Р Е Ш Е Н И Е

 

 

Номер                                 29.07.2013 година           гр. Малко Търново

 

В   И М Е Т О  Н А   Н А Р О Д А

 

Малкотърновският   районен    съд                                        наказателен състав

на единадесети юли                                      две хиляди и тринадесета година

в публичното заседание в следния състав:

Председател: Мария Москова

Секретар: М.Д.

Прокурор:

като разгледа докладваното от съдия Москова НАХД № 99 по описа съда за 2013 година, за да се произнесе, съобрази следното:

 

       Производството е  по  реда на чл. 59 и сл. от ЗАНН.

       Образувано е  по жалба  на П.Д.С. с ЕГН **********,***  срещу Наказателно постановление № 40/30.05.2013г. на Началника на РУП-гр.Малко Търново, с което за нарушение по чл.150 му е наложена ” глоба” в размер на 100 лева на основание чл.177 ал.1 т.2 от ЗДвП и за нарушение по  чл.140 ал.1 от ЗДвП му е наложена „глоба” в размер на 100 лв. и е лишен от право да управлява МПС за срок от 3 месеца на основание чл.175 ал.1 т.1  от ЗДвП.

        В жалбата се излагат оплаквания за необоснованост и незаконо-съобразност на наложеното наказание. Моли съда да отмени НП.

В с.з., жалбоподателят, редовно призован, се явява и  поддържа жалбата.

        Въззиваемата страна, редовно призована, се представлява от Началника на РУП – гл.инспектор Т. Тодоров. Моли НП да бъде потвърдено изцяло. 

         Съдът, след като обсъди изложеното в жалбата и прецени събраните по делото писмени и гласни доказателства, намери от фактическа страна следното:

         На 23.05.2013г. около 11.20 часа  актосъставителят – св.П.П.  - гл.полицай, командир на отделение при РУП-Малко Търново заедно с колегата си – св.Т.Н. – на длъжност мл.автоконтрольор в РУП-гр.Малко Търново видели нарушителя П.С. да управлява мотопед „Ямаха” в посока от  хотелски комплекс „Белите къщи” в град Малко Търново към местността „Черногорово” в землището на град Малко Търново, където нарушителят спрял пред извора „Дядо Георгевото врисле”. При последвалата проверка, полицейските служители установили, че нарушителят П.С.  е неправоспособен водач - не притежава свидетелство за управление на МПС, както и че мотопедът е  без регистрационни табели. Актосъставителят П. поканил  нарушителят С. ***, където в присъствието на колегата си Т.Н. и на жалбоподателят, съставил  на последния АУАН № 40/23.05.2013г. с рег.№ 829701 за нарушения по  чл.150  и по чл.140 ал.1 от ЗДвП. Жалбоподателят е подписал акта без възражения.

Въз основа на така съставения акт е издадено обжалваното НП № 40/30.05.2013г. на Началника на РУП-гр.Малко Търново    ,  с което на жалбоподателят за нарушение по нарушение по чл.150 му е наложена ”глоба” в размер на 100 лева на основание чл.177 ал.1 т.2 от ЗДвП и за нарушение по  чл.140 ал.1 от ЗДвП му е наложена „глоба” в размер на 100 лв. и е лишен от право да управлява МПС за срок от 3 месеца на основание чл.175 ал.1 т.1  от ЗДвП.

 Наказателното постановление е било връчено лично на жалбоподателя на 12.06.2013г. видно от разписката, инкорпорирана в НП, предвид което съдът намери жалбата за процесуално допустима – подадена в преклузивния срок по чл. 59 ал. 2 ЗАНН, срещу годен за обжалване по този ред акт, от легитимирано лице.

 При така установената фактическа обстановка, от правна страна съдът прие:

         Жалбата е процесуално допустима, а разгледана по същество е неоснователна.

        АУАН е съставен от П. - полицай ООР, а атакуваното наказателно постановление е издадено от Тодоров - Началника на РУП-Малко Търново,  т.е. от оправомощени лица, в кръга на тяхната материална и териториална компетентност /Заповед № Із-1669 от 02.08.2010 г. на Министъра на Министерството на вътрешните работи и заповед  рег.№ З-351/01.02.2013г. на Директора на ОД МВР-Бургас/, в съответствие с разпоредбите на чл. 37 и чл. 47 от ЗАНН. Актът и наказателното постановление съдържат предвидените в чл. 42 и съответно чл. 57 от ЗАНН реквизити.  Посочените в тях фактически обстоятелства са безспорно установени в хода на съдебното производство. Описанието на извършените нарушения, макар и лаконични, са конкретни, точни, и съдържат ясна и недвусмислена информация за изпълнителнителните деяния. Съдът приема, че жалбоподателят С.  е осъществил състава на административното нарушение по чл.140 ал.1 т.1 от ЗДвП. Видно от записа на тази разпоредба в закона, следва да бъда санкциониран водач, който управлява МПС, което не е регистрирано по надлежния ред или което е регистрирано, но е без табели с регистрационен номер или те са поставени не на определените места в него. От събрания доказателствен материал по делото – устен и писмен, се установява, че управляваното от С. МПС – мотопед „Ямаха”, не е било регистрирано по надлежния ред и е било без надлежно поставени регистрационни табели. Жалбоподателят С.  е осъществил и състава на нарушението по чл.150 от ЗДвП, тъй като съгласно цитираната разпоредба  всяко пътно превозно средство, което участва в движението по пътищата, отворени за обществено ползване, трябва да се управлява от правоспособен водач,а по делото се събраха беспорни доказателства, че жалбоподателят е неправоспособен водач – не притежана свидетелствмо за управелние на МПС.

Установена в хода на съдебното следствие фактическа обстановка  съвпада с тази, описана в АУАН и НП. Съдът не кредитира обясненията, дадени от жалбоподателят  в хода на съдебното следствие, , тъй като същите са нелогични и приема същите за защитна версия. Съдът приема, че С. виновно е осъществил с деянието си признаците на състава на административно нарушение по смисъла на чл.140 ал.1 от ЗДвП и на нарушението по чл.150 от ЗДвП, поради което законосъобразно наказващият орган е приел за извършени тези нарушение и е наложил предвидените за тях наказания. При проверката на цялото административнонаказателно производство, която извърши съда, не се констатираха нарушения на процесуалния и материалния закон, които да водят до отмяна на НП. Не се констатира нарушаване правото на защита на жалбоподателя. Що се касае до размера на наложените административни наказания, с оглед на факта, че с извършените деяния жалбоподателят за първи път е нарушил разпоредбите на ЗДвП, както и на обстоятелството, че жалбоподателят като пенсионер е с ограничени финансови възможности,   съдът намира, че в частта, в която   са наложени кумулативните наказания  по чл.175 ал.1 т.1 от ЗДвП, НП следва да измени, като наложеното наказание  глоба  от 100 лева следва да се намали на 50 лева, като  размера на глобата по чл.177 ал.1 т.2 от ЗДвП и на лишаването от правоуправление на МПС за срок от 3 месеца по чл. 175ал.1 т.1 от ЗДвП  следва да бъдат потвърдени като правилно определени.

Воден от горното и на основание чл. 63 ал.1 от ЗАНН, съдът

 

Р  Е   Ш  И  :

 

ПОТВЪРЖДАВА  наказателно постановление № 40 от 30.05.2013г. на Началника на РУП на МВР гр.Малко Търново,   В ЧАСТТА, в която на  П.Д.С. с ЕГН **********,***  за нарушение по чл.150 му е наложена ” глоба” в размер на 100 лева на основание чл.177 ал.1 т.2 от ЗДвП,  и  ИЗМЕНЯ  В ЧАСТТА, в която за нарушение по  чл.140 ал.1 от ЗДвП му е наложена „глоба” в размер на 100 лв. и е лишен от право да управлява МПС за срок от 3 месеца на основание чл.175 ал.1 т.1  от ЗДвП, като НАМАЛЯВА глобата от 100.00 /сто / лева на 50.00 /петдесет/ лева  и намалява лишаването от правоуправление на МПС от 3/три/  месеца на 1 /един/ месец .

РЕШЕНИЕТО подлежи на касационно обжалване пред Административен съд - Бургас в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

 

                             ПРЕДСЕДАТЕЛ :