М О Т И В И   КЪМ ПРИСЪДА № 8 /18.01.2012г. по НОХД  № 7/2012г.

 

 

         Производството е образувано по повод внесен за разглеждане обвинителен акт на РП -  Малко Търново срещу  Ш.О.,  роден на ***г. в Сирия, сирийски гражданин,  сирийски паспорт ** неосъждан, понастоящем в чужбина без известен адрес, с обвинение за това, че на 05.12.2011г. в района на местността «**», община  Малко Търново влязъл през границата на Република България без разрешение от надлежните органи на властта - престъпление по чл.279 ал.1от НК.

         Съдът е дал ход на делото при условията на чл.269 ал.3 т.4 б.”а”от НПК.

         Представителят на държавното обвинение в съдебно заседание поддържа повдигнатото обвинение и пледира за реализиране на наказателната отговорност спрямо подсъдимия към определения от закона минимум.

Служебният защитник на подсъдимия, назначен във фазата на досъдебното производство – адв.Р., не оспорва фактическата обстановка, изложена в обвинителния акт.  Пледира при определяне на наказанието да се вземат предвид чистото съдебно минало, пълното съдействие на органите на властта  и ниската степен на обществена опасност.

В резултат на съдебното дирене, съдът намира за установено от фактическа страна следното:

На 05.12.2011г. св.** – полицай при  ГПУ-Малко Търново, който бил на същата дата наряд, около 20.20 часа с прибор за нощно виждане забелязал преди портала на «**» три-четири лица, които се придвижвали пешком от границата  в посока север, т.е. към вътрешността на  страната. На около 30-40 метра от портала, непознатите лица от своя страна забелязали служебния автомобил на гранична полиция и се разпръснали в различни посоки. Св. ** подал сигнал до колегите си от дежурния наряд, и в резултат на предприетите от тях незабавни оперативни действия – обграждане и претърсване на района, св.** и колегите му открили първоначално едно лице, легнало в храстите на около 20 метра от портала и го задържали. При продължилото претърсване на местността и с помощта на следово куче след около 20 минути св.** и колегите му от ГПУ Малко Търново открили в района още девет души, в това число и подсъдимия по настоящето дело, всичките без документи и не владеещи български език, след което ги задържали и отвели в ГПУ Малко Търново. При първоначалния разпит подсъдимият се представил като сирийски гражданин с  имената Ш.О., но в хода на преприетите оперативни действия по образувания заявителски материали № 50/06.12.2011г. по описа на ГПУ-Малко Търново, била установена  истинската самоличност на подсъдимият, а именно: Ш.О.,  роден на ***г. в Сирия, сирийски гражданин,  сирийски паспорт 006485203. Служителите на ОИД-ГПУ-Малко Търново заложили данните на подсъдимия  в АФИС и на 06.12.2012г.  подс. Ш.О.,  роден на ***г. в Сирия, сирийски гражданин,  сирийски паспорт **  бил предаден на турските гранични власти с протокол на компетентните гранични власти, на основание наложена ПАМ със заповед № ОЧ-54/06.12.2011г. на началника на ГПУ-Малко Търново «Принудително отвеждане до границата на РБългария».

         Горната фактическа обстановка се доказва от събраните устни доказателства - показанията на св.**, и приобщените на основание чл.283 от НПК  писмените доказателства – материали по ПД № 198/2011г. по описа на РУП-Малко Търново.

ОБСЪЖДАНЕ НА ДОКАЗАТЕЛСТВАТА И ПРАВНИ ИЗВОДИ НА СЪДА:

При така установената фактическа обстановка съдът прие, че с гореописаните деяния подсъдимият Ш.О.,  роден на ***г. в Сирия, сирийски гражданин,  сирийски паспорт **   е осъществил от обективна и субективна страна състава на престъпление по чл.279 ал.1 от НК. От събраните безспорни доказателства по делото налага извода, че действията на подсъдимия са предварително обмислени и внимателно планирани, с ясно посочена цел. Подсъдимият  е влязъл през границата на страната, знаейки, че не разполага с разрешение за преминаване на българската държавна граница и въпреки това е преминал същата на 05.12.2011г. без разрешението на органите на властта, като е искал и целял престъпния резултат.  

          В случая от обективна страна изпълнителното деяние  е осъществено от подсъдимия чрез действие като на 05.12.2011г.  е  влязъл през границата на страната без разрешение на надлежните органи на властта на ГКПП-Малко Търново.

Субект на престъплението е подсъдимият,  за когото няма данни да страда от умствена недоразвитост, продължително или краткотрайно разстройство на съзнанието, да не разбира свойството или значението на извършеното или да не може да ръководи постъпките си, следователно вменяемо наказателноотговорно лице.

От субективна страна деянията са извършени от подсъдимият с пряк умисъл, тъй като е съзнавал общественоопасния характер на деянията, предвиждал е общественоопасните им последици и е искал настъпването им съгласно чл.11 ал.2 от НК.

ОПРЕДЕЛЯНЕ НА НАКАЗАНИЕТО:

         При определяне вида и размера на наказанието съобразно изискването на чл.54 НК, съдът намира, че макар престъплението, извършено от подсъдимия да е против дейността на държавни органи, то в случая извършеното от подсъдимия Ш.О.,  роден на ***г. в Сирия, сирийски гражданин,  сирийски паспорт ** престъпление по чл.279 ал.1 от НК не се отличава с по-висока обществена опасност в сравнение с обикновените случаи на престъпление от същия вид. Съдът отчита и ниската обществената опасност на подсъдимия–до настоящия момент  не е бил осъждан, не е оказал съпротива при задържането, които обстоятелства от своя страна са смекчаващи отговорността. При тези данни и с оглед изпълнение целите на наказанието, съобразно изискването на чл.36 НК – да се поправи и превъзпита дееца към спазване на законите и добрите нрави, да се въздейства предупредително върху него и му се отнеме възможността да върши други престъпления и да се въздейства възпитателно и предупредително върху другите членове на обществото, съдът наложи на подсъдимият наказание лишаване от свобода за срок от три месеца и глоба в размер на сто лева, като на основание чл.66 от НК отложи изпълнението на така наложеното наказание ЛОС за срок от три години.

         Мотивиран от горното съдът постанови присъдата си.

 

                                                            

                                                    РАЙОНЕН СЪДИЯ: