Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

 

                                гр.**                   22.01.2014г.

 

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

 

МАЛКОТЪРНОВСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД, гражданско отделение,  в публичното съдебно заседание, проведено на двадесет и втори януари две хиляди и четиринадесета година в състав :

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: МАРИЯ МОСКОВА

 

при секретаря М.Д., като разгледа докладваното от съдия Москова гр.д. № 4/2014 год. по описа на Районен съд – ** за да се произнесе, съобрази следното:

 

Производството е с правно основание чл.50 от СК.

Образувано е по молба на Р.П.К.  с ЕГН ********** и  Д.И.К.  с  ЕГН **********, и двамата  с постоянен адрес:***. Молителите излагат, че са съпрузи от **., като брака е първи и за двамата. Единственото им родено от брака дете  е М** Д** К. с ЕГН **********, което е пълнолетно и живее самостоятелно, т.е. от брака си нямат  ненавършили пълнолетие деца. Излагат също, че са постигнали сериозно и непоколебимо взаимно съгласие за развод и със споразумение са уредили своите лични и имуществени отношения помежду си за след развода. Споразумението е  депозирано за одобрение в съда ведно с молбата за развод и е подписано от съпрузите.

Поради горното, молят съда да постанови решение, с което да прекрати брака, без да издирва мотивите за това и утвърди постигнатото между тях споразумение, с което съпрузите уреждат своите лични и имуществени отношения във връзка с прекратяването на брака им чрез развод по взаимно съгласие, съгласно чл.50 и чл.51 от СК.

В съдебно заседание по същество молителите поддържат молбата си за развод по взаимно съгласие. Поддържат споразумението и молят същото да бъде утвърдено.

Съдът, след като обсъди направените доводи и доказателствата по делото, намира за установено от фактическа страна следното:

Видно от дубликата на удостоверение за сключен граждански брак молителите са сключили граждански брак на ** г., за което е съставен акт за граждански брак № **/**. от длъжностно лице по гражданско състояние в град ** като съпругата е приела да носи фамилното име „К.”. Видно от ксерокопието на Удостоверение за раждане № **.**86г.,съставено въз основа на акт за раждане № **.**86г. на община Б**, съпрузите имат родено  от брака си едно навършили към момента пълнолетие  дете – М** Д** К. с ЕГН **********, което живее самостоятелно. С оглед на така установеното обстоятелство, а именно -  съпрузите нямат ненавършили пълнолетие деца, по отношение на които да упражняват родителски права, не се налага определяне на режим на лични отношения между родители и деца. Съпрузите са заявили , че след прекратяването на брака ще продължат да ползват семейното си жилище, находящо се в град ** ж.к. ”**, което е собственост на сина им  М** Д** К. с ЕГН ********** видно от нотариален акт за дарение на недвижим имот № **. на СВ при РС-**. Страните заявяват, че нямат претенции за издръжка един към друг, че нямат придобити в режим на СИО движими, недвижими вещи и влогове и и нямат претенции един към друг. След развода молителката ще продължи да носи фамилното име на бившия си съпруг „К.”, като съпругът не се противопоставя на това.

При така установената фактическа обстановка, съдът достигна до следните правни изводи:

Съдът, като взе предвид изложеното и събраните по делото доказателства намира, че са налице предпоставките на чл.50 от СК, което налага извода за основателност на молбата. Действително с оглед изявленията на страните, за тях е налице сериозно и непоколебимо взаимно желание за развод. Представеното и подписано от тях споразумение включва уреждането на всички изискуеми от закона отношения след развода, то е пълно и не противоречи на закона и морала. При това положение, съдът намира, че са налице всички законови изисквания за допускане на развода и счита, че молбата е основателна, без да е необходимо издирване на мотивите на молителите, а постигнатото и представено писмено споразумение следва да бъде утвърдено.

В изпълнение разпоредбата на чл.6, т.3 от Тарифата за държавните такси, събирана от съдилищата по ГПК, съдът определя окончателна държавна такса за разглеждане на молбата за развод в размер на 40 /четиридесет/ лева, като същата е платена изцяло от молителката  при завеждане на молбата..

Мотивиран от горното и на основание чл.50 от СК, съдът

 

РЕШИ:

 

ПРЕКРАТЯВА  сключения с акт за граждански брак № **/**. от длъжностно лице по гражданско състояние в град ** ГРАЖДАНСКИ  БРАК между Р.П.К.  с ЕГН ********** и  Д.И.К.  с  ЕГН **********, и двамата  с постоянен адрес:*** ** ж.к”**  ,  по взаимно съгласие на страните, на основание чл.50 от СК.

УТВЪРЖДАВА  постигнатото между страните  СПОРАЗУМЕНИЕ ПО ЧЛ.51 ОТ СК, с което съпрузите уреждат своите лични и имуществени отношения във връзка с прекратяването на брака им чрез развод по взаимно съгласие, съгласно което:

1.     Съпрузите нямат ненавършили пълнолетие деца, по отношение на които да упражняват родителски права, поради което не се налага определяне на издръжка на децата и определяне на режим на лични отношения между родители и деца.

2.     Двамата съпрузи ще продължат да ползват семейното жилище,  находящо се в град ** ж.к”**, което семейно жилище е собственост на сина им  М** Д** К. с ЕГН ********** .

3.     След прекратяването на брака  съпругата Р.П.К.  ще продължи да носи брачното си фамилно име „К.”, като съпругът не се противопоставя на това.

4.     Страните не си дължат взаимно издръжка.

5.     Страните заявяват, че нямат общи придобити по време на брака движими, недвижими вещи и влогове и нямат претенции в тази насока един спрямо друг.

6.     Разноските по делото се поемат от всяка страна по равно.

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

РАЙОНЕН СЪДИЯ: