Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е

 

 

гр. Малко Търново, 25.05.2016 г.

 

В    И  М  Е  Т  О    Н  А    Н  А  Р  О  Д  А

 

МАЛКОТЪРНОВСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД, втори състав в публичното заседание на двадесет и пети май, през две хиляди и шестнадесета година в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ПЛАМЕН ДОЙКОВ

 

при секретаря М.Д. и прокурора ......, като разгледа докладваното от съдията АНД № 99 по описа за 2016 г., на основание доказателствата по делото и Закона:

 

 

Р    Е    Ш    И    :

 

 

ПРИЗНАВА дееца С.Т.Б.,  роден на ***г***, с постоянен адрес ***, българин, български гражданин, неженен, неосъждан, с висше образование, не работи, ЕГН **********, ЗА ВИНОВЕН  в това че: На 17.04.2016 г. на Главен път І – 9 в посока от гр. Малко Търново към ГКПП Малко Търново държал без надлежни разрешително съгласно чл. 7, чл. 16 и чл. 30 от Закона за контрол на наркотичните вещества и прекурсорите и чл. 1 и сл. от Наредбата за условията и реда за разрешаване на дейностите по чл. 73, ал. 1 от ЗКНВП високорисково наркотично вещество по смисъла на Приложение № 1 към чл. 3 т.1 от Наредбата за реда за класифициране на растенията и веществата като наркотични -  метаамфетамин с нетно тегло 1,208грама със съдържание на основното наркотично вещество 20,50% на стойност 30,20лева и коноп с нетно тегло 0.210грама с основно съдържание на тетрахидроканабинол  4,5% на стойност 1,26лева определена според Приложение № 2 към член единствен на Постановление № 23 на Министерски съвет от 29.01.1998г. за определяне на цената на наркотичните вещества за нуждите на съдопроизводството , установено с физикохимическа експертиза № 222/ 19.04.2016г. по описа на БНТЛ Бургас ,  като случаят е маловажен - престъпление по чл. 354 А ал.5, вр. ал.3,  т. 1 от НК.

На основание чл.78А ал.1 НК ОСВОБОЖДАВА С.Т.Б.,  роден на ***г***, с постоянен адрес ***, българин, български гражданин, неженен, неосъждан, с висше образование, не работи, ЕГН ********** от наказателна отговорност за извършено престъпление по чл. 354 а ал.5, вр. ал.3,  т. 1 от НК и му налага административно наказание ГЛОБА в размер на 1000.00 лева(хиляда), платими в полза на Държавата, по бюджета на съдебната власт, по сметка на РС Малко Търново, както и 5.00 (пет) за служебно издаване на изпълнителен лист.

На основание чл.354а, ал.6 от НК ОТНЕМА в полза на Държавата предмета на престъплението, а именно метаамфетамин с остатъчно след експертизата  тегло 1,158грама със съдържание на основното вещество 20,50%, находящо се на съхранение в ЦМУ – отдел „МРР-НОП” гр. София, което след влизане на Решението в сила, следва ДА БЪДЕ УНИЩОЖЕНО.

На основание чл. 189 ал.3 НПК ОСЪЖДА С.Т.Б. със снета самоличност ДА ЗАПЛАТИ направените по делото разноски в размер от 98,86 лева (деветдесет и осем лева и осемдесет и шест стотинки) в полза на Държавата, по сметка на ОД МВР Бургас, както и 5.00 лв. (пет) в случай на служебно издаване на изпълнителен лист.

Решението подлежи на обжалване и протест в 15 дневен срок от днес пред Окръжен съд гр. Бургас.

 

 

 

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ: