Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е  

 

гр.М.Търново, ....................2009г.

 

В  И М Е Т О  Н А  Н А Р О Д А

 

МАЛКОТЪРНОВСКИ РАЙОНЕН СЪД,…………….колегия в открито заседание на двадесет и девети април през две хиляди и девета  година в състав:

                                                                                  Председател: Мария Москова

като разгледа докладваното от съдията Москова гр.дело № 9 по описа за 2009 г.и за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по обективно съединени искове с правно основание чл.344 ал.1, т.1,  т.2 и  т.3 от КТ във връзка с чл.225 ал.1 от КТ.

 Образувано е по повод исковата молба на Ж.Т.В. с ЕГН **********,*** ***, с адрес за съобщения град ***, ул***адв.***против община ******, представлявана от ***в качеството му на кмет на същата, адрес: град ******, ул.»*** ***» № 3, ***ка област.        С петитума на исковата молба е направено искане да се признае за незаконно уволнението й, извършено въз основа на Заповед № ***. на Кмета на община ****** и отмяната му на това основание; да бъде възстановяване на длъжността, заемана преди уволнението, а именно –«***» в ЦДГ – село ***, община ******, област *** и осъждане на ответника да заплати обезщетение в размер на 4 600.80 лв, представляващо брутното й трудово възнаграждение за шест месеца, считано от ***., както и законната лихва върху тази сума, считано от предявяване на исковата молба до окончателното изплащане на сумата.

 Ищцата твърди, че трудовото й правоотношение е прекратено въз основа на заповед № ***. на кмета на община ******, област ***, считано от ***. на основание чл.328 ал.1 т.1 от КТ, като за причини за прекратяването на трудовия договор е посочено »поради закриване на ЦДГ «***» - село *** със Заповед № ***. на Кмета на община ******». Счита, че уволнението е незаконно, тъй като Заповед № ***. на Кмета на община ****** не коренспондира и подменя Решение № ***. на Общински съвет –****** за обособяване ЦДГ «***» , състояща се само от една смесена група, във филиал на ОДЗ «***» - гр.****** и като филиал групата е останала и съществува в сградата на ЦДГ «***» - село ***, т.е. налице са основанията за прилагане на чл.123 от КТ – запазване на трудовите правоотношения при промяна на работодателя, за което излага доводи.

Ответната страна община ******, чрез процесуалния представител адв.***–БАК, е оспорила исковете. Възразила е, че  Заповед № ***. на Кмета на община ******  е издадена от компетентно по закона лице в изпълнение на задълженията му, вменени му със закон,  същата е мотивирана и законосъобразна и като такава следва да бъде оставена в сила. Счита, че предявените искове дори да са процесуално допустими, по същество са абсолютно неоснователни и като такива следва да се отхвърлят, за което излага доводи.

 Въз основа на събраните по делото доказателства и закона съдът приема за установено от фактическа страна следното:

По делото е безспорно, а и от представените писмени документи се установи, че ищцата е била в трудово-правни отношения с ответника за периода от ***. – ***. въз основа на сключен писмен безсрочен трудов договор № **/***. на длъжност «***» на ЦДГ»***» село ***, община ******. За учебната 2008/2009г. е бил изготвен само проект от директора на детското заведение, но не е бил одобрен от  Община ****** като финансиращ орган и не е  бил утвърден от Регионалния инспекторат на образованието – град ***  Списък-Образец № 2 /Сведение за организацията на дейността в детската градина/ за ЦДГ»***» - с.***. Общинският съвет – ******  на редовна сесия на 06.10.2008г. е взел решение ***за закриване на общинската детска градина ЦДГ»***» - дава съгласието си за закриване на ЦДГ»***» с.***». В изпълнение на посоченото решение Кметът на община ****** на основание чл.44 ал.2 от ЗМСМА и чл.10 ал.6 от ЗНП, със Заповед № ***. е закрил ЦДГ»***»- село ***, община ******.  Трудовият договор на ищцата с ответната община е бил прекратен със заповед № ***. на Кмета на община ******, област ***, считано от ***. /получена от нея на ***. с писмо с обратна разписка/. На ***., след края на учебните занятия с децата от  ЦДГ»***», материално-техническата база, освободена в резултат  на закриването, задължителната документация и архива на общинската ЦДГ»***» - село ***  са били предадени  с приемателно-предавателни протоколи от ищцата в качеството й на директор на ***. -директор на общинската ОДЗ»***»-******. На ***. ЦДГ»***» и фактически е преустановила дейността си като правен субект - учебните занятия с децата от закритата градина са били преустановени, трудовите правоотношения с всички работници и служители от детската градина са били прекратени, а сградата  е била заключена и ключовете са предадени за съхранение на администрацията на кметство *** по разпореждане на директора на ОДЗ»***» -******. Седемте деца от  закритата общинска детска градина са били пренасочени към ОДЗ»***» - град ******, като същото заведение е и правоприемник на задължителната документация, архива и сградния фонд. Пренасочването на децата от закритата ЦДГ към ОДЗ и обособяването им в отделна група, а не разпределянето им по съществуващите в ОДЗ групи, както и провеждането на учебните занятия в сграда, находяща се в село *** и представляваща част от материално-техническата база на ОДЗ, е било извършено считано от ***. на основание решение ***на ОС-****** –«обособяването на оставащата група във филиал към ОДЗ»***»-******». Тези промени, съобразно разпоредбите на ЗНП и ППЗНП, са били отразени в актуализирания, считано от ***., Списък-Образец № 2 за учебната 2008/2009г. на ОДЗ»***» - град ******, съгласуван с община ****** съгласно докладна записка № ***. на директора на ОДЗ и утвърден от РИО –***.   

Горепосочените обстоятелства се установяват от събраните и приобщени по делото по реда на ГПК писмени и гласни  доказателства /трудово досие на ищцата, заповед № ***. на Кмета на община ******, област ***, заповед № ***. на кмета на община ******, решение ***по Протокол ***. на Общински съвет - ******, Списък-Образец № 2 за учебната 2008/2009г. на ОДЗ»***» - град ******, писмо изх.№ ***. на РИО-***,  докладна записка № ***. на директора на ОДЗ, копия от дневник, таксова книга, заповедна книга за храна, инвентаризационен опис, приемателно-предавателен протокол, справка за месечна посещаемост и разпит на свид.*** свид.Т./ преценени поотделно и в тяхната съвкупност.

Въз основа на така установената фактическа обстановка, съдът, изграждайки вътрешното си убеждение, прави следните изводи от правна страна:

 Относно предявеният от ищцата иск по чл.344 ал.1 т.1 от КТ: същият е главен и конститутивен. Включва в себе си две искания: за признаване на уволнението за незаконно и за отмяна на заповедта за уволнение. Тежестта на доказване законосъобразността на уволнението по този иск е изцяло на работодателя, който  в настоящето производство проведе пълно и главно доказване на факта, че е упражнил правото си в съответствие със закона, т.е. доказа, че в настоящия случай са налице елементите от фактическия състав на това прекратително основание: решение на компетентния орган за закриване на предприятието, прекратяване съществуването на правния субект и фактическото преустановяване на дейността му. Съгласно чл.10 ал.6 от ЗНП общинският съвет е овластен да преценява целесъобразността от закриването на общинска детска градина и това решение на общинския съвет не подлежи на съдебен контрол в производството по трудов спор. Заповед № ***. на Кмета на общината обективира властническото волеизявление на овластен административен орган, издадена въз основа и в изпълнение на закона при осъществяване дейност на изпълнителна власт, въпроизвежда изцяло по смисъл и съдържание взетото от Общинския съвет решение, и има пряко правопрекратяващо действие по отношение на своя адресат – ЦДГ «***» - село *** т.е. с решение на компетентния орган предприятието е прекратило съществуването си като правен субект. При възникнал трудов спор за уволнение поради закриване преценката за законосъобразност на уволнителната заповед е по отношение на решението на общинския съвет, т.е. дали е спазено основанието, посочено в него, на което следва да се прекратят трудовите правоотношения. При закриване на предприятието, в какъвто смисъл е взетото от ОбС решение, детската градина прекратява дейността си и престава да съществува като юридическо лице. В този случай работодателят – кмета на община ****** не само има право, но и се налага да прекрати трудовия договор с директора на детската градина на това основание. Съгласно разпоредбите на ЗНП и с оглед спецификата на образователния процес е извършено пренасочване на децата от закритата ЦДГ към ОДЗ, а тяхното обучение в ОДЗ от ***. е организирано по начина,  указан в Решение ***на компетентния орган - Общинския съвет - ******, а именно самостоятелно обособена група с място на провеждане на учебните занятия село ***. Това пренасочване на децата не съставлява нито една от хипотезите на чл.123 от КТ, поради което настоящия състав намира, че не е налице основание за прилагане на разпоредбите на чл.123 от КТ. Атакуваната уволнителна заповед № ***. на Кмета на община ******, е издадена от компетентно лице – кмета на община ******, тъй като съгласно чл.37 ал.5 от ЗНП кметът на общината сключва и прекратява трудовите договори с директорите на общинските детски градини,  мотивирана е, а именно - поради закриване на ЦДГ «***» - село *** със Заповед № ***. на Кмета на община ******, въпроизвежда изцяло по смисъл и съдържание взетото от Общинския съвет решение ***и момента на уволнението поради закриване на предприятието и фактическото преустановяване на дейността на този правен субект съвпадат / ***./, поради което настоящият съдебен състав приема, че  не е нарушен закона, т.е. уволнителната заповед е законосъобразна , ето защо намира предявеният иск по чл.344 ал.1 т.1 КТ за неоснователен и като такъв същия следва да се отхвърли.

Относно предявеният иск по чл.344 ал.1 т.2 от КТ за възстановяване на работа: същият има конститутивен характер и за основателността му задължително предполага наличието на две предпоставки: 1/Уважаване на главния иск –този за признаване на уволнението за незаконосъобразно и неговата отмяна и 2/ Наличие на безсрочно трудово правоотношение, което прави възможно възобновяването на трудово-правната връзка между страните. Ако липсва която и да е от двете предпоставки, така предявеният иск следва да бъде отхвърлен. В конкретния случай липсва първата предпоставка, т.е. главния иск не е уважен и предявеният иск по чл.344 ал.1 т.2 от КТ за възстановяване на работа се явява неоснователен и недоказан и като такъв следва да се отхвърли

Относно предявеният иск по чл.344 ал.1 т.3  във връзка с чл.225 ал.1 от КТ: същият е осъдителен и задължителните предпоставките за уважаването му са следните : 1/ искът по чл.344 ал.1 т.1 от КТ да бъде уважен, 2/ищцата да е претърпяла вреда, изразяваща се в пропусната полза и 3/ да е налице причинна връзка между незаконното уволнение и вредата, претърпяна от ищцата. Ако липсва която и да е от трите предпоставки, така предявеният иск следва да бъде отхвърлен. В конкретния случай липсва първата предпоставка, т.е. главния иск не е уважен и по тази причина  искът за сумата  в размер на 4 600.80 лв, представляващо брутното трудово възнаграждение на ищцата за шест месеца, считано от ***., както и законната лихва върху тази сума, считано от предявяване на исковата молба, се явява неоснователен и недоказан и като такъв  следва да се отхвърли.

Поради липса на искане за присъждане на разноски от ответната страна направено до приключване на последното заседание , съдът не присъжда такива.

 Мотивиран от изложеното , съдът

 

Р   Е   Ш   И :

 

ОТХВЪРЛЯ иска, предявен от Ж.Т.В. с ЕГН **********,*** ***, с адрес за съобщения град ***, ул***адв.***, с правно основание чл.344 ал.1 т.1 от КТ против община ******, представлявана от ***в качеството му на кмет на същата, адрес: град ******, ул.»*** ***» № 3, ***ка област,  да се признае за незаконно уволнението й, извършено въз основа на Заповед № ***. на Кмета на община ****** и отмяната му на това основание, като неоснователно.

ОТХВЪРЛЯ  иска, предявен от Ж.Т.В. с ЕГН **********,*** ***, с адрес за съобщения град ***, ул***адв.***, с правно основание чл.344 ал.1 т.2 от КТ против община ******, представлявана от ***в качеството му на кмет на същата, адрес: град ******, ул.»*** ***» № 3, ***ка област, да бъде възстановена на длъжността, заемана преди уволнението, а именно –«***» в ЦДГ – село ***, община ******, област ***, като неоснователен и недоказан.

ОТХВЪРЛЯ  иска, предявен от Ж.Т.В. с ЕГН **********,*** ***, с адрес за съобщения град ***, ул***адв.***, с правно основание чл.344 ал.1 т.3 във връзка с чл.225 ал.1  от КТ против община ******, представлявана от ***в качеството му на кмет на същата, адрес: град ******, ул.»*** ***» № 3, ***ка област за осъждане на ответника да заплати обезщетение в размер на 4 600.80 лв, представляващо брутното й трудово възнаграждение за шест месеца, считано от ***., както и законната лихва върху тази сума, считано от предявяване на исковата молба до окончателното изплащане на сумата, като неоснователен и недоказан.

 

Решението подлежи на обжалване пред БОС в двуседмичен срок от съобщаването му на страните.

 

                                               Районен съдия :