Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

 

                                гр.Малко Търново                   04.09.2013г.

 

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

 

МАЛКОТЪРНОВСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД, гражданско отделение,  в публичното съдебно заседание, проведено на четвърти септември две хиляди и тринадесета година в състав :

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: МАРИЯ МОСКОВА

 

при секретаря М.Д., като разгледа докладваното от съдия Москова гр.д. № 97/2013 год. по описа на Районен съд – Малко Търново, за да се произнесе, съобрази следното:

 

Производството е с правно основание чл.50 от СК.

Образувано е по молба на В.С.Й.  с ЕГН **********  и  А.С.Й.  с  ЕГН **********, и двамата  с постоянен адрес:***  . Молителите излагат, че са съпрузи от 30.08.1987г., като от брака си нямат  ненавършили пълнолетие деца. Излагат също, че са постигнали сериозно и непоколебимо взаимно съгласие за развод и със споразумение са уредили своите лични и имуществени отношения помежду си за след развода. Споразумението е  депозирано за одобрение в съда ведно с молбата за развод и е подписано от съпрузите.

Поради горното, молят съда да постанови решение, с което да прекрати брака, без да издирва мотивите за това и утвърди постигнатото между тях споразумение, с което съпрузите уреждат своите лични и имуществени отношения във връзка с прекратяването на брака им чрез развод по взаимно съгласие, съгласно чл.50 и чл.51 от СК.

В съдебно заседание по същество молителите поддържат молбата си за развод по взаимно съгласие. Поддържат споразумението и молят същото да бъде утвърдено.

Съдът, след като обсъди направените доводи и доказателствата по делото, намира за установено от фактическа страна следното:

Видно от удостоверение № 0013424/30.08.1987г. за сключен граждански брак молителите са сключили граждански брак на 30.08.1987 г., за което е съставен акт за граждански брак № 10/30.08.1987г. от длъжностно лице по гражданско състояние в град Малко Търново, като съпругата е приела да носи фамилното име „Й.”. Видно от дубликати  от 16.08.2013г. на удостоверение за раждане, съставено въз основа на акт за раждане № 0006/29.02.1988г. на община Малко Търново  и на удостоверение за раждане, съставено въз основа на акт за раждане № 0006/28.05.1992г. на община Малко Търново, съпрузите имат родено  от брака си две навършили към момента пълнолетия  деца – Ф. В. Й. с ЕГН  ********** и С. В. Й. с ЕГН **********. Съпрузите са заявили , че са освободили семейното жилище, находящо се в град Малко Търново жк”И.” бл.** вх.* ет.* ап.**, поради което нямат претенции за ползването му. Страните заявяват, че нямат претенции за издръжка един към друг, че нямат придобити по време на брака спестявания във влогове и депозити, а собствеността върху  придобитите по време на брака движими вещи се трансформира в дялова при равни квоти. След развода молителката ще носи предбрачното си име „Ш.”.

При така установената фактическа обстановка, съдът достигна до следните правни изводи:

Съдът, като взе предвид изложеното и събраните по делото доказателства намира, че са налице предпоставките на чл.50 от СК, което налага извода за основателност на молбата. Действително с оглед изявленията на страните, за тях е налице сериозно и непоколебимо взаимно желание за развод. Представеното и подписано от тях споразумение включва уреждането на всички изискуеми от закона отношения след развода, то е пълно и не противоречи на закона и морала. При това положение, съдът намира, че са налице всички законови изисквания за допускане на развода и счита, че молбата е основателна, без да е необходимо издирване на мотивите на молителите, а постигнатото и представено писмено споразумение следва да бъде утвърдено.

В изпълнение разпоредбата на чл.6, т.3 от Тарифата за държавните такси, събирана от съдилищата по ГПК, съдът определя окончателна държавна такса за разглеждане на молбата за развод в размер на 40 /четиридесет/ лева, като същата е платена изцяло от молителя  при завеждане на молбата..

Мотивиран от горното и на основание чл.50 от СК, съдът

 

РЕШИ:

 

ПРЕКРАТЯВА  сключения с акт за граждански брак № 10/30.08.1987г. от длъжностно лице по гражданско състояние в град Малко Търново, ГРАЖДАНСКИ  БРАК между В.С.Й.  с ЕГН **********  и  А.С.Й.  с  ЕГН **********, и двамата  с постоянен адрес:***,  по взаимно съгласие на страните, на основание чл.50 от СК.

УТВЪРЖДАВА  постигнатото между страните  СПОРАЗУМЕНИЕ ПО ЧЛ.51 ОТ СК, с което съпрузите уреждат своите лични и имуществени отношения във връзка с прекратяването на брака им чрез развод по взаимно съгласие, съгласно което:

1.  Семейното жилище, , находящо се в град Малко Търново жк”И.” бл.** вх.* ет.* ап.**, е освободено от двамата съпрузи, поради което никой от тях няма претенции за ползването му.

2.  Страните не си дължат взаимно издръжка.

3.   След прекратяването на брака  съпругата А.С.Й.  с  ЕГН **********  ще носи предбрачното си фамилно име „Ш.”.

4.   Страните заявяват, че нямат общи придобити по време на брака спестявания във влогове и депозити в банки и нямат претенции в тази насока един спрямо друг.

5.   Страните заявяват, че  собствеността върху придобити по време на брака недвижими и движими вещи се трансформира в дялова при равни квоти, които при необходимост ще бъдат поделени извънсъдебно, поради което този въпрос не стои пред тях за разглеждане.     

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

РАЙОНЕН СЪДИЯ: