начл.248 вр. чл.250 и чл.251 НПК.  

При извършената проверка се констатира отстранимо съществено нарушение на процесуалните правила, допуснато на досъдебното производство, което е довело до ограничаване на процесуалните права на обвиняемия и на неговия защитник и е основания по смисъла на чл.249, ал.1 вр. 248, ал.2, т.3 от НПК за прекратяване на съдебното производство и връщане на делото на прокурора,  а именно:

С постановление от 11.01.2010 г. на водещия разследването дознател /л.112-113 от ДП/ обвиняемият  М.Д.К. е привлечен да отговаря за престъпление по чл.251 ал.1 НК вр. с чл.11 ал.2 от ВЗ вр. с чл.2 ал.1 от Наредба № 10/2003г. на МФ, като постановлението не е подписано от водещия разследването дознател и не е отбелязано часа и датата на предявяването му.Постановлението, с което се повдига обвинението, следва да бъде подписано от водещия разследването при предявяването му на обвиняемия, неподписването на същото от водещия разследването е съществено нарушение на процесуалните правила /Тълкувателно решение № 2/07.10.2002г. на ОСНК на ВКС/.

Предвид гореизложеното намирам, че е налице съществено нарушение на процесуалните правила, тъй като подсъдимият има право да реализира гарантираното си от закона право на защита в пълен обем, поради което на основание чл.249 ал.1 вр.чл.248 ал.2 т.3 от НПК

 

                                                     Р А З П О Р Е Ж Д А М :

 

            ПРЕКРАТЯВАМ съдебното производство по НОХД № 10 / 2010г. по описа на Районен съд – Малко Търново.

             ВРЪЩАМ делото на Районна прокуратура- Малко Търново за отстраняване на гореописаното съществено нарушение на процесуалните правила.

           

 

 

                                                                                    Районен съдия :