П Р О Т О К О Л

 

                              Гр.Малко Търново   11.05.2016 год.

 

МАЛКОТЪРНОВСКИ РАЙОНЕН СЪД в открито публично съдебно заседание  на  единадесети  май   две хиляди и шестнадесета година  в  състав:

                                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧАНКО ПЕТКОВ

                                                  Съдебни заседатели:

 

при участие на секретар    М.Д.           

и прокурора     Райко Стоянов         

сложи за разглеждане НОХ дело № 98  по описа за 2016 год.                                          

докладвано от съдията Петков 

На именното повикване в 12.00 часа се явиха:

  

За МТРП - прокурор С*.        

          Подсъдимият Х.З.И., редовно призован, се явява лично  и с адв. Е** Т**, надлежно упълномощена.

Съдът докладва актуална справка за съдимост с рег.№ 134 / 09.05.2016 г.  за подсъдимия Маринов.

По хода на делото.

Прокурора: Да се даде ход на делото.

          Адв.Т**: Да се даде ход на делото.

Подсъдимият: Да се даде ход на делото.

СЪДЪТ,

ОПРЕДЕЛИ:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

Снема самоличността на подсъдимия:

Х.З.И.  -  роден на *** год. в гр. П** , ЕГН **********, с постоянен адрес ***, настоящ адрес ***, български гражданин,  неженен,  осъждан, работи.

Прокурора: Уважаеми господин съдия, постигнахме споразумение с подсъдимия и неговия защитник, и моля да го одобрите, като дадете ход на делото по реда на чл.384 ал.1 НПК

Адв.Т**: Да се даде ход на делото по реда на чл.384 ал.1 НПК, като заявяваме, че сме постигнали с представителя на Държавното обвинение споразумение за прекратяване на наказателното производство,  което поддържаме.

Подсъдимият: Присъединявам се към казаното от адвоката ми.

СЪДЪТ, по направеното искане  

ОПРЕДЕЛИ:

Продължава производството  по реда на Глава 29 от НПК на основание  чл.384 ал.1 НПК.

СЪДЪТ разяснява правата на подсъдимия по чл. 274 и чл. 275 от НПК.

Подсъдимият: Разяснени са ми правата които има в наказателния процес. Няма да правя отвод на състава на съда, съдебния секретар и прокурора.

ДАВА ХОД НА СЪДЕБНОТО СЛЕДСТВИЕ.

Прокурора: Господин съдия, постигнали сме споразумение между РП- Малко Търново, подсъдимия Х.З.И.  и неговия защитник адв.Т**, с което същият се ПРИЗНАВА  за ВИНОВЕН в това,  че: На 23.04.2016 год. в гр. ** с цел да набави за себе си имотна облага в размер на 100 лв. поддържал заблуждение у ** заблуждение, че представеният от него лотариен билет от националната лотария е печеливш  и получил сумата от 100 лева  и с това й е причинил имотна вреда в размер на 100 лв., като случаят е маловажен – престъпление по чл. 209 ал. 3 вр. ал. 1 от НК.

Деянието е извършено от подсъдимия виновно при форма на вината пряк умисъл по смисъла на чл. 11, ал. 2 от НК.

За посоченото в т.1 престъпление по чл. 209 ал. 3 вр. ал. 1 НК и на основание чл.54 НК на подсъдимия се налага наказание, а именно ПРОБАЦИЯ при  следните пробационни мерки: .

а/ задължителна регистрация по настоящ адрес *** - за срок от шест месеца с явяване и подписване пред пробационен служител или определено от него длъжностно лице – два пъти седмично;

б/ задължителни периодични срещи с пробационен служител - за срок от шест месеца;

в/ безвъзмезден труд в полза на обществото в размер на 120 часа годишно за срок от една година.

 

          Разноски по делото – няма.

Щети - няма

Удовлетворени от споразумението, страните го подписват.

 

ПРОКУРОР:                        

/Райко Стоянов/

 

ЗАЩИТНИК:                                                    

/адв.Е** Т**/

 

ПОДСЪДИМ:

/ Х.З.И.  /       

 

 

Адв.Т**: Уважаеми господин председател, с представителя на Районна прокуратура Малко Търново и подзащитния ми постигнахме споразумение относно извършеното престъпление. Считам, че постигнатото пред Вас споразумение отговаря на законовите изисквания, също така и не противоречи на морала.

Подсъдимият:  Заявявам, че съм съгласен с така постигнатото споразумение и декларирам, че се отказвам от съдебно разглеждане на делото по общия ред. Съжалявам за извършеното.

          СЪДЪТ, като разгледа  сключеното между страните споразумение за решаване на делото намери, че същото не противоречи на закона и морала, поради което на осн.чл.384, във вр.чл.381 и сл.НПК, 

ОПРЕДЕЛИ:

ОДОБРЯВА споразумението за решаване на делото, постигнато между РП- Малко Търново, представлявана от прокурор **, подсъдимия Х.З.И.  и  неговия защитник адв.Е** Т** с което подсъдимият Х.З.И. роден на *** год. в гр. П**, ЕГН:**********, с постоянен адрес ***, и настоящ адрес ***, български гражданин,  неженен,  осъждан,  работи,   се ПРИЗНАВА  за  ВИНОВЕН в това че:

На 23.04.2016 год. в гр. ** с цел да набави за себе си имотна облага в размер на 100 лв. поддържал заблуждение у ** заблуждение, че представеният от него лотариен билет от националната лотария е печеливш  и получил сумата от 100 лева  и с това й е причинил имотна вреда в размер на 100 лв., като случаят е маловажен – престъпление по чл. 209 ал. 3 вр. ал. 1 от НК.

Деянието е извършено от подсъдимия виновно при форма на вината “пряк” умисъл по смисъла на чл. 11, ал. 2 от НК.

За посоченото по чл. 209 ал. 3 вр. ал. 1 НК и на основание чл.54 от НК, на подсъдимия се налага наказание ПРОБАЦИЯ при  следните пробационни мерки: .

а/ задължителна регистрация по настоящ адрес *** - за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА с явяване и подписване пред пробационен служител или определено от него длъжностно лице – два пъти седмично;

б/ задължителни периодични срещи с пробационен служител - за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА;

в/ безвъзмезден труд в полза на обществото в размер на 120 часа годишно - за срок от ЕДНА ГОДИНА.

 

          Разноски по делото – няма.

Щети - няма

 

На осн.чл.24 ал.З от НПК, съдът

О П Р Е Д Е Л И:

ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 98/2016г.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване. 

 

Протокола изготвен в с.з, което приключи с.з. в 12.25 часа.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

Секретар: