П Р О Т О К О Л

                                     Гр.МАЛКО ТЪРНОВО 2013 година

 

МАЛКО ТЪРНОВСКИ РАЙОНЕН СЪД в открито публично съдебно заседание  на  седемнадесети  юни две хиляди и тринадесета година  в  състав:

 

                                                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ: М.Москова

                                                                        Съдебни заседатели:

 

при участие на секретар:…..………….М.Д..…………………………

и прокурора      Райко Стоянов            сложи за разглеждане

НОХ дело  № 96  по описа за 2013 год.                                  

докладвано от съдията Москова

На именното повикване в 11.00 часа се явиха   …… ……………………………

 

За Районна прокуратура – Малко Търново, редовно призована, се явява прокурор Стоянов.

            Подсъдимият С.Й.Й., редовно призован, се явява в с.з. лично, ведно със защитник -  адв.Даниел Скулиев от БАК, надлежно упълномощен.

            Свидетелят П.П., редовно призован, не се явява в с.з.

            Вещото лице А.М., редовно призован, не се явява в с.з.

            По хода на делото:

Прокурора:  Да се даде ход на делото.

Адв.Скулиев:  Да се даде ход на делото.

Подсъдимия: Да се даде ход на делото.

СЪДЪТ, като намери, че не са налице процесуални пречки, за даване ход на делото,

ОПРЕДЕЛИ:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

Снема самоличността на подсъдимия:

С.Й.Й. роден на ***г. в гр.**, ЕГН:**********, български гражданин, неженен, неосъждан, средно образование, месторабота **

            Подсъдимия: Разяснени са ми правата които има в наказателния процес. Няма да правя отвод на състава на съда, съдебния секретар и прокурора.Ще бъда представляван от адв.Скулиев. Желая да сключа споразумение с прокурора.

Прокурора: Постигнахме съгласие с подсъдимия С.Й. и неговия защитник адв.Скулиев за прекратяване на наказателното производство чрез споразумение на осн.чл.381 и слeдващи от НПК. Според постигнатото споразумение подсъдимият Й., се ПРИЗНАВА за  виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.343б  ал.І от НК, а именно в това, че:

На 01.06.2013г. около  03.30 часа в гр.**” управлявал МПС – лек автомобил “**, с концентрация на алкохол в кръвта си над 1.2 на хиляда, а именно 1.34 на хиляда, установено по надлежния ред с протокол за химическа експертиза  391/03.06.2013г. 

Деянието е извършено от подсъдимия Й. виновно при форма на вината „пряк” умисъл по смисъла на чл.11 ал.2 от НК.

За посоченото престъпление на подсъдимия се налага наказание на основание чл.343б ал.1 от НК, при условията на чл.55 ал.1 т.2 от НК ПРОБАЦИЯ при следните пробационни мерки:

- Задължителна регистрация по настоящ адрес ***    за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА, при явяване и подписване пред пробационен служител или определено от него длъжностно лице два пъти седмично;

-  Задължителни периодични срещи с пробационен служител - за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА;

-  Поправителен труд по месторабота на подсъдимия ** за срок от ЧЕТИРИ МЕСЕЦА, като ще се удържа 15 процента от трудовото му възнаграждение;

На основание чл.343г, вр.чл.343б ал.1, вр.чл.37 т.7 от НК,  ЛИШАВА  подсъдимия, от право да управлява МПС, за срок от СЕДЕМ МЕСЕЦА.

На основание чл.59 ал.3 от НК, ПРИСПАДА времето, през което подсъдимият е бил лишен по административен ред от право да управлява МПС, считано от 01.06.2013г.

Щети от деянието няма.

Разноски по делото 35.89лв. се възлагат в тежест на подсъдимия.

            Така постигнатото споразумение не противоречи на закона и морала и моля съда да го одобри.

Адв.Скулиев: Моля да одобрите така постигнатото споразумение, като непротиворечащо на закона и морала.

Съдът пристъпва към разпит на подсъдимия:

Подсъдимият: Разбирам обвинението. Признавам се за виновен по повдигнатото ми обвинение. Съжалявам за стореното. Разбирам последиците от споразумението. Наясно съм с наложеното наказание, което следва да изтърпя. Споразумението подписах доброволно. Същото не противоречи на закона и морала и моля от съда да бъде одобрено. Заявявам, че доброволно подписвам споразумението и се отказвам от разглеждане на делото по общия ред. Наясно съм, че споразумението има характер на влязла в сила присъда.

 

Подсъдим:                                                                  Прокурор:

/ С.Й. /                                                 / Райко Стоянов /

 

Защитник:

/Адв.Даниел Скулиев/

 

СЪДЪТ, като намери, че така постигнатото споразумение, не противоречи на закона и морала, на осн.чл.384 ал.1, вр.чл.382  ал.7 от НПК,

ОПРЕДЕЛИ:

ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по БП №84/2013г. по описа на РУП гр.Малко Търново, БДП №57/2013г по описа на РП Малко Търново, постигнато между Районна прокуратура гр.Малко Търново представлявана от прокурор Стоянов и подсъдимия С.Й. представляван от адв.Скулиев, съгласно което подсъдимия С.Й. се признава за ВИНОВЕН в умишлено извършване на престъпление по чл.343б  ал.1 от НК , а именно в това, че:

На 01.06.2013г. около  03.30 часа в гр.**” управлявал МПС – лек автомобил “**, с концентрация на алкохол в кръвта си над 1.2 на хиляда, а именно 1.34 на хиляда, установено по надлежния ред с протокол за химическа експертиза № 91/03.06.2013г. 

За посоченото престъпление по чл.343б ал.1 от НК, и на основание чл.343б ал.1, вр.чл.55 ал.1 т.2 от НК, ОСЪЖДА подс. С.Й. със снета по делото самоличност на  ПРОБАЦИЯ при условията на чл.42а ал.2 т.1 т.2 и т.3 от НК, изразяваща се в следните пробационни мерки:

- Задължителна регистрация по настоящ адрес ***    за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА, при явяване и подписване пред пробационен служител или определено от него длъжностно лице два пъти седмично;

-  Задължителни периодични срещи с пробационен служител - за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА;

-  Поправителен труд по месторабота на подсъдимия ** - за срок от ЧЕТИРИ МЕСЕЦА, като ще се удържа 15 процента от трудовото му възнаграждение;

На основание чл.343г, вр.чл.343б ал.1, вр.чл.37 т.7 от НК,  ЛИШАВА  подсъдимия, от право да управлява МПС - за срок от СЕДЕМ МЕСЕЦА.

На основание чл.59 ал.3 от НК, ПРИСПАДА времето, през което подсъдимият е бил лишен по административен ред от право да управлява МПС, считано от 01.06.2013г.

Щети от деянието няма.

Разноски по делото 35.89лв. се възлагат в тежест на подсъдимия.

Определението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.

На осн.чл.24 ал.3 от НПК,

СЪДЪТ,

ОПРЕДЕЛИ:

ПРЕКРАТЯВА наказателното  производство по НОХД  № 96/2013г.

 

Протоколът е написан в с.з., което приключи в 11.30 часа.

 

 

                                                                        Председател:

 

                                                                        Секретар: