Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е

 

 

№:                04.02.2013г.                   гр.Малко Т**,

 

 

В   ИМЕТО  НА   НАРОДА

 

 

МАЛКОТЪРНОВСКИ РАЙОНЕН СЪД, гражданска колегия в открито заседание на осми януари  през две хиляди и тринадесета  година в състав:

                                                                  Председател: Мария Москова

Секретар: М.Д. 

като разгледа докладваното от Мария Москова  гр.дело №   96  по описа на съда за 2012год., за да се произнесе взе пред вид следното:

 

П***то е образувано по постъпила искова молба  от С.Д.Д. ***, против ЗКПУ”С***”-в ликвидация с.** общ.Малко Т** обл.**, ЕИК:***, представлявано от *** – ликвидатор. Посочено е, че първоначално вземането е било предявено срещу ответната к*** по реда на заповедното п***, във връзка с което по  ч.гр.д. № **. е била издадена заповед за изпълнение на парично задължение по реда на чл.410 от ГПК, срещу която ответното дружество е подало възражение по чл.414 ал.1 от ГПК.

 Ищецът твърди, че от **. до **. е работил на длъжност „технически консултант по ликвидацията на ЗКПУ”С***” на основание сключен между страните граждански договор. Твърди, че е изпълнявал добросъвестно задълженията си, но въпреки това за процесния период не му е изплатено уговореното възнаграждение, което съгласно сключения граждански договор е било определено ежемесечно в размер на минималната работна заплата за страна за съответния период.

С оглед на гореизложеното моли съда да постанови решение , с което да приеме за установено по отношение ответната к*** , че  има вземане в размер на **, представляваща неизплатено възнаграждение за периода от **. до **., като сумата е изчислена съобразно размера на МРЗ за страната за съответния период, както следва: за периода от **. до **. неизплатено възнаграждение в размер 450.00 лева при МРЗ -180.00лева;  за периода от 01.01.2008г. до 31.12.2008г. неизплатено възнаграждение в размер 2640.00 лева при МРЗ -220.00лева и за периода от 01.01.2009г. до **. неизплатено възнаграждение в размер 2880.00 лева при МРЗ -240.00лева.

По делото в законоустановения срок по чл.131 от ГПК от ЗКПУ „С***” - в ликвидация с ЕИК ***, представлявана от ***, е постъпил писмен отговор с вх.№ **., с който оспорва предявения иск  изцяло като недопустим и неоснователен. Твърди, че гражданският договор, въз основа на който ищецът основава претенцията си, не съдържа необходимите по закон реквизити, поради което е нищожен и не поражда правни последици. Твърди, че липсва необходимия за сключването му протокол на ликвидационната комисия, който е неразделна част от договора, както и че липсва разписка съгласно приложение № 2 към гражданския договор, подадена за извършената работа до възложителя.  В случай, че съдът приеме, че процесния договор отговаря на законовите изисквания, счита че същия би бил валиден до изтичането на календарната 2007г., поради което алтернативно прави възражение за погасяване по давност.

Съдът, като взе предвид изложените от страните доводи и прецени поотделно и в съвкупност събраните по делото писмени и устни доказателства, приема за установено от фактическа и правна страна следното:

П***то по делото е по общия исков ред с особеното основание за допустимост по чл.422 вр. с чл.415 от ГПК вр. чл.286 от ЗЗД.

Видно от представените по делото писмени доказателства,  БОС с решение от **.  вписва прекратяването на ЗКПУ „С***”-с.** в Регистъра за кооперациите , като  открива  п***то по ликвидацията със срок на ликвидация от 6 /шест/ месеца и че к***та се представлява от ликвидационна комисия  в състав: *** –председател, ** ** /л.24/.

На **., преди датата на вписването на цитираното решение на БОС в Регистъра за кооперациите , ищецът Д. и ответната к*** ЗКПУ „С***”-в ликвидация, с.**, представлявана от ***, са сключили граждански договор. От представения договор от  **.  със страни ищецът Д. и ответната к*** ЗКПУ „С***”-в ликвидация, с.**, представлявана от ***,  се установява, че негов предмет е „цялостната работа по ликвидацията на к***та и провеждане на търговете”, а договореното възнаграждение е  „месечно възнаграждение в размер на минималната работна заплата за годината”.

От показанията на св.** и на св.М** се установява, че ищецът Д. активно е участвал  3- 4 години в дейността и управлението на к***та ЗКПУ „С***” с.**, като на практика изцяло е ръководил и контролирал дейността на същата до провеждането на събрание през 2007г., когато било взето решение дейността на к***та да се прекрати и същата да се обяви в ликвидация, като за целта е била избрана ликвидационна комисия в състав *** –председател, ** **.

От показанията на разпитаната по делото св. ** - бивш касиер и счетоводител на к***та, която и към настоящия момент   води счетоводната дейност на к***та и отговаря за наличността на касата, се установява, че през периода 2007 -2009г. ликвидационната комисия  в състав **, **,  е извършила подготовката и провела два търга за продажба на недвижими и движими вещи на к***та –съответно първия търг е бил проведен през месец май 2008г. , в резултат на който почти цялото имущество на к***та било продадено, а вторият търг бил проведен през месец март 2009г.  Така също от показанията на свидетелката ** се установява, че ищецът Д.  е взел участие в подготовката и провеждането на търговете, като същият  занесъл на оценител  предаденият му от св.** предварително изготвен опис на наличните сгради и машини собственост на к***та /”списък с основните средства”/, за изготвянето на оценките им, а след това занесъл за публикуване във вестник и обявите за насрочените търгове.

От показанията на разпитания по делото св.М** се установява, че ищецът Д. през  процесният период е посещавал стопанския двор на к***та.

С нарочна писмена молба, депозирана в откритото съдебно заседание на **., ищецът Д. е заявил, че в началото на 2009г. е получил сумата от **. от продадено имущество на обявената в ликвидация к***. От показанията на свидетелката ** обаче се установява, че ответната к*** не е извършвала в полза на ищеца плащане по процесния граждански договор.  През процесния период  **. свидетелката в качеството си на касиер на к***та е изплатила на ищеца срещу представени от него документи единствено разходни суми  и то само през 2008г. - за направени командировъчни разходи за гориво и  за проведени  телефонни разговори – „това бяха командировъчни за бензин, имаше разписки говорено по пощата, това последното трябва да беше през 2008г. Друго не съм му плащала до сега.” /л.38/.

Други доказателства, относими към правния спор, не са ангажирани от страните.

С оглед твърденията на страните, съдът намира че главният иск намира правното си основание в разпоредбата на чл.286 от ЗЗД, съгласно която ако е уговорено възнаграждение в договора за поръчка, възложителят дължи заплащането му.

Страните, съотв. като довереник (ищецът) и доверител (ответникът), са били обвързани от договор за поръчка. Процесният договор е възмезден и изпълнението на задължението за заплащане на възнаграждение като резултат се претендира в настоящото п***, образувано по установителен иск по чл.422 ал.1 от ГПК вр. чл.286 от ЗЗД , но след подадено възражение на длъжника по чл.414 от ГПК срещу издадена заповед за изпълнение по чл.410 от ГПК за неплатено възнаграждение.

За да е основателен така предявения иск, договорът за поръчка следва да е валиден, следва в него да е уговорено възнаграждение за довереника за изпълнение на възложените му действия и следва довереникът да е изпълнил задълженията си по договора.

В случая, във връзка с предприетата от ответника защита по същество срещу иска, настоящият съдебен състав намира, че процесния договор е подписан от лице без представителна власт, поради което не може да породи желаните правни последици. Това е така, защото на първо място, съгласно нормата на чл.42 ал.2 от Закона за кооперациите, прекратяването и обявяването в ликвидация на к***та имат действие от момента на вписването на решението, а по делото безспорно се установи, че  сключването на процесния договор предхожда  решението на БОС, с което е вписвано  прекратяването и обявяването в ликвидация на ответната к*** / договорът е сключен на **., а  решението на  БОС е  от **. /, на второ място – независимо, че ** в качеството си на председател на ликвидационата комисия да е  подписал процесния договор,  липсва решение на ликвидационната комисия за сключването на договора.

 Освен това в настоящето п*** ищецът не е установил точния предмет на договора, визиран като „цялостната работа по ликвидацията на к***та и провеждане на търговете”, съотв. че е извършил възложените му действия, липсват писмени доказателства, удостоверяващи ищецът да е представил отчет на възложителя за извършената от него работа. От гласните доказателства също не се установява точния предмет и изпълнение на договора от страна на ищеца. Ето защо и при непроведено доказване за предмета на договора, съотв. изпълнението му, което съдът отнася във вреда на ищеца, като носещ тежестта на доказване, предявеният иск е неоснователен.

Следва да се отбележи, че не може да се възприеме тезата, че при всички случаи с настъпването на определен срок търсената сума се дължи, тъй като това плащане би било лишено от основание без предприето изпълнение на конкретна поръчка от страна на довереника.

С договора е уговорено ежемесечно заплащане на сумата  в размер минималното трудово възнаграждение за страната, но по делото не е установено изпълнение от страна на довереника-ищец на поетите задължения по договора. По делото няма ангажирани доказателства ищецът да е представил отчет за извършената работа до възложителя. Същевременно обаче, при липсата на доказателства за изпълнение на поетите задължения по договора за поръчка, не може и да се приеме, че на ищеца се следва възнаграждение, при условие, че не е изпълнил поръчката съобразно уговореното. Възнаграждение по договор за поръчка се дължи на довереника, когато е изпълнил, като съгласно разпоредбата на чл.284 ал.1 от ЗЗД, за изпълнението на поръчката довереника уведомява доверителя и той му изплаща уговореното възнаграждение. Тъй като ищецът не е установил да е изправна страна по договора, уговореното възнаграждение не му се следва, поради което и искът за приемане на установено, че ответната к*** му дължи възнаграждение по процесния граждански договор е неоснователен и следва да бъде отхвърлен.

С оглед изхода на настоящето дело и на основание чл.78 ал.3 от ГПК ищецът следва да бъде осъден да заплати на ответната к*** сумата в размер на **, представляваща адвокатско възнаграждение.

Мотивиран от гореизложеното, съдът

 

                                      Р   Е   Ш   И   :

ОТХВЪРЛЯ като неоснователен предявеният от С.Д.Д. ***,  иск  против ЗКПУ”С***”-в ликвидация с.** общ.Малко Т** обл.**, ЕИК:***, представлявано от *** – ликвидатор, за приемане на установено по отношение ответната к***, че  има вземане в размер на **. / пет хиляди деветстотин седемдесет лева/, представляващо неизплатено възнаграждение по граждански договор от ** за периода от **. до **., като сумата е изчислена съобразно размера на МРЗ за страната за съответния период, както следва: за периода от **. до **. неизплатено възнаграждение в размер 450.00 лева при МРЗ -180.00лева;  за периода от 01.01.2008г. до 31.12.2008г. неизплатено възнаграждение в размер 2640.00 лева при МРЗ -220.00лева и за периода от 01.01.2009г. до **. неизплатено възнаграждение в размер 2880.00 лева при МРЗ -240.00лева, за което вземане е била издадена заповед за изпълнение на парично задължение по реда на чл.410 от ГПК по  ч.гр.д. № **. по описа на РС-Малко Т**.

ОСЪЖДА С.Д.Д. ***, ДА ЗАПЛАТИ  на ЗКПУ”С***”-в ликвидация с.** общ.Малко Т** обл.**, ЕИК:***, представлявано от *** – ликвидатор, сумата в размер на 500.00лв. / петстотин лева/ , представляващи адвокатско възнаграждение, на основание чл.78 ал.3 от ГПК

Решението подлежи на обжалване пред БОС в двуседмичен срок от съобщаването му на страните.

 

 

                                      Районен съдия :